خروج ۲۵‏:‏۱‏-‏۴۰

۲۵  خداوند به موسی گفت:‏ ۲  ‏«بنی‌اسرائیل را بگو برای من هدیه بیاورند.‏ از دست کسانی برایم هدیه بپذیرید که دل آنها راغب بدین کار است.‏ ۳  این است هدایایی که از آنها می‌گیرید:‏ طلا،‏ نقره و برنج؛‏ ۴  نخِ آبی،‏ ارغوانی و قرمز و کتانِ ریزبافت؛‏ پشم بز؛‏ ۵  پوست قوچ که به رنگ سرخ رنگ شده باشد؛‏ چرم نازک؛‏* چوب اقاقیا؛‏ ۶  روغن برای چراغها؛‏ ادویه برای روغن مسح و بخور خوشبو؛‏ ۷  سنگهای عقیق و سنگهای گرانبهای دیگر جهت نشاندن بر ایفود* و پیش‌سینه.‏ ۸  آنها باید قُدسی برایم بسازند تا در میان ایشان ساکن شوم.‏ ۹  این مسکن و تمام اسباب آن را درست مطابق طرحی که به تو نشان خواهم داد،‏ بسازید.‏ صندوق عهد ۱۰  ‏«صندوقی از چوب اقاقیا بسازند به درازای دو و نیم ذِراع،‏* پهنای یک و نیم ذِراع و بلندی یک و نیم ذِراع.‏ ۱۱  آن را از درون و بیرون با طلای ناب بپوشان و قابی از طلا نیز گِرد آن بساز.‏ ۱۲  برای صندوق چهار حلقه از طلا بریز و آنها را به چهار پایهٔ صندوق متصل کن،‏ دو حلقه در یک جانب و دو حلقه در جانب دیگر.‏ ۱۳  آنگاه تیرکهایی از چوب اقاقیا بساز و آنها را زراندود کن.‏ ۱۴  تیرکها را جهت حمل صندوق از حلقه‌های پهلوی صندوق بگذران.‏ ۱۵  تیرکها باید در حلقه‌های صندوق باقی بمانند؛‏ آنها را نباید بیرون آورْد.‏ ۱۶  سپس شهادتی را که به تو خواهم داد در صندوق بگذار.‏ ۱۷  ‏«جایگاه کفّاره* را از طلای ناب بساز،‏ به درازای دو و نیم ذِراع و پهنای یک و نیم ذِراع.‏ ۱۸  بر دو سر جایگاه کفّاره،‏ دو کروبی زرکوب بساز،‏ ۱۹  یک کروبی بر یک سر و کروبی دیگر بر سَرِ دیگرِ آن؛‏ جایگاه کفّاره و کروبیانِ دو سَرِ آن را یکپارچه بساز.‏ ۲۰  کروبیان با بالهایی گشاده،‏ از بالا بر جایگاه کفّاره سایه‌گستر باشند،‏ رویهایشان به سوی یکدیگر و نگاهشان به جانب جایگاه کفّاره باشد.‏ ۲۱  جایگاه کفّاره را بر روی صندوق بگذار و آن شهادت را که به تو خواهم داد در درون آن بِنِه.‏ ۲۲  من در آنجا با تو ملاقات خواهم کرد و از بالای جایگاه کفّاره،‏ از میان دو کروبی که بر صندوق شهادت قرار دارند،‏ همهٔ فرمانهای خود را برای بنی‌اسرائیل به تو خواهم داد.‏ میز ۲۳  ‏«میزی از چوب اقاقیا بساز به درازای دو ذِراع،‏ پهنای یک ذِراع و بلندی یک و نیم ذِراع.‏ ۲۴  آن را با روکشی از طلای ناب بپوشان و قابی از طلا گردِ آن بساز.‏ ۲۵  گِرد میز لبه‌ای به پهنای یک کف دست* بساز و گِرد آن نیز قابی از طلا.‏ ۲۶  چهار حلقهٔ طلا برای میز بساز و آنها را به چهارگوشهٔ میز در محل چهارپایه متصل کن.‏ ۲۷  حلقه‌ها نزدیک لبه باشند تا تیرکهای حمل میز را نگه دارند.‏ ۲۸  تیرکها را از چوب اقاقیا بساز و آنها را زراندود کن و میز را به وسیلهٔ آنها حمل نما.‏ ۲۹  بشقابها و ظروفِ آن را از طلای ناب بساز،‏ همچنین پارچها و کاسه‌های مخصوص ریختن هدایای ریختنی را.‏ ۳۰  بر میز،‏ نان حضور را بگذارید تا همواره در حضور من باشد.‏ چراغدان ۳۱  ‏«چراغدانی از طلای ناب بساز و پایه و بدنهٔ آن را چکش‌کاری کن؛‏ پیاله‌های گل‌مانند و جوانه‌ها و غنچه‌هایش با آن یکپارچه باشد.‏ ۳۲  شش شاخه از دو طرف چراغدان بیرون آید:‏ سه شاخه از یک طرف و سه شاخه از طرف دیگر.‏ ۳۳  سه پیاله به شکل گلهای بادام با جوانه‌ها و غنچه‌هایش بر یک شاخه قرار داشته باشد و سه پیالهٔ دیگر بر شاخهٔ بعدی،‏ و هر شش شاخه که از چراغدان بیرون می‌آید به همین شکل باشد.‏ ۳۴  بر چراغدان چهار پیاله باشد به شکل گلهای بادام با جوانه‌ها و غنچه‌هایش.‏ ۳۵  یک جوانه زیر اوّلین جفت شاخه باشد که از چراغدان بیرون می‌آید،‏ جوانهٔ دوّم زیر دوّمین جفت شاخه،‏ و جوانهٔ سوّم زیر سوّمین جفت شاخه؛‏ یعنی در مورد هر شش شاخه به همین‌گونه باشد.‏ ۳۶  جوانه‌ها و شاخه‌ها همگی با چراغدان یکپارچه باشند،‏ و از طلای نابِ چکش‌کاری شده ساخته شوند.‏ ۳۷  آنگاه هفت چراغ برای آن بساز و آنها را بر چراغدان نصب کن تا جلوی آن را روشن سازد.‏ ۳۸  گُلگیرها و سینی‌هایش از طلای ناب باشد.‏ ۳۹  برای ساختن چراغدان و تمامی لوازم آن،‏ یک وزنه* طلای ناب به کار بَر.‏ ۴۰  آگاه باش که این همه را مطابق طرحی بسازی که در کوه به تو نشان داده شد.‏

پاورقی‌ها

‏۲۵:‏۵ متن عبری به پوست حیوانی اشاره دارد که ممکن است ”گاو دریایی“ یا ”سمور“ باشد،‏ ولی مطمئن نمی‌توان بود.‏
‏۲۵:‏۷ ”ایفود“ جلیقهٔ مخصوصی بود که کاهن روی جامه‌های خویش می‌پوشید و پیش‌سینه را بر آن می‌بست.‏
‏۲۵:‏۱۰ در عبری:‏ ”اِمّا“.‏ یک اِمّا تقریباً معادل ۴۵ سانتی‌متر است؛‏ همچنین در بقیهٔ کتاب.‏
‏۲۵:‏۱۷ این سرپوشی بود که بر روی صندوق قرار می‌گرفت و به نام ”تخت رحمت“ نیز شناخته می‌شد.‏
‏۲۵:‏۲۵ یک ”کف دست“ تقریباً معادل ۵/‏۷ سانتی‌متر است.‏
‏۲۵:‏۳۹ یا ”قَنطار“.‏ یک وزنه تقریباً معادل ۳۴ کیلوگرم است.‏