حِزْقیال ۳۶‏:‏۱‏-‏۳۸

۳۶  ‏«تو ای پسر انسان،‏ به کوههای اسرائیل نبوّت کرده،‏ بگو:‏ ای کوههای اسرائیل کلام خداوند را بشنوید.‏ ۲  خداوندگارْ یهوه چنین می‌فرماید:‏ چون دشمنانت دربارهٔ تو گفته‌اند:‏ ”هَه!‏ بلندیهای کهن به ملکیت ما درآمده است،‏“ ۳  پس نبوّت کرده،‏ بگو،‏ خداوندگارْ یهوه چنین می‌گوید:‏ از آن رو که تو را ویران کردند و از هر سو لِه نمودند تا به ملکیت بقیهٔ قومها درآیی و موضوع غیبت و بدگوییِ ملل شوی،‏ ۴  بنابراین،‏ ای کوههای اسرائیل،‏ کلام خداوندگارْ یهوه را بشنوید:‏ خداوندگارْ یهوه به کوهها و تپه‌ها،‏ و به درّه‌ها و وادیها،‏ و به خرابه‌های ویران و شهرهای متروک که تاراج شده و مایهٔ تمسخر دیگر مللِ پیرامون گشته‌اند،‏ چنین می‌گوید:‏ ۵  پس،‏ خداوند یهوه می‌فرماید:‏ به‌یقین که در آتش غیرت خود بر ضد دیگر ملل و تمامی اَدوم سخن گفته‌ام،‏ بر ضد آنان که زمین مرا به خوشیِ کاملِ دل و کینهٔ قلبی به تصرف درآورده‌اند تا چراگاههایش را غارت کنند.‏ ۶  پس دربارهٔ سرزمین اسرائیل نبوّت کن و به کوهها و تپه‌ها،‏ و به درّه‌ها و وادیها بگو خداوندگارْ یهوه چنین می‌فرماید:‏ هان من در غیرت و خشم خویش سخن می‌گویم زیرا که شما متحمل سرزنش قومها گشته‌اید.‏ ۷  پس خداوندگارْ یهوه چنین می‌فرماید:‏ من به دستِ افراشته قسم می‌خورم که تمامی اقوامِ پیرامونتان،‏ خودْ متحمل سرزنشِ خویش خواهند شد.‏ ۸  ‏«و اما شما ای کوههای اسرائیل،‏ شما شاخه‌های خود را خواهید رویانید و برای قوم من اسرائیل میوه خواهید آورد،‏ زیرا که ایشان به‌زودی باز خواهند گشت.‏ ۹  زیرا هان من جانب شما را دارم و به سوی شما باز خواهم گشت و شما شیار شده،‏ کِشت خواهید شد.‏ ۱۰  و مردمان بر شما خواهم افزود،‏ یعنی بر همهٔ خاندان اسرائیل،‏ به تمامی.‏ شهرها مسکون و خرابه‌ها بنا خواهد شد.‏ ۱۱  و مردمان و بهایم را بر شما خواهم افزود و آنان افزون شده،‏ بارور خواهند گشت.‏ و شما را چون ایام گذشته مسکون خواهم ساخت،‏ و بیش از پیش بر شما احسان خواهم کرد.‏ آنگاه خواهید دانست که من یهوه هستم!‏ ۱۲  مردمان،‏ یعنی قوم خود اسرائیل را بر شما خرامان خواهم ساخت و آنان شما را به تصرف در خواهند آورد و میراث ایشان خواهید شد و دیگر آنان را داغدار نخواهید ساخت.‏ ۱۳  ‏«خداوندگارْ یهوه چنین می‌فرماید:‏ از آن رو که تو را می‌گویند:‏ ”مردمان را فرو می‌بلعی و قوم خویش را داغدار می‌سازی،‏“ ۱۴  پس خداوندگارْ یهوه می‌گوید،‏ دیگر مردمان را فرو نخواهی بلعید و قوم خویش را داغدار نخواهی ساخت.‏ ۱۵  دیگر سرزنشِ قومها را به تو نخواهم شنوانید،‏ و متحمل اهانتِ ملتها نخواهی شد و سبب لغزش قوم خویش نخواهی گردید؛‏ این است فرمودهٔ خداوندگارْ یهوه.‏»‏ تبدیل دل اسرائیل ۱۶  کلام خداوند بر من نازل شده،‏ مرا گفت:‏ ۱۷  ‏«ای پسر انسان،‏ هنگامی که خاندان اسرائیل در سرزمین خود به سر می‌بردند،‏ آن را با راهها و اعمال خود نجس ساختند.‏ رفتار آنان در نظر من همچون نجاست زنی در دوران قاعدگی‌اش بود.‏ ۱۸  پس به سبب خونی که در آن سرزمین ریختند و به سبب بتهای بی‌ارزشی که آن سرزمین را بدانها نجس ساختند،‏ خشم خویش را بر ایشان فرو ریختم.‏ ۱۹  ایشان را میان ملل پراکنده ساختم و در میان ممالک متفرق شدند.‏ پس ایشان را موافق راهها و اعمالشان داوری کردم.‏ ۲۰  اما چون به میان ملتها رفتند،‏ هر جا که رسیدند نام قدوس مرا بی‌حرمت ساختند.‏ زیرا دربارهٔ ایشان گفتند:‏ ”اینان قوم یهوه هستند و با این حال می‌بایست از سرزمین او بیرون می‌رفتند!‏“ ۲۱  لیکن من در اندیشهٔ نام قدوس خود بودم که خاندان اسرائیل آن را در میان ملتهایی که به میان آنها رفته بودند،‏ بی‌حرمت ساختند.‏ ۲۲  ‏«پس به خاندان اسرائیل بگو،‏ خداوندگارْ یهوه چنین می‌فرماید:‏ ای خاندان اسرائیل،‏ من نه به‌خاطر شما،‏ بلکه به‌خاطر نام قدوس خود عمل خواهم کرد،‏ نامی که شما آن را در میان مللی که به میانشان رفتید،‏ بی‌حرمت ساخته‌اید!‏ ۲۳  من نام عظیم خود را تقدیس خواهم کرد،‏ نامی را که در میان ملتها بی‌حرمت شده است و شما آن را در میان ایشان بی‌حرمت ساخته‌اید؛‏ و خداوندگارْ یهوه می‌فرماید که چون در میان شما قدوسیت خود را در نظر ملتها آشکار سازم،‏ آنگاه ایشان خواهند دانست که من یهوه هستم.‏ ۲۴  من شما را از میان ملل خواهم گرفت و از همهٔ ممالک گرد آورده،‏ به سرزمین خودتان در خواهم آورد.‏ ۲۵  آب پاک بر شما خواهم پاشید و طاهر خواهید شد.‏ من شما را از همهٔ ناپاکیها و از همهٔ بتهایتان طاهر خواهم ساخت.‏ ۲۶  و دلی تازه به شما خواهم بخشید و روحی تازه در اندرونتان خواهم نهاد و دل سنگی را از پیکر شما به در آورده،‏ دلی گوشتین به شما خواهم داد.‏ ۲۷  روحِ خود را در اندرونتان خواهم نهاد و شما را به فرایض خود سالک خواهم گردانید،‏ و شما قوانین مرا نگاه خواهید داشت و آنها را به جا خواهید آورد.‏ ۲۸  شما در سرزمینی که من به پدرانتان بخشیدم،‏ ساکن خواهید شد؛‏ شما قوم من خواهید بود و من خدای شما.‏ ۲۹  من شما را از همهٔ نجاساتتان نجات خواهم داد.‏ و غَله را فرا خوانده،‏ آن را فراوان خواهم ساخت و دیگر قحطی بر شما نخواهم آورد.‏ ۳۰  میوهٔ درختان و محصولِ مزارع را فراوان خواهم ساخت تا دیگر هرگز در میان ملل به رسواییِ قحطی دچار نشوید.‏ ۳۱  آنگاه راههای شریرانه و اعمال بدتان را به یاد خواهید آورد و به سبب گناهان و اعمال قبیحتان از خویشتن کراهت خواهید داشت.‏ ۳۲  و خداوندگارْ یهوه می‌گوید:‏ بدانید که این را به‌خاطر شما نمی‌کنم!‏ پس ای خاندان اسرائیل،‏ به سبب راههای خود خجل و شرمسار باشید!‏ ۳۳  ‏«بنابراین،‏ خداوندگارْ یهوه چنین می‌فرماید:‏ در روزی که شما را از همهٔ گناهانتان طاهر سازم،‏ شهرها را مسکون خواهم ساخت و ویرانه‌ها بازسازی خواهد شد.‏ ۳۴  و زمینِ ویران به جای آنکه در نظر همهٔ رهگذران ویرانه باشد،‏ کِشت خواهد شد.‏ ۳۵  آنان خواهند گفت:‏ ”این زمین که ویران بود،‏ مانند باغ عدن شده است؛‏ و شهرهایی که خراب و ویران و واژگون بود،‏ اکنون حصاردار و مسکون گشته است.‏“ ۳۶  آنگاه ملتهایی که گرداگرد شما باقی باشند خواهند دانست که من،‏ یهوه،‏ مخروبه‌ها را بازسازی کرده و ویرانه‌ها را کِشت کرده‌ام.‏ من یهوه سخن گفته‌ام و آن را به عمل خواهم آورد.‏ ۳۷  ‏«بنابراین،‏ خداوندگارْ یهوه چنین می‌فرماید:‏ بار دیگر می‌گذارم خاندان اسرائیل انجام این کار را از من درخواست کنند:‏ اینکه قوم ایشان را مانند گله‌ای افزون سازم.‏ ۳۸  مانند گله‌ای برای امور مقدس،‏ و مانند گلهٔ اورشلیم در ایام عید،‏ به همین‌گونه شهرهای خراب از گله‌های آدمیان مملو خواهد شد.‏ آنگاه خواهند دانست که من یهوه هستم.‏»‏

پاورقی‌ها