حِزْقیال ۳۹‏:‏۱‏-‏۲۹

۳۹  ‏«تو ای پسر انسان،‏ بر ضد جوج نبوّت کرده،‏ بگو،‏ خداوندگارْ یهوه چنین می‌فرماید:‏ اینک ای جوج،‏ حاکم اعظم* ماشِک و توبال،‏ هان من بر ضد توام!‏ ۲  من تو را برگردانیده،‏ به پیش می‌رانم،‏ و تو را از دورترین نواحی شمال برآورده،‏ به ضد کوههای اسرائیل رهبری می‌کنم.‏ ۳  آنگاه کمان تو را از دست چپت انداخته،‏ تیرهای تو را از دست راستت خواهم افکند.‏ ۴  تو با همهٔ لشکریانت و قومهایی که با تواَند بر کوههای اسرائیل خواهید افتاد و تو را به مرغان شکاری از هر قِسم و حیوانات صحرا،‏ به جهت خوراک خواهم داد.‏ ۵  خداوندگارْ یهوه می‌فرماید که بر پهنهٔ دشت خواهی افتاد،‏ زیرا که من سخن گفته‌ام.‏ ۶  و من بر ماجوج و بر کسانی که در سرزمینهای ساحلی در امنیت ساکنند،‏ آتش خواهم فرستاد و آنگاه خواهند دانست که من یهوه هستم.‏ ۷  ‏«من نام قدوس خود را در میان قوم خویش اسرائیل خواهم شناسانید و دیگر نخواهم گذاشت نام قدوسم بی‌حرمت شود،‏ و قومها خواهند دانست که من یهوه هستم،‏ قدوس در اسرائیل!‏ ۸  خداوندگارْ یهوه می‌گوید:‏ اینک آن می‌آید و واقع خواهد شد!‏ این همان روز است که درباره‌اش سخن گفتم.‏ ۹  ‏«آنگاه ساکنان شهرهای اسرائیل بیرون خواهند رفت و اسلحه،‏ یعنی سپرهای کوچک و بزرگ و تیر و کمانها و گُرزها* و نیزه‌ها را آتش زده،‏ خواهند سوزانید و هفت سال آتشها بدانها بر پا خواهند داشت.‏ ۱۰  هیزم از صحرا نخواهند آورد و چوب از جنگلها نخواهند بُرید،‏ زیرا با اسلحه آتش خواهند افروخت.‏ و خداوندگارْ یهوه می‌فرماید که غارت‌کنندگانِ خویش را غارت خواهند کرد و تاراج‌کنندگانِ خویش را تاراج خواهند نمود.‏ ۱۱  ‏«در آن روز،‏ به جوج مکانی در اسرائیل به جهت دفن خواهم داد،‏ یعنی وادی مسافران را در شرق دریا،‏ که راهِ عبورکنندگان را مسدود خواهد ساخت،‏ چراکه جوج و تمامی خلق بی‌شمارش در آنجا دفن خواهند شد،‏ و آن را وادی هامون*جوج خواهند نامید.‏ ۱۲  خاندان اسرائیل به مدت هفت ماه ایشان را دفن خواهند کرد تا زمین را طاهر سازند.‏ ۱۳  و تمامی مردم این سرزمین ایشان را دفن خواهند کرد،‏ و خداوندگارْ یهوه می‌فرماید این در روزی که جلال خود را بنمایم مایهٔ شهرت ایشان خواهد شد.‏ ۱۴  ایشان مردانی را مقرر خواهند کرد که پیوسته در تمامی زمین بگردند و اجساد آنانی را که هنوز بر روی زمین باقی مانده باشند،‏ دفن کرده،‏ زمین را طاهر سازند.‏ اینان در پایان هفت ماه،‏ جستجوی خود را آغاز خواهند کرد.‏ ۱۵  و هنگامی که ایشان در زمین می‌گَردند،‏ اگر یکی از ایشان استخوان آدمی بیند،‏ نشانی نزد آن بر پا خواهد کرد،‏ تا زمانی که دفن‌کنندگان آن را در وادی هامون‌جوج دفن کنند.‏ ۱۶  و شهر هامونَه نیز در آنجا خواهد بود.‏ پس بدین‌گونه زمین را طاهر خواهند ساخت.‏ ۱۷  ‏«و اما تو ای پسر انسان،‏ خداوندگارْ یهوه چنین می‌فرماید:‏ به هر جنس از مرغان و به همهٔ حیوانات صحرا سخن گفته،‏ بگو:‏ ”جمع شوید و بیایید!‏ از همهٔ نواحی اطراف به جهت قربانی‌ای که برای شما تقدیم خواهم کرد،‏ گرد آیید،‏ به جهت قربانی عظیمی بر کوههای اسرائیل،‏ تا گوشت بخورید و خون بنوشید.‏ ۱۸  گوشت جنگاوران را خواهید خورد و خون حاکمان زمین را خواهید نوشید،‏ چنانکه از گوشت قوچها و بره‌ها و بزان و گاوان،‏ همگیِ پرواریهای باشان.‏ ۱۹  در قربانی‌ای که برایتان تدارک می‌بینم،‏ از پیهْ سیر خواهید خورد و از خونْ سرمست خواهید شد.‏ ۲۰  و خداوندگارْ یهوه می‌گوید که بر سفرهٔ من از اسبان و سواران،‏ و از جنگاوران و همه گونه مردان جنگی سیر خواهید شد.‏“‏ احیای اسرائیل ۲۱  ‏«من جلال خود را در میان ملل خواهم نهاد و همهٔ ملتها داوری مرا که آنرا به اجرا خواهم گذاشت و دست مرا که بر ایشان خواهم نهاد،‏ مشاهده خواهند کرد.‏ ۲۲  از آن روز به بعد خاندان اسرائیل خواهند دانست که من یهوه،‏ خدای ایشان هستم.‏ ۲۳  و ملتها در خواهند یافت که خاندان اسرائیل به سبب گناه خود به اسارت رفتند،‏ زیرا چون به من خیانت ورزیدند،‏ روی خود را از ایشان پنهان کردم و ایشان را به دست مخالفان ایشان سپردم و جملگی به دَمِ شمشیر افتادند.‏ ۲۴  آری من بر حسب نجاسات و نافرمانیهای ایشان با ایشان عمل کردم و روی خود را از ایشان پنهان ساختم.‏ ۲۵  ‏«پس خداوندگارْ یهوه چنین می‌فرماید:‏ اکنون سعادتِ گذشته را به یعقوب بازگردانیده،‏ بر همهٔ خاندان اسرائیل رحم خواهم کرد و برای نام قدوس خود به غیرت خواهم آمد.‏ ۲۶  و چون ایشان در سرزمین خود به امنیت ساکن شوند و کسی نباشد که ایشان را بترساند،‏ آنگاه خجالت خود و تمامی خیانتی را که به من ورزیدند،‏ دیگر به یاد نخواهند آورد.‏ ۲۷  و چون ایشان را از میان ملتها بازگردانم و از زمین دشمنانشان گرد آورم و قدوسیت خویش را به واسطهٔ ایشان در نظر ملتهای بسیار آشکار سازم،‏ ۲۸  آنگاه خواهند دانست که من یهوه خدای ایشان هستم که ایشان را به میان ملتها به تبعید فرستادم و سپس در زمین خودشان گرد آوردم.‏ من دیگر هیچ‌یک از آنان را در میان ملتها باقی نخواهم گذاشت.‏ ۲۹  و خداوندگارْ یهوه می‌فرماید که دیگر روی خود را از ایشان پنهان نخواهم ساخت،‏ زیرا روح خود را بر خاندان اسرائیل فرو خواهم ریخت.‏»‏

پاورقی‌ها

‏۳۹:‏۱ رجوع کنید به زیرنویس ۳۸:‏ ۲.‏
‏۳۹:‏۹ یا نوعی نیزه.‏
‏۳۹:‏۱۱ ”هامون“ یعنی ”خَلق“.‏