خروج ۲۳‏:‏۱‏-‏۳۳

۲۳  ‏«خبر دروغ را پخش مکن و با شهادتِ بدخواهانه،‏ با شریران همداستان مشو.‏ ۲  در عمل بد با اکثریت همراه مشو.‏ چون در مرافعه‌ای شهادت می‌دهی،‏ با گرفتن جانبِ اکثریت،‏ عدالت را مخدوش مساز،‏ ۳  و در مرافعهٔ فقیران نیز از او طرفداری مکن.‏ ۴  ‏«هرگاه به گاو یا الاغِ سرگردان دشمنت برخوردی،‏ حتماً آن را نزد وی بازآور.‏ ۵  اگر دیدی الاغ کسی که از تو نفرت دارد زیر بار افتاده است،‏ آن را به حال خود وامگذار؛‏ حتماً او را در این امر یاری ده.‏ ۶  ‏«در مرافعهٔ نیازمندانِ قوم خود،‏ عدالت را از ایشان دریغ مدار.‏ ۷  تو را با اتهام دروغ کاری نباشد و افراد بی‌گناه و پارسا را به مرگ مسپار،‏ زیرا من شریر را تبرئه نخواهم کرد.‏ ۸  رشوه مپذیر،‏ زیرا رشوه چشم بینایان را کور می‌کند و سخن پارسایان را کج می‌سازد.‏ ۹  ‏«بر غریبان ظلم مکن؛‏ چه خود از دل غریبان خبر دارید،‏ زیرا در سرزمین مصر غریب بودید.‏ قوانین شَبّات ۱۰  ‏«شش سال مزرعهٔ خود را بکار و محصولش را درو کن،‏ ۱۱  اما در سال هفتم بگذار بیاساید و آن را به حال خود واگذار،‏ تا نیازمندانِ قوم تو بتوانند از آن بخورند،‏ و از آنچه باقی ماند وحوش صحرا بهره‌مند گردند.‏ با تاکستان و باغ زیتون خود نیز چنین عمل نما.‏ ۱۲  ‏«شش روز به کار خویش مشغول باش،‏ اما در روز هفتم فراغت جو تا گاو و الاغت بیاسایند و پسر کنیزت و غریبی که در خانه‌ات مهمان است،‏ جانی تازه کند.‏ ۱۳  ‏«به هرآنچه به شما گفتم به‌دقّت گوش بسپارید.‏ نام خدایانِ غیر را ذکر مکنید و از زبانتان شنیده نشود.‏ سه عید سالانه ۱۴  ‏«سالی سه بار برای من عید نگاه دارید.‏ ۱۵  عید فطیر را نگاه دارید؛‏ همان‌گونه که شما را امر کردم،‏ هفت روز نانِ بی‌خمیرمایه بخورید.‏ این را در موعد مقرر در ماه اَبیب انجام دهید زیرا در آن ماه بود که از مصر بیرون آمدید.‏ هیچ‌کس به حضور من دست‌خالی حاضر نشود.‏ ۱۶  عید برداشتِ نوبرِ محصول* خود را که در مزارع کاشته‌اید،‏ نگاه دارید.‏ عید جمع‌آوری را نیز در پایان سال،‏ هنگام جمع‌آوری محصول از مزارع،‏ نگاه دارید.‏ ۱۷  تمامی مردان شما باید سالی سه بار در پیشگاه خداوندگارْ یهوه حاضر شوند.‏ ۱۸  ‏«خون قربانی را همراه چیزی که خمیرمایه در آن به کار رفته،‏ به من تقدیم مکن.‏ چربی هدایای اعیاد من نباید تا صبح نگاه داشته شود.‏ ۱۹  ‏«بهترین* نوبر زمین خود را به خانهٔ یهوه خدایت بیاور.‏ ‏«بزغاله را در شیر مادرش مپز.‏ وعدهٔ فتح کنعان ۲۰  ‏«اینک من فرشته‌ای* پیشاپیش تو می‌فرستم تا در طول راه از تو نگاهبانی کند و تو را به مکانی که برایت آماده کرده‌ام برساند.‏ ۲۱  از او باحذر باش و به سخنانش گوش فرا ده.‏ او را به خشم میاور،‏ زیرا نافرمانی شما را نخواهد آمرزید؛‏ چراکه نام من در اوست.‏ ۲۲  اگر به‌دقّت به سخنان او گوش بسپاری و هر چه می‌گویم انجام دهی،‏ آنگاه من دشمنِ دشمنانت خواهم بود و مخالفِ مخالفانت.‏ ۲۳  فرشتهٔ من پیشاپیش تو خواهد رفت و تو را به سرزمین اَموریان،‏ حیتّیان،‏ فِرِزّیان،‏ کنعانیان،‏ حِویان و یِبوسیان رهنمون خواهد شد،‏ و من ایشان را نابود خواهم کرد.‏ ۲۴  در برابر خدایان ایشان سَجده مکن،‏ آنها را عبادت منما و مطابق رسومشان رفتار مکن،‏ بلکه آنها را به‌کل منهدم ساز و ستونهای سنگیشان را در هم شِکَن.‏ ۲۵  یهوه خدایتان را عبادت کنید،‏ که او به آب و نانت برکت خواهد داد.‏ من بیماری را از میان تو دور خواهم کرد،‏ ۲۶  و هیچ‌کس در دیار تو سِقط نخواهد کرد و نازا نخواهد بود.‏ به شما عمرِ کامل خواهم بخشید.‏ ۲۷  رُعب و وحشت خود را پیش روی تو خواهم فرستاد تا هر قومی را که بدان برخوری،‏ به اغتشاش افکَنَد.‏ کاری می‌کنم که دشمنانت جملگی از برابرت بگریزند.‏ ۲۸  پیش روی تو زنبورها می‌فرستم تا حِویان،‏ کنعانیان و حیتّیان را از سر راهت برانند.‏ ۲۹  اما ایشان را یک ساله بیرون نخواهم راند،‏ مبادا زمین متروک شود و حیوانات وحشی بر تو بس فزونی گیرند.‏ ۳۰  ایشان را اندک اندک از پیش رویت خواهم راند،‏ تا آنگاه که شمار تو آنقدر افزون شود که بتوانی این سرزمین را به تصرف آوری.‏ ۳۱  مرزهای تو را از دریای سرخ،‏ تا دریای فلسطینیان،‏* و از صحرا تا رود فُرات تعیین خواهم کرد،‏ و ساکنانِ این سرزمین را به دست تو خواهم سپرد و تو ایشان را از پیش روی خود خواهی راند.‏ ۳۲  با آنها و با خدایانشان عهد مبند.‏ ۳۳  مگذار در سرزمینت زیست کنند،‏ وگرنه تو را به گناه ورزیدن به من بر خواهند انگیخت.‏ زیرا اگر خدایان ایشان را عبادت کنی،‏ دامی برای تو خواهد بود.‏»‏

پاورقی‌ها

‏۲۳:‏۱۶ این عید به نام ”عید هفته‌ها“ یا ”پنتیکاست“ نیز شناخته شده بود.‏
‏۲۳:‏۱۹ یا ”نخستین“.‏
‏۲۳:‏۲۰ یا ”فرستاده‌ای“؛‏ همچنین در آیهٔ ۲۳.‏
‏۲۳:‏۳۱ همان ”دریای مدیترانه“.‏