حِزْقیال ۴۱‏:‏۱‏-‏۲۶

۴۱  آنگاه مرا به قُدس آورد و چارچوبِ درگاهِ آن را اندازه گرفت.‏ عرض هر یک از تیرهای عمودی آن،‏ یکی به این طرف و یکی به آن طرف،‏ شش ذِراع* بود.‏ ۲  عرض درگاه ده ذِراع و دیواره‌های طرفینِ درگاه به هر طرف پنج ذِراع بودند.‏ همچنین قُدس را اندازه گرفت:‏ طول آن چهل ذِراع و عرض آن بیست ذِراع بود.‏ ۳  سپس به اتاق درونی داخل شد و چارچوب درگاه آن را اندازه گرفت:‏ تیرهای عمودی آن دو ذِراع بود،‏ خود درگاه شش ذِراع،‏ و دیواره‌های طرفینِ درگاه هر یک هفت ذِراع.‏ ۴  و اتاق درونی را اندازه گرفت:‏ طول آن بیست ذِراع و عرض آن از یک سر تا سرِ دیگرِ منتهی‌الیهِ قُدسِ بیرونی بیست ذِراع بود.‏ و مرا گفت:‏ «این است قُدس‌الاقداس.‏»‏ ۵  سپس دیوار معبد را اندازه گرفت:‏ ضخامت آن شش ذِراع بود،‏ و عرض حجره‌های کناری که دور تا دور قرار داشت،‏ چهار ذِراع.‏ ۶  حجره‌های کناری در سه طبقه بر روی هم قرار داشتند،‏ و در هر طبقه سی حجره بود.‏ بر دیوارهای معبد،‏ دور تا دور،‏ لبه‌هایی برای نگه داشتن حجره‌ها بود تا نیازی به سوراخ کردن دیوار برای تکیه زدن حجره‌ها نباشد.‏ ۷  حجره‌های گرداگرد معبد در طبقات بالاتر عریضتر می‌شدند،‏ زیرا عمارت گرداگرد معبد،‏ دور تا دور،‏ در مراتب صعودی ساخته شده بود،‏ و از همین رو،‏ هر چه بالاتر می‌رفت،‏ عریضتر می‌شد.‏ و از طبقهٔ تحتانی با گذشتن از طبقهٔ میانی به طبقهٔ فوقانی می‌رسیدند.‏ ۸  همچنین دیدم گرداگرد معبد سَکویی بود که پیِ حجره‌ها را تشکیل می‌داد،‏ و به اندازهٔ یک نی تمام،‏ یعنی شش ذِراع بود.‏ ۹  ضخامت دیوارِ بیرونیِ حجره‌های کناری پنج ذِراع بود.‏ فضایِ بازِ میان حجره‌های کناریِ معبد و ۱۰  دیگر اتاقهای گرداگرد معبد به هر طرف به پهنای بیست ذِراع بود.‏ ۱۱  از فضای بازِ بیرونی درگاهی به درون حجره‌های کناری وجود داشت،‏ یک درگاه در جانب شمالی و درگاه دیگر در جانب جنوبی.‏ قسمت باقی‌ماندهٔ سکوی دور تا دور،‏ پنج ذِراع بود.‏ ۱۲  عمارتی به عرض هفتاد ذِراع رو به سوی محوطهٔ بازِ جانب غربی معبد واقع بود.‏ دیوار عمارت،‏ دور تا دور،‏ پنج ذِراع ضخامت داشت،‏ و طول عمارت نود ذِراع بود.‏ ۱۳  سپس معبد را اندازه گرفت:‏ طول آن یکصد ذِراع بود،‏ و طول محوطهٔ باز و عمارتِ دیگر و دیوارهای آن نیز یکصد ذِراع.‏ ۱۴  و عرض قسمت جلوی معبد که رو به سوی محوطهٔ واقع در جانب شرقی داشت،‏ یکصد ذِراع بود.‏ ۱۵  آنگاه طول عمارتی را که رو به سوی محوطهٔ بازِ پشت معبد داشت،‏ اندازه گرفت که با احتساب ایوانهای دو طرفش یکصد ذِراع بود.‏ درون معبد و ایوان صحن ۱۶  و آستانه‌ها و پنجره‌های مُشّبَک و ایوانهای دور تا دور،‏ در هر سه طرف،‏ مقابل آستانه،‏ از زمین تا پنجره‌ها،‏ سرتاسر روکش چوب داشتند -‏ و پنجره‌ها نیز پوشیده بود.‏ ۱۷  بالای مدخلِ محرابگاهِ درونی،‏ در بیرون،‏ و بر تمامی دیوارهای دور تا دور اتاقهای بیرونی و درونی در فواصل معین،‏ ۱۸  نقش کروبیان و درختان نخل حکاکی شده بود.‏ در میان هر دو کروبی یک درخت نخل بود و هر کروبی دو چهره داشت:‏ ۱۹  چهرهٔ انسان رو به درخت نخل در یک جانب،‏ و چهرهٔ شیر رو به درخت نخل در جانب دیگر.‏ این نقشها دور تا دور بر سرتاسر معبد حک شده بود.‏ ۲۰  بنابراین،‏ از زمین تا بالای مدخل،‏ نقش کروبیان و درختان نخل بر دیوار قُدس حک شده بود.‏ ۲۱  چارچوبِ درهای محرابگاهِ بیرونی مربع بود،‏ و مقابل قُدس چیزی شبیه ۲۲  مذبحی چوبین بود که سه ذِراع بلندا و دو ذِراع درازا،‏ و دو ذِراع پهنا داشت.‏ گوشه‌ها و پایه و دیوارهای آن از چوب بود.‏ و آن مرد به من گفت:‏ «این است میزی که در حضور خداوند است.‏» ۲۳  قُدس و قُدس‌الاقداس هر کدام دری دولنگه داشتند.‏ ۲۴  هر در دو لنگه داشت،‏ یعنی دو لنگه که از وسط باز می‌شد.‏ ۲۵  بر درهای محرابگاهِ بیرونی نیز مانند دیوارها،‏ نقش کروبیان و درختان نخل حک شده بود.‏ جلوی ایوان،‏ در بیرون،‏ سایبانی چوبین بود.‏ ۲۶  بر دیوارهای دو طرفِ ایوان پنجره‌های مُشّبَک و نقش درختان نخل بود و حجره‌های کناری معبد سایبان داشتند.‏

پاورقی‌ها

‏۴۱:‏۱ یک ذِراع تقریباً معادل ۴۵ سانتی‌متر است؛‏ همچنین در بقیهٔ باب.‏