خروج ۲۱‏:‏۱‏-‏۳۶

۲۱  ‏«این است قوانینی که پیش ایشان می‌گذاری:‏ قانون غلام عبرانی ۲  ‏«چون غلام عبرانی اختیار کنی،‏ شش سال تو را خدمت کند؛‏ در سال هفتم،‏ آزاد بیرون رود بی‌آنکه بهایی بپردازد.‏ ۳  اگر تنها آمده باشد،‏ تنها بیرون رود؛‏ اما اگر هنگام آمدن زن داشت،‏ زنش نیز همراه او بیرون رود.‏ ۴  اگر سرورش به او زنی بدهد و آن زن برایش پسران و دختران بزاید،‏ زن و فرزندان او از آنِ سرورش خواهند بود و آن مرد تنها بیرون خواهد رفت.‏ ۵  اما اگر آن غلام بگوید:‏ ”من سرورم و زن و فرزندانم را دوست می‌دارم و نمی‌خواهم آزاد بیرون روم،‏“ ۶  آنگاه سرورش وی را به حضور خدا بیاورد.‏* او را نزدِ در یا تیرِ چارچوب آن ببرد و گوشش را با درفشی سوراخ کند،‏ و او تا پایان عمر غلام وی خواهد بود.‏ ۷  ‏«چون مردی دختر خود را به کنیزی بفروشد،‏ آن دختر نباید مانند غلامان آزاد شود.‏ ۸  اگر سرورش که او را برای خود نامزد کرده است از او راضی نباشد،‏* باید اجازه دهد آن دختر را بازخرید کنند.‏ سرورش حق ندارد او را به بیگانگان بفروشد،‏ زیرا به او بی‌وفایی کرده است.‏ ۹  اگر او را برای پسرش نامزد کرده باشد،‏ باید با او همچون دختر خود عمل کند.‏ ۱۰  اگر زن دیگری برای خود بگیرد،‏ نباید زن نخستش را از خوراک،‏ پوشاک و رابطهٔ زناشویی محروم کند.‏ ۱۱  اگر این سه چیز را از او دریغ بدارد،‏ آن زن باید بی‌آنکه بهایی بپردازد آزاد شود.‏ قوانین مجازات مجرمان ۱۲  ‏«هر که انسانی را بزند و او بمیرد،‏ البته باید کشته شود.‏ ۱۳  اما اگر قصد انجام این کار را نداشت،‏ بلکه ترتیب خدا چنین بود،‏ آنگاه من مکانی برای تو تعیین می‌کنم تا او بدان بگریزد.‏ ۱۴  اما اگر کسی علیه دیگری نقشه بکشد تا به مکر او را به قتل رساند،‏ او را از مذبح من دور کن تا بمیرد.‏ ۱۵  ‏«هر که پدر یا مادر خویش را بزند،‏ البته باید کشته شود.‏ ۱۶  ‏«هر که انسانی را برباید،‏ خواه او را فروخته باشد و خواه در دستش یافت شود،‏ البته باید کشته شود.‏ ۱۷  ‏«هر که پدر یا مادر خود را ناسزا گوید،‏ البته باید کشته شود.‏ ۱۸  ‏«اگر مردمان با هم نزاع کنند و یکی دیگری را با سنگ یا مشت بزند،‏ و او نمیرد بلکه بستری شود،‏ ۱۹  اما بعد بتواند برخیزد و به کمک عصا بیرون راه رود،‏ در آن صورت ضارب بی‌تقصیر خواهد بود؛‏ فقط باید برای ایام بستری شدنِ او غرامت بپردازد و خرج معالجهٔ او را بدهد.‏ ۲۰  ‏«اگر کسی غلام یا کنیز خود را با چوب بزند و او زیر دست وی بمیرد،‏ البته باید مجازات شود.‏ ۲۱  اما اگر یکی دو روز زنده بماند،‏ نباید او را مجازات کرد زیرا زرخرید اوست.‏ ۲۲  ‏«اگر کسانی در حال نزاع،‏ زن بارداری را بزنند به‌طوری که بچهٔ او پیش از موعد به دنیا بیاید،‏ اما آسیب جدی وارد نیامده باشد،‏ ضارب باید هر جریمه‌ای را که شوهر آن زن مطالبه کند و قضات تعیین کنند،‏ به وی بپردازد ۲۳  اما اگر آسیبی جدی وارد آید،‏ جان به عوض جان تعیین کن،‏ ۲۴  و چشم به عوض چشم،‏ دندان به عوض دندان،‏ دست به عوض دست،‏ پا به عوض پا،‏ ۲۵  سوختگی به عوض سوختگی،‏ زخم به عوض زخم و کبودی به عوض کبودی.‏ ۲۶  ‏«اگر کسی به چشم غلام یا کنیز خود ضربه زند و آن چشم کور شود،‏ باید او را به عوض چشمش آزاد کند.‏ ۲۷  و اگر به دندان غلام یا کنیزش ضربه زند که از جای کنده شود،‏ باید به عوض دندانش،‏ وی را آزاد کند.‏ قوانین اموال ۲۸  ‏«اگر گاوی،‏ مرد یا زنی را شاخ زند و او بمیرد،‏ البته باید گاو را سنگسار کرد و از گوشتش نباید خورد.‏ اما صاحب گاو بی‌تقصیر خواهد بود.‏ ۲۹  ولی اگر آن گاو،‏ سابقهٔ شاخ‌زنی داشته باشد و از قبل صاحبش را آگاه کرده باشند،‏ و با این حال آن را نبسته باشد،‏ اگر مرد یا زنی را کشت باید گاو را سنگسار کرد و صاحبش را نیز کشت.‏ ۳۰  اما اگر از صاحب گاو جریمه‌ای خواسته شود،‏ می‌تواند بهای رهایی جان خود را طبق آنچه از او خواسته شده است،‏ بپردازد.‏ ۳۱  در خصوص گاوی که پسر یا دختربچه‌ای را شاخ زند نیز همین قانون را باید اجرا کرد.‏ ۳۲  اگر آن گاو،‏ غلام یا کنیزی را شاخ زند،‏ صاحبش باید سی مثقال* نقره به سَروَرِ او بپردازد و گاو باید سنگسار شود.‏ ۳۳  ‏«اگر کسی سرپوش چاهی را برگیرد،‏ و یا چاهی بکند و آن را نپوشاند،‏ و گاو یا الاغی در آن بیفتد،‏ ۳۴  صاحب چاه باید غرامت دهد؛‏ او باید به صاحب گاو یا الاغ مبلغ لازم را بپردازد،‏ و حیوان مرده از آنِ خودش خواهد بود.‏ ۳۵  ‏«اگر گاو کسی،‏ گاو شخصی دیگر را زخمی کند و آن گاو بمیرد،‏ صاحبان گاوها گاو زنده را بفروشند و پول آن و نیز حیوان مرده را به‌طور مساوی بین خود تقسیم کنند.‏ ۳۶  اما اگر معلوم شود که آن گاو سابقهٔ شاخ‌زنی داشته،‏ و صاحبش از بستن آن غفلت کرده باشد،‏ البته باید گاوی به عوض آن گاو بپردازد،‏ و حیوان مرده از آنِ خودش خواهد بود.‏

پاورقی‌ها

‏۲۱:‏۶ یا:‏ «نزد داوران بیاورد».‏
‏۲۱:‏۸ یا:‏ «وی را نپسندد».‏
‏۲۱:‏۳۲ در عبری:‏ ”شِکِل“.‏ یک شِکِل تقریباً معادل ۵/‏۱۱ گرم است.‏