خروج ۲۶‏:‏۱‏-‏۳۷

۲۶  ‏«مسکن را با ده پرده بساز که از کتان ریزبافتِ تابیده تهیه شده و نخهای آبی،‏ ارغوانی و قرمز در آنها به کار رفته باشد.‏ بر پرده‌ها نقش کروبیان با مهارت دوخته شود.‏ ۲  پرده‌ها همه به یک اندازه باشد،‏ درازایشان بیست و هشت ذِراع* و پهنایشان چهار ذِراع.‏ ۳  پنج پرده به هم متصل شود و پنج پردهٔ دیگر نیز به هم.‏ ۴  بر لبهٔ آخرین پرده از دستهٔ اوّل،‏ حلقه‌هایی از پارچهٔ آبی بساز و بر لبهٔ آخرین پرده از دستهٔ دوّم نیز چنین کن.‏ ۵  پنجاه حلقه بر یک پرده و پنجاه حلقه بر آخرین پرده از دستهٔ دیگر بساز،‏ به گونه‌ای که حلقه‌ها در برابر هم قرار داشته باشد.‏ ۶  آنگاه پنجاه گیره از طلا بساز و پرده‌ها را با آنها به هم متصل کن تا مسکن یکی گردد.‏ ۷  ‏«برای چادرِ روی مسکن نیز پرده‌هایی از پشم بز بدوز،‏ بر روی هم یازده پرده.‏ ۸  این یازده پرده همه به یک اندازه باشند،‏ درازایشان سی ذِراع و پهنایشان چهار ذِراع.‏ ۹  پنج پرده را در یک دسته به هم متصل کن،‏ و شش پردهٔ دیگر را نیز در دسته‌ای دیگر.‏ پردهٔ ششم را به سوی جلوی خیمه دولا کن.‏ ۱۰  بر لبهٔ آخرین پرده از یک دسته،‏ پنجاه حلقه،‏ و بر لبهٔ آخرین پرده از دستهٔ دیگر نیز پنجاه حلقه بساز.‏ ۱۱  ‏«آنگاه پنجاه گیرهٔ برنجین بساز و آنها را در حلقه‌ها قرار ده تا خیمه به هم متصل شده،‏ یکی گردد.‏ ۱۲  قسمت اضافهٔ پرده‌های خیمه،‏ یعنی نیم‌پرده‌ای که اضافه است،‏ در پشت مسکن آویخته شود.‏ ۱۳  پرده‌های خیمه در طرفین آن یک ذِراع بلندتر* خواهد بود؛‏ این قسمت اضافه از طرفین مسکن آویخته خواهد شد تا آن را بپوشاند.‏ ۱۴  برای خیمه،‏ پوششی از پوست قوچ که به رنگ سرخ رنگ شده باشد بساز و بر روی آن پوششی از چرم نازک بکش.‏ ۱۵  ‏«تخته‌های قایم از چوب اقاقیا برای مسکن بساز.‏ ۱۶  درازای هر تخته ده ذِراع،‏ و پهنایش یک و نیم ذِراع باشد ۱۷  و هر تخته دو زبانهٔ قرینهٔ هم داشته باشد.‏ تمامی تخته‌های مسکن را این‌گونه بساز.‏ ۱۸  برای جانب جنوبی مسکن بیست تخته بساز ۱۹  و برای زیر آنها چهل پایهٔ نقره،‏ یعنی دو پایه برای دو زبانهٔ هر تخته.‏ ۲۰  برای جانب دیگر مسکن،‏ یعنی جانب شمالی بیست تخته بساز ۲۱  و چهل پایهٔ نقره برای زیر آنها،‏ یعنی دو پایه برای هر تخته.‏ ۲۲  برای قسمت انتهایی مسکن،‏ یعنی انتهای بخش غربی،‏ شش تخته بساز،‏ ۲۳  و برای هر یک از گوشه‌های قسمت انتهایی مسکن،‏ دو تخته.‏ ۲۴  این دو تخته،‏ در هر یک از این دو گوشه،‏ در پایین به هم متصل باشند و در بالا به وسیلهٔ یک حلقهٔ واحد به هم بسته شوند؛‏ هر دو گوشه چنین باشد.‏ ۲۵  پس هشت تخته و شانزده پایهٔ نقره خواهد بود،‏ یعنی برای هر تخته دو پایه.‏ ۲۶  ‏«همچنین پشت‌بندهایی از چوب اقاقیا بساز،‏ پنج پشت‌بند برای تخته‌های یک جانب مسکن،‏ ۲۷  پنج پشت‌بند برای تخته‌های جانب دیگر و پنج پشت‌بند برای تخته‌های بخش غربی واقع در انتهای مسکن.‏ ۲۸  پشت‌بند میانی باید در وسط تخته‌های قایم قرار گیرد و از یک سر تا سر دیگر برسد.‏ ۲۹  تخته‌ها را زراندود کن و حلقه‌هایی زرین بساز تا پشت‌بندها را نگاه دارند.‏ پشت‌بندها را نیز زراندود کن.‏ ۳۰  پس مسکن را مطابق نمونه‌ای که در کوه به تو نشان دادم،‏ بر پا کن.‏ ۳۱  ‏«حجابی از کتان ریزبافتِ تابیده بدوز که نخهای آبی،‏ ارغوانی و قرمز در آن به کار رفته و نقش کروبیان ماهرانه بر آن دوخته شده باشد.‏ ۳۲  حجاب را با قلابهای طلا بر چهار ستون از چوب اقاقیا که زراندود شده و بر چهار پایهٔ نقره سوار باشند،‏ بیاویز.‏ ۳۳  حجاب را زیر گیره‌ها بیاویز و صندوق شهادت را پشت حجاب قرار ده.‏ حجاب،‏ قُدس را برای شما از قُدس‌الاقداس جدا خواهد کرد.‏ ۳۴  جایگاه کفّاره را بر صندوق شهادت که در قُدس‌الاقداس است،‏ بگذار.‏ ۳۵  میز را بیرونِ حجاب در جانب شمالی مسکن قرار بده و چراغدان را روبه‌روی آن در جانب جنوبی بگذار.‏ ۳۶  ‏«به جهت دَرِ خیمه،‏ پرده‌ای از نخهای آبی،‏ ارغوانی و قرمز و کتان ریزبافتِ تابیده بدوز که ماهرانه گلدوزی شده باشد.‏ ۳۷  برای این پرده پنج ستون از چوب اقاقیا بساز و آنها را زراندود کن؛‏ قلابهای آنها از طلا باشد و پنج پایهٔ برنجین نیز برایشان بریز.‏

پاورقی‌ها

‏۲۶:‏۲ یک ذِراع تقریباً معادل ۴۵ سانتی‌متر است؛‏ همچنین در بقیهٔ باب.‏
‏۲۶:‏۱۳ یعنی در قیاس با پرده‌های مسکن؛‏ آیهٔ ۲ را ملاحظه کنید.‏