حِزْقیال ۳۵‏:‏۱‏-‏۱۵

۳۵  کلام خداوند بر من نازل شده،‏ گفت:‏ ۲  ‏«ای پسر انسان،‏ روی به جانب کوه سِعیر کرده،‏ بر ضد آن نبوّت کن.‏ ۳  آن را بگو،‏ خداوندگارْ یهوه چنین می‌فرماید:‏ ای کوه سِعیر،‏ هان من بر ضد توام و دست خود را بر ضد تو دراز می‌کنم تا تو را ویران و متروک سازم.‏ ۴  شهرهایت را خراب خواهم کرد و ویران خواهی شد،‏ و آنگاه خواهی دانست که من یهوه هستم!‏ ۵  از آن رو که خصومتِ دائمی داشتی و بنی‌اسرائیل را در زمان مصیبتشان یعنی در ایام مجازات نهایی به دَم شمشیر سپردی،‏ ۶  بنابراین،‏ خداوندگارْ یهوه می‌گوید به حیات خودم قسم که تو را به خون‌ریزی تسلیم خواهم کرد،‏ و خونْ تو را تعاقب خواهد نمود؛‏ آری،‏ چون از خون‌ریزی کراهت نداشتی،‏ خونْ تو را تعاقب خواهد کرد.‏ ۷  کوه سِعیر را ویران و متروک ساخته،‏ هر آمد و شدی را از آن به‌تمامی قطع خواهم نمود.‏ ۸  کوههایش را از کشتگانش آکنده خواهم ساخت و کشتگانِ به شمشیر بر تپه‌های تو و در وادیها و درّه‌هایت خواهند افتاد.‏ ۹  و تو را ویرانهٔ ابدی خواهم ساخت و شهرهایت دیگر مسکون نخواهد شد.‏ آنگاه خواهی دانست که من یهوه هستم!‏ ۱۰  ‏«از آن رو که گفتی:‏ ”این دو ملت و مملکت از آنِ من خواهد شد و آنها را به تصرف در خواهیم آورد“ -‏ گرچه خداوند آنجا بود -‏ ۱۱  پس خداوندگارْ یهوه می‌گوید،‏ به حیات خودم قسم که موافق خشم و حسدی که به سبب نفرتِ خویش از ایشان نشان دادی،‏ با تو عمل خواهم کرد.‏ و آنگاه که تو را داوری کنم،‏ خود را در میان ایشان خواهم شناسانید.‏ ۱۲  و خواهی دانست که من یهوه،‏ همهٔ سخنان کفرآمیزی را که بر ضد کوههای اسرائیل گفته‌ای،‏ شنیده‌ام؛‏ اینکه گفتی:‏ ”آنان ویران گردیده‌اند و به جهت خوراک به ما داده شده‌اند.‏“ ۱۳  و به دهانِ خود،‏ خویشتن را بر من برافراشتی و یاوه‌گویی کردی،‏ و من شنیدم.‏ ۱۴  پس خداوندگارْ یهوه چنین می‌گوید:‏ هنگامی که تمامی جهان شادانند،‏ من تو را ویران خواهم ساخت.‏ ۱۵  و چنانکه تو بر میراث خاندان اسرائیل به سبب ویرانی‌اش شادی کردی،‏ من نیز با تو عمل خواهم کرد.‏ تو ای کوه سِعیر و ای تمامی اَدوم،‏ ویران خواهید شد!‏ آنگاه همه خواهند دانست که من یهوه هستم.‏

پاورقی‌ها