حِزْقیال ۴۰‏:‏۱‏-‏۴۹

۴۰  در بیست و پنجمین سال تبعید ما،‏ یعنی چهارده سال پس از تسخیر شهر،‏ در آغاز سال،‏ در روز دهم ماه،‏ آری درست در همان روز،‏ دست خداوند بر من قرار گرفت،‏ و مرا به شهر درآورد.‏ ۲  در رؤیاهای خدا،‏ مرا به سرزمین اسرائیل آورد و بر کوهی بسیار بلند قرار داد که بر جانب جنوبی آن بنایی مانند شهر بود.‏ ۳  چون مرا به آنجا آورد،‏ هان مردی را دیدم که منظری برنجین داشت،‏ و ریسمانی از کتان و نیِ اندازه‌گیری به دست او بود،‏ و نزد دروازه ایستاده بود.‏ ۴  آن مرد مرا گفت:‏ «ای پسر انسان،‏ به چشمان خود ببین و به گوشهای خود بشنو،‏ و به هرآنچه به تو نشان می‌دهم،‏ توجه کن زیرا به اینجا آورده شده‌ای تا آنها را به تو نشان دهم.‏ پس هرآنچه را که می‌بینی،‏ به خاندان اسرائیل اعلام نما.‏»‏ دروازهٔ شرقی صحن بیرونی ۵  اینک بیرونِ معبد،‏ دور تا دور،‏ دیواری بود.‏ و بلندی نیِ اندازه‌گیری که آن مرد به دست داشت شش ذِراع* بود که بلندی هر ذِراع آن یک ذِراع و یک کف دست* بود.‏ پس ضخامت و بلندی دیوار را اندازه گرفت که هر کدام به اندازهٔ یک نی بود.‏ ۶  سپس به دروازه‌ای که رو به جانب شرق داشت داخل شد و از پله‌های آن بالا رفت و آستانهٔ بیرونی دروازه را اندازه گرفت،‏ که یک نی عمق داشت.‏* ۷  اتاقکهای کناری یک نی درازا و یک نی پهنایشان بود،‏ و میانِ اتاقکها پنج ذِراع فاصله بود؛‏ آستانهٔ درونیِ دروازه به جانبِ ایوان،‏ یک نی بود.‏ ۸  سپس ایوانِ دروازه را اندازه گرفت* ۹  که هشت ذِراع بود،‏ و تیرهای آن نیز دو ذِراع.‏ ایوان دروازه به طرف داخل بود.‏ ۱۰  دروازهٔ شرقی در هر طرف سه اتاقک داشت که هر سه به یک اندازه بودند و فاصلهٔ بین اتاقکها نیز در دو طرف به یک اندازه بود.‏ ۱۱  سپس عرض دهانهٔ دروازه را اندازه گرفت که ده ذِراع بود،‏ و عرض دالان دروازه را،‏ که سیزده ذِراع بود.‏ ۱۲  جلوی اتاقکها در هر طرف نرده‌ای قرار داشت به بلندی یک ذِراع.‏ اتاقکها نیز شش ذِراع در شش ذِراع بودند.‏ ۱۳  سپس عرضِ کلِ دروازه را از دیوار پشتی یک اتاقک تا دیوار پشتی اتاقک دیگر اندازه گرفت و آن بیست و پنج ذِراع بود،‏ دهانهٔ یکی مقابل دهانهٔ دیگری.‏ ۱۴  همچنین دیوارهای درونی دالان دروازه را تا سر ایوانِ صحن،‏ دور تا دور اندازه گرفت،‏ که پنجاه* ذِراع بود.‏* ۱۵  از جلوی مدخل دروازه تا انتهای ایوان به سمت داخل،‏ پنجاه ذِراع بود.‏ ۱۶  اتاقکها و دیوارهای بین آنها در اندرونِ دروازه،‏ دور تا دور،‏ پنجره‌های مُشّبَک داشت و ایوان نیز دور تا دور به سمت داخلْ پنجره داشت،‏ و بر چارچوبها درختان نخل نقش شده بود.‏ صحن بیرونی ۱۷  سپس مرا به صحنِ بیرونی آورد و اینک اتاقها در آنجا بود و سنگ‌فرشی که دور تا دور برای صحن ساخته شده بود،‏ و سی اتاق بر آن سنگ‌فرش‌بود.‏ ۱۸  این سنگ‌فرش،‏ یعنی سنگ‌فرش پایینی،‏ در امتداد دو طرف دروازه‌ها قرار داشت،‏ و عرض آن به اندازهٔ طول دروازه‌ها بود.‏ ۱۹  آنگاه فاصلهٔ دروازهٔ پایینی تا سرحدِ بیرونیِ صحنِ درونی را اندازه گرفت،‏ که به سمت مشرق و شمال،‏ یکصد ذِراع بود.‏ دروازهٔ شمالی ۲۰  سپس طول و عرض آن دروازهٔ صحنِ بیرونی را که رو به سوی شمال داشت،‏ اندازه گرفت.‏ ۲۱  این دروازه سه اتاقک در هر طرف داشت.‏ دیوارهای بین اتاقکهای این دروازه و نیز ایوانِ آن،‏ به همان اندازهٔ دروازهٔ نخست بود.‏ طول آن پنجاه ذِراع،‏ و عرض آن بیست و پنج ذِراع بود.‏ ۲۲  پنجره‌ها و ایوان و درختان نخلِ این دروازه هم به اندازهٔ پنجره‌ها و ایوان و درختان نخل دروازه‌ای بود که رو به سوی مشرق داشت،‏ و با بالا رفتن از هفت پله بدان برمی‌آمدند و ایوانِ آن پیش روی ایشان بود.‏ ۲۳  روبه‌روی دروازهٔ شمالی نیز مانند دروازهٔ شرقی،‏ دروازه‌ای به صحنِ درونی بود.‏ او فاصلهٔ میان دو دروازه را اندازه گرفت،‏ که یکصد ذِراع بود.‏ دروازهٔ جنوبی ۲۴  سپس مرا به سمت جنوب برد،‏ و اینک دروازه‌ای در جنوب قرار داشت.‏ او دیوارهای بین اتاقکها و ایوان آن را اندازه گرفت،‏ و اندازهٔ آنها با دروازه‌های دیگر یکسان بود.‏ ۲۵  دروازهٔ جنوبی و ایوان آن دور تا دور،‏ پنجره‌هایی همچون پنجره‌هایِ دیگر دروازه‌ها داشت.‏ طول آن دروازه پنجاه ذِراع،‏ و عرض آن بیست و پنج ذِراع بود.‏ ۲۶  از هفت پله بدان برمی‌آمدند،‏ و ایوانِ آن پیش روی ایشان بود،‏ و بر هر دو تیرِ آن درختان نخل نقش شده بود.‏ ۲۷  صحنِ درونی به طرف جنوب دروازه‌ای داشت.‏ آن مرد فاصلهٔ این دروازه را تا دروازهٔ بیرونی به جانب جنوب اندازه گرفت،‏ که یکصد ذِراع بود.‏ دروازه‌های صحن درونی ۲۸  سپس مرا از دروازهٔ جنوبی به صحن درونی برد،‏ و دروازهٔ جنوبی را اندازه گرفت،‏ و آن به اندازهٔ دروازه‌های دیگر بود.‏ ۲۹  اتاقکهای کناری و دیوارهای بین اتاقکها و ایوان آن به اندازهٔ اتاقکهای کناری و دیوارهای بین اتاقکها و ایوان دروازه‌های دیگر بود؛‏ این دروازه و ایوان آن نیز دور تا دور،‏ پنجره داشت.‏ طول این دروازه،‏ پنجاه ذِراع و عرض آن،‏ بیست و پنج ذِراع بود.‏ ۳۰  ایوان دروازه‌های دورِ صحن درونی،‏ به طول بیست و پنج ذِراع و عرض پنج ذِراع بود.‏ ۳۱  ایوان دروازهٔ جنوبی رو به سوی صحن بیرونی داشت،‏ و بر تیرهای آن درختان نخل نقش شده بود،‏ و پلکانش هشت پله داشت.‏ ۳۲  سپس مرا به جانب شرقیِ صحنِ درونی برد،‏ و دروازه را اندازه گرفت،‏ و آن به اندازهٔ دروازه‌های دیگر بود.‏ ۳۳  اتاقکهای کناری و دیوارهای بین اتاقکها و ایوان آن به اندازهٔ اتاقکها و دیوارهای بین اتاقکها و ایوان دروازه‌های دیگر بود.‏ این دروازه و ایوانِ آن نیز دور تا دور،‏ پنجره داشت.‏ طول این دروازه نیز پنجاه ذِراع و عرضش بیست و پنج ذِراع بود.‏ ۳۴  ایوان دروازهٔ شرقی نیز رو به سوی صحن بیرونی داشت،‏ و بر هر دو تیرِ آن درختان نخل نقش شده بود،‏ و پلکانش هشت پله داشت.‏ ۳۵  آنگاه مرا به دروازهٔ شمالی برد،‏ و آن را اندازه گرفت،‏ و آن به اندازهٔ دروازه‌های دیگر بود.‏ ۳۶  اتاقکهای کناری و دیوارهای بین اتاقکها و ایوان آن به اندازهٔ اتاقکها و دیوار بین اتاقکها و ایوان دروازه‌های دیگر بود.‏ این دروازه و ایوان آن نیز دور تا دور پنجره داشت.‏ طول این دروازه نیز پنجاه ذِراع و پهنایش بیست و پنج ذِراع بود.‏ ۳۷  ایوان دروازهٔ شمالی نیز رو به سوی صحن بیرونی داشت،‏ و بر هر دو تیر آن درختان نخل نقش شده بود،‏ و پلکانش هشت پله داشت.‏ اتاقهای آماده کردن قربانی ۳۸  در ایوانِ دروازه‌های درونی اتاقی بود با درگاهش که در آن قربانی تمام‌سوز را می‌شستند.‏ ۳۹  در ایوان دروازه،‏ به هر طرف دو میز بود که بر آن قربانی تمام‌سوز و قربانی گناه و قربانی جبران را ذبح می‌کردند.‏ ۴۰  بیرون ایوان،‏ در یک طرفِ پله‌های مدخلِ دروازهٔ شمالی دو میز بود،‏ و در طرفِ دیگر پله‌ها،‏ دو میز دیگر.‏ ۴۱  بدین‌سان،‏ چهار میز در هر طرفِ دروازه بود،‏ یعنی هشت میز که بر آنها قربانی ذبح می‌کردند.‏ ۴۲  و چهار میز از سنگِ تراشیده برایِ قربانی تمام‌سوز بود که طول هر کدام یک ذِراع و نیم،‏ عرضش یک ذِراع و نیم،‏ و بلندی‌اش یک ذِراع بود.‏ بر آنها آلاتِ ذبحِ قربانیهای تمام‌سوز و قربانیهای دیگر را می‌نهادند.‏ ۴۳  دور تا دور میزها لبه‌ای به بلندی یک کف دست نصب شده بود؛‏ و گوشت قربانی باید بر میزها گذاشته می‌شد.‏ اتاقهای کاهنان ۴۴  بیرونِ دروازهٔ درونی،‏ دو اتاق در صحنِ درونی بود،‏ یکی بر جانب دروازهٔ شمالی،‏ که رو به سمت جنوب داشت،‏ و دیگری بر جانب دروازهٔ جنوبی،‏ که رو به سمت شمال داشت.‏ ۴۵  آنگاه مرا گفت،‏ این اتاق که رو به سمت جنوب دارد،‏ برای کاهنانی است که مسئول نگهداری از معبدند،‏ ۴۶  و اتاقی که رو به سمت شمال دارد،‏ برای کاهنانی است که مسئول نگهداری از مذبحند.‏ اینانند پسران صادوق،‏ تنها کسان از بنی‌لاوی که می‌توانند به خداوند نزدیک آیند تا او را خدمت کنند.‏ ۴۷  سپس صحن را اندازه گرفت که مربع بود و یکصد ذِراع درازا و پهنا داشت.‏ و مذبح،‏ مقابل معبد قرار داشت.‏ ایوان معبد ۴۸  آنگاه مرا به ایوان معبد آورد و چارچوب درگاهِ ایوان را اندازه گرفت.‏ عرض هر یک از تیرهای عمودیِ آن،‏ یکی به این طرف و یکی به آن طرف،‏ پنج ذِراع بود.‏ عرض درگاه چهارده ذِراع،‏ و دیواره‌های طرفین درگاه به هر طرف،‏ سه ذِراع بود.‏ ۴۹  طولِ ایوان بیست ذِراع و عرض آن دوازده ذِراع بود،‏ و از ده پله بدان برمی‌آمدند.‏ کنار تیرهای عمودی دو ستون قرار داشت،‏ یک ستون به هر طرف.‏

پاورقی‌ها

‏۴۰:‏۵ در عبری:‏ ”اِمّا“.‏ یک اِمّا تقریباً معادل ۴۵ سانتی‌متر است؛‏ همچنین در بقیهٔ کتاب.‏
‏۴۰:‏۵ یک ”کف دست“ تقریباً معادل ۵/‏۷ سانتی‌متر است؛‏ همچنین در آیهٔ ۴۳.‏
‏۴۰:‏۶ ترجمهٔ یونانی هفتادتَنان.‏ متن عبری چنین ادامه می‌یابد:‏ «و آستانهٔ دیگر نیز یک نی عمق داشت».‏
‏۴۰:‏۸ در متنِ عبریِ آیهٔ ۸،‏ قسمتی از آخرِ آیهٔ ۷ به اشتباه تکرار شده است.‏ همین اشتباه در قسمت آغازین آیهٔ ۹ رخ داده،‏ که بخشی از آیهٔ ۸ را به اشتباه تکرار می‌کند.‏ بسیاری از نسخه‌های قدیمی فاقد این قسمتهای تکرار شده هستند.‏
‏۴۰:‏۱۴ در بسیاری نسخه‌ها رقم ”شصت“ آمده است.‏
‏۴۰:‏۱۴ معنی متن عبری این آیه روشن نیست.‏