حِزْقیال ۴۷‏:‏۱‏-‏۲۳

۴۷  آنگاه مرا به درِ معبد بازگردانید،‏ و اینک آبها از زیر آستانهٔ معبد به سوی مشرق جاری بود،‏ زیرا معبد رو به جانب شرق داشت.‏ آن آبها از زیر انتهای جنوبی معبد و از جنوب مذبح می‌گذشت.‏ ۲  سپس مرا از راه دروازهٔ شمالی بیرون برد و مرا بیرون دور گردانیده،‏ نزد دروازهٔ بیرونی که رو به جانب شرق داشت،‏ برد.‏ و اینک،‏ آبها از سمت جنوب جاری بود.‏ ۳  چون آن مرد،‏ در حالی که ریسمان اندازه‌گیری به دست داشت به سوی مشرق بیرون رفت،‏ هزار ذِراع* پیمود؛‏ آنگاه مرا از میان آب عبور داد،‏ و آب به قوزک پایم می‌رسید.‏ ۴  سپس هزار ذِراع دیگر پیمود،‏ و مرا از میان آب عبور داد،‏ و آب تا به زانو می‌رسید.‏ باز هزار ذِراع دیگر پیمود و مرا از میان آب عبور داد،‏ و آب تا به کمر می‌رسید.‏ ۵  و هزار ذِراع دیگر نیز پیمود،‏ و آن دیگر نهری بود که از آن نمی‌توانستم بگذرم،‏ زیرا آب بالا آمده بود،‏ آبی که در آن می‌شد شنا کرد،‏ و نهری که نمی‌شد از آن گذشت.‏ ۶  و مرا گفت:‏ «ای پسر انسان،‏ آیا این را دیدی؟‏»‏ سپس مرا به کنار نهر بازگردانید.‏ ۷  چون بازمی‌گشتم،‏ در کنار رودخانه،‏ در این طرف و آن طرف،‏ درختان بسیار زیاد دیدم.‏ ۸  او مرا گفت:‏ «این آبها به سوی ولایت شرقی جاری است و به عَرَبَه سرازیر می‌شود و به دریا* می‌ریزد.‏ و چون به دریا می‌ریزد،‏ آب دریا شیرین می‌شود.‏* ۹  هر جا که نهر بدان جاری می‌شود،‏* همهٔ جنبندگانِ انبوه زنده می‌شوند،‏ و در آنجا ماهی بسیار زیاد می‌گردد.‏ زیرا چون این آبها به آنجا می‌رسد،‏ آن آبها شیرین می‌شود.‏ هر جا که این نهر جاری می‌گردد،‏ همه چیز زنده می‌شود.‏ ۱۰  ماهیگیران بر کنار دریا خواهند ایستاد و از عِین‌جِدی تا عِین‌عِجلایِم مکان گستردن تورها خواهد بود و ماهیان آن،‏ همچون ماهیان دریای بزرگ،‏* از انواع بسیار زیاد خواهند بود.‏ ۱۱  لیکن مردابها و لجن‌زارهای آن شیرین نخواهد شد،‏ بلکه تسلیم نمک خواهد گشت.‏ ۱۲  در کنار نهر،‏ در این طرف و آن طرف،‏ انواع درختان خوراکی خواهد رویید که برگهای آنان پژمرده نخواهد شد و از میوه دادن باز نخواهند ایستاد،‏ بلکه هر ماه میوهٔ تازه خواهند آورد،‏ زیرا آبِ آنها از قُدس جاری می‌شود.‏ میوهٔ آنها برای خوراک و برگهای آنها به جهت درمان خواهد بود.‏»‏ حدود زمین ۱۳  خداوندگارْ یهوه چنین می‌فرماید:‏ «این است حدودی که باید بدانها زمین را به عنوان میراث میان دوازده قبیلهٔ اسرائیل تقسیم کنید:‏ یوسف دو سهم خواهد برد.‏ ۱۴  باید آن را به‌طور مساوی میانشان تقسیم کنید.‏ از آنجا که من به دست افراشته سوگند خوردم آن را به پدرانتان ببخشم،‏ پس این زمین نصیب شما خواهد شد.‏ ۱۵  ‏«حدود زمین بدین‌گونه باشد:‏ در شمال،‏ از دریای بزرگ،‏ از راه حِتلون تا لِبوحَمات و تا به صِدَد،‏* ۱۶  بِروتَه،‏ سِبرایِم (‏که در مرزِ میان دمشق و حَمات واقع است)‏،‏ و تا حَصِرِ وسطی که در مرز حَوران است.‏ ۱۷  پس حد از دریا تا حَصَرعینان خواهد بود که در سرحد شمالی دمشق واقع است،‏ با سرحد حَمات در شمال.‏* این جانب شمالی خواهد بود.‏ ۱۸  ‏«در جانب شرقی،‏ حد از میان حَوران و دمشق خواهد گذشت،‏ در امتداد اردن،‏ میان جِلعاد و زمین اسرائیل،‏ و از اینجا تا دریای شرقی خواهی پیمود.‏ این جانب شرقی خواهد بود.‏ ۱۹  ‏«در جانب جنوبی،‏ حد از تامار تا آبهای مِریبَه‌قادِش،‏ و از آنجا در امتداد رود مصر* تا دریای بزرگ خواهد بود.‏ این جانب جنوبی خواهد بود.‏ ۲۰  ‏«در جانب غربی،‏ دریای بزرگ تا نقطهٔ مقابل لِبوحَمات،‏ حد خواهد بود.‏ این جانب غربی خواهد بود.‏ ۲۱  ‏«بدین‌سان،‏ این سرزمین را بر حسب قبایل اسرائیل میان خود تقسیم کنید.‏ ۲۲  آن را به عنوان میراث میان خود و غریبانی که در میان شما غربت اختیار کرده و صاحب فرزندان شده‌اند،‏ به قرعه تقسیم کنید.‏ ایشان در نظر شما همچون اسرائیلیانِ بومی باشند و با شما در میان قبایل اسرائیل به حسب قرعه میراث یابند.‏ ۲۳  و خداوندگارْ یهوه می‌فرماید:‏ هر قبیله‌ای که شخص غریب در آن ساکن باشد،‏ در همان‌جا میراثش را به او بدهید.‏

پاورقی‌ها

‏۴۷:‏۳ یک ذِراع تقریباً معادل ۴۵ سانتی‌متر است؛‏ همچنین در بقیهٔ باب.‏
‏۴۷:‏۸ منظور ”دریای مرده“ است.‏
‏۴۷:‏۸ در عبری:‏ «شفا خواهد یافت»؛‏ همچنین در آیهٔ ۹ و ۱۱.‏
‏۴۷:‏۹ در ترجمهٔ یونانی هفتادتَنان،‏ سوری،‏ وُالگلیت و تاگوم؛‏ در عبری:‏ «دو رودخانه بروند».‏
‏۴۷:‏۱۰ منظور ”دریای مدیترانه“ است؛‏ همچنین در آیات ۱۵،‏ ۱۹ و ۲۰.‏
‏۴۷:‏۱۵ ترجمهٔ یونانی هفتادتَنان؛‏ در عبری:‏ ”مدخل صِدَد،‏ حَمات“.‏
‏۴۷:‏۱۷ معنی عبری این آیه نامشخص است.‏
‏۴۷:‏۱۹ در عبری،‏ ”مصر“ نیامده است.‏