حِزْقیال ۴۸‏:‏۱‏-‏۳۵

۴۸  ‏«این است نامهای قبایل:‏ از شمالی‌ترین نقطه در کنار راه حِتلون به لِبوحَمات،‏ تا حَصَرعینان،‏ که در سرحد شمالی دمشق و مقابل حَمات است،‏ از جانب شرقی تا جانب غربی،‏ یک سهم برای دان.‏ ۲  مجاور قلمرو دان،‏ از جانب شرقی تا جانب غربی،‏ یک سهم برای اَشیر.‏ ۳  مجاور قلمرو اَشیر،‏ از جانب شرقی تا جانب غربی،‏ یک سهم برای نَفتالی.‏ ۴  مجاور قلمرو نَفتالی،‏ از جانب شرقی تا جانب غربی،‏ یک سهم برای مَنَسی.‏ ۵  مجاور قلمرو مَنَسی،‏ از جانب شرقی تا جانب غربی،‏ یک سهم برای اِفرایِم.‏ ۶  مجاور قلمرو اِفرایِم،‏ از جانب شرقی تا جانب غربی،‏ یک سهم برای رِئوبین.‏ ۷  مجاور قلمرو رِئوبین،‏ از جانب شرقی تا جانب غربی،‏ یک سهم برای یهودا.‏ ۸  ‏«مجاور قلمرو یهودا،‏ از جانب شرقی تا جانب غربی،‏ محدوده‌ای به عرض بیست و پنج هزار ذِراع* جدا کنید که درازایش از جانب شرقی تا جانب غربی مساوی سهم قبایل دیگر باشد و قُدس در وسط آن خواهد بود.‏ ۹  محدوده‌ای که برای خداوند جدا می‌کنید به طول بیست و پنج هزار ذِراع و عرض بیست هزار* ذِراع باشد.‏ ۱۰  این است تقسیمات محدودهٔ مقدس:‏ قطعه‌ای به طول بیست و پنج هزار ذِراع در جانب شمال،‏ به عرض ده هزار ذِراع در جانب غرب،‏ به عرض ده هزار ذِراع در جانب شرق،‏ و به طول بیست و پنج هزار ذِراع در جانب جنوب برای کاهنان باشد و قُدسِ خداوند در وسط آن خواهد بود.‏ ۱۱  این برای کاهنانِ وقف‌شده،‏ یعنی پسران صادوق خواهد بود که امانت مرا نگاه داشتند و به هنگام گمراهی بنی‌اسرائیل،‏ همچون لاویان گمراه نشدند.‏ ۱۲  این محدوده که در جوار قلمرو لاویان واقع است،‏ به عنوان مکان بسیار مقدس،‏ به کاهنان اختصاص خواهد داشت.‏ ۱۳  در جوار قلمرو کاهنان،‏ قطعه‌ای به طول بیست و پنج هزار ذِراع و عرض ده هزار ذِراع از آنِ لاویان خواهد بود.‏ پس طول این قسمت از زمین به تمامی،‏ بیست و پنج هزار ذِراع و عرض آن بیست هزار* ذِراع خواهد بود.‏ ۱۴  ایشان نباید هیچ قسمت از آن را بفروشند یا مبادله کنند،‏ و نباید آن را که بهترین قسمت از زمین است به دیگران انتقال دهند،‏ زیرا برای خداوند مقدس است.‏ ۱۵  ‏«بخش باقیمانده،‏ به عرض پنج هزار ذِراع و طول بیست و پنج هزار ذِراع،‏ برای مصارف عمومی خواهد بود،‏ به جهت شهر و محلهای مسکونی و فضای باز.‏ شهر در وسط آن خواهد بود،‏ ۱۶  به این ابعاد:‏ در جانب شمالی،‏ چهار هزار و پانصد ذِراع؛‏ در جانب جنوبی،‏ چهار هزار و پانصد ذِراع؛‏ در جانب شرقی،‏ چهار هزار و پانصد ذِراع؛‏ و در جانب غربی،‏ چهار هزار و پانصد ذِراع.‏ ۱۷  شهر،‏ فضای باز نیز خواهد داشت:‏ در شمال،‏ دویست و پنجاه ذِراع؛‏ در جنوب،‏ دویست و پنجاه ذِراع؛‏ در شرق دویست و پنجاه ذِراع؛‏ و در غرب،‏ دویست و پنجاه ذِراع.‏ ۱۸  بقیهٔ طول زمین در جوار محدودهٔ مقدس،‏ ده هزار ذِراع در جانب شرقی و ده هزار ذِراع در جانب غربی خواهد بود.‏ این قسمت در جوار محدودهٔ مقدس خواهد بود و محصول آن خوراک کارکنان شهر را تأمین خواهد کرد.‏ ۱۹  کارکنان شهر،‏ از تمامی قبایل اسرائیل،‏ بر آن زراعت خواهند کرد.‏ ۲۰  بنابراین،‏ تمام محدوده‌ای که جدا می‌کنی،‏ زمینی مربع شکل به ابعاد بیست و پنج هزار ذِراع در بیست و پنج هزار ذِراع خواهد بود،‏ یعنی محدودهٔ مقدس با املاک شهر.‏ ۲۱  ‏«آنچه در دو طرف محدودهٔ مقدس و املاک شهر باقی می‌ماند،‏ از آنِ حاکم خواهد بود.‏ این قسمت به سمت شرق،‏ از بیست و پنج هزار ذِراعِ محدودهٔ مقدس تا سرحد شرقی،‏ و به سمت غرب،‏ از بیست و پنج هزار ذِراع آن محدوده تا مرز غربی در جوار سهم قبایل امتداد خواهد داشت و از آنِ حاکم خواهد بود.‏ محدودهٔ مقدس و قُدس معبد در وسط آن خواهد بود.‏ ۲۲  املاک لاویان و املاک شهر در وسط مِلکِ حاکم خواهد بود و مِلکِ حاکم در حد فاصل قلمرو یهودا و قلمرو بِنیامین قرار خواهد داشت.‏ ۲۳  ‏«و اما سهم بقیهٔ قبایل:‏ از جانب شرقی تا جانب غربی،‏ یک سهم برای بِنیامین.‏ ۲۴  ‏«مجاور قلمرو بِنیامین،‏ از جانب شرقی تا جانب غربی،‏ یک سهم برای شمعون.‏ ۲۵  ‏«مجاور قلمرو شمعون،‏ از جانب شرقی تا جانب غربی،‏ یک سهم برای یِساکار.‏ ۲۶  ‏«مجاور قلمرو یِساکار،‏ از جانب شرقی تا جانب غربی،‏ یک سهم برای زِبولون.‏ ۲۷  ‏«مجاور قلمرو زِبولون،‏ از جانب شرقی تا جانب غربی،‏ یک سهم برای جاد.‏ ۲۸  ‏«سرحد جنوبی جاد،‏ به سمت جنوب،‏ از تامار تا آبهای مِریبَه‌قادِش،‏ و از آنجا در امتداد رود مصر،‏ تا دریای بزرگ خواهد بود.‏ ۲۹  خداوندگارْ یهوه می‌فرماید:‏ این است زمینی که باید بر حسب قرعه به عنوان میراث میان قبایل اسرائیل تقسیم کنید و این است سهم‌های آنها.‏ دروازه‌های شهر ۳۰  ‏«این است دروازه‌های خروجی شهر:‏ در جانب شمال،‏ که به طول چهار هزار و پانصد ذِراع است،‏ ۳۱  دروازه‌های شهر به نام قبایل اسرائیل نامیده خواهد شد.‏ سه دروازهٔ شمالی،‏ دروازهٔ رِئوبین،‏ دروازهٔ یهودا،‏ و دروازهٔ لاوی خواهد بود.‏ ۳۲  در جانب شرق،‏ که چهار هزار و پانصد ذِراع است،‏ سه دروازه خواهد بود:‏ دروازهٔ یوسف،‏ دروازهٔ بِنیامین،‏ و دروازهٔ دان.‏ ۳۳  در جانب جنوب،‏ که به طول چهار هزار و پانصد ذِراع است،‏ سه دروازه خواهد بود:‏ دروازهٔ شمعون،‏ دروازهٔ یِساکار،‏ و دروازهٔ زِبولون.‏ ۳۴  در جانب غرب،‏ که چهار هزار و پانصد ذِراع است،‏ نیز سه دروازه خواهد بود:‏ دروازهٔ جاد،‏ دروازهٔ اَشیر،‏ و دروازهٔ نَفتالی.‏ ۳۵  دور تا دورشهر،‏ هجده هزار ذِراع خواهد بود.‏ و نام شهر،‏ از آن پس،‏ ’خداوند آنجاست‘ خواهد بود.‏»‏

پاورقی‌ها

‏۴۸:‏۸ یک ذِراع تقریباً معادل ۴۵ سانتی‌متر است؛‏ همچنین در بقیهٔ باب.‏
‏۴۸:‏۹ مقایسه کنید با ۴۵:‏۱؛‏ در عبری:‏ ”ده“.‏
‏۴۸:‏۱۳ ترجمهٔ یونانی هفتادتَنان؛‏ در عبری:‏ ”ده هزار“.‏