حِزْقیال ۳۲‏:‏۱‏-‏۳۲

۳۲  در روز اوّلِ ماهِ دوازدهم از سال دوازدهم،‏ کلام خداوند بر من نازل شده،‏ گفت:‏ ۲  ‏«ای پسر انسان،‏ بر فرعون پادشاه مصر مرثیه‌ای بسرا و او را بگو:‏ ‏«تو خود را شیرِ ژیانِ قومها می‌پنداری،‏حال آنکه چون اژدها در دریایی.‏در نهرهای خود به جلو می‌جهی؛‏به پاهایت آبها را به تلاطم درمی‌آوری،‏و نهرهای آنها را گل‌آلود می‌سازی.‏ ۳  پس خداوندگارْ یهوه چنین می‌فرماید:‏به دست گروهی از اقوام بسیار،‏تور خود را بر تو خواهم افکند،‏و آنان تو را در دام من بر خواهند کشید.‏ ۴  تو را بر زمین ترک خواهم کرد،‏و بر صحرا خواهم افکند؛‏همهٔ مرغان هوا را وا خواهم داشت تا بر تو مأوا گزینند،‏و همهٔ وحوشِ زمین را از تو سیر خواهم کرد.‏ ۵  گوشت تنت را بر کوهها خواهم نهاد،‏و وادیها را از لاشه‌ات پر خواهم ساخت.‏ ۶  از جریان خون تو،‏ زمین را تا به کوهساران مرطوب خواهم کرد،‏و درّه‌ها از تو پر خواهد شد.‏ ۷  و چون تو را معدوم سازم،‏ آسمانها را خواهم پوشانید،‏و ستارگانشان را تاریک خواهم ساخت؛‏خورشید را به ابری خواهم پوشانید،‏و ماه دیگر نور خود را نخواهد داد.‏ ۸  همهٔ نورافشانهایِ درخشانِ آسمان رابر فراز تو تاریک خواهم کرد،‏و تاریکی بر زمینت خواهم آورد،‏این است فرمودهٔ خداوندگارْ یهوه.‏ ۹  ‏«و چون در میان ممالکی که نمی‌شناسیهلاکت تو را به انجام رسانم،‏دلهای مردمانِ بسیار را مضطرب خواهم ساخت.‏ ۱۰  تو را مایهٔ بُهت و حیرت قومهای بسیار خواهم گردانید،‏و چون شمشیرِ خود را پیش روی ایشان به اهتزاز درآورم،‏موی تن پادشاهانشان از ترس راست خواهد شد.‏و در روز سقوطِ تو،‏ هر یک از آنان،‏از ترسِ جانْ هر لحظه به خود خواهند لرزید.‏ ۱۱  ‏«زیرا خداوندگارْ یهوه چنین می‌فرماید:‏شمشیر پادشاه بابِلبر تو فرود خواهد آمد،‏ ۱۲  و به شمشیر جنگاورانی که از ستم‌کیش‌ترینِ اقوامند،‏خلقِ بی‌شمارِ تو را از پا در خواهم آورد.‏آنان غرور مصر را نابود خواهند کرد،‏و خلقِ بسیارش* جملگی هلاک خواهند شد.‏ ۱۳  و من احشام او را به تمامی،‏بر کنارهٔ آبهای بسیار تلف خواهم کرد؛‏و دیگر نه پای انسان آنها را به تلاطم در خواهد آورد،‏نه سُمهای حیوانات.‏ ۱۴  آنگاه آبهای ایشان را آرام خواهم گردانید،‏و نهرهای ایشان را همچون روغنْ روان خواهم ساخت،‏این است فرمودهٔ خداوندگارْ یهوه.‏ ۱۵  ‏«چون سرزمین مصر را مخروبه سازم،‏و زمین از هرآنچه در آن است خالی شود،‏و همهٔ ساکنان آن را بزنم،‏آنگاه خواهند دانست که من یهوه هستم!‏ ۱۶  خداوندگارْ یهوه می‌فرماید:‏ این است مرثیه‌ای که برای او خواهند خواند؛‏ دختران قومها آن را بر مصر و بر خلق بی‌شمارش خواهند خواند.‏»‏ فرود شدن مصر و ملل دیگر به هاویه ۱۷  در سال دوازدهم،‏ در روز پانزدهمِ ماه نخست،‏* کلام خداوند بر من نازل شده،‏ گفت:‏ ۱۸  ‏«ای پسر انسان،‏ بر خلق بی‌شمار مصر شیون کن و آنان،‏ یعنی او و دختران ملل عظیم را،‏ به نزد آنان که به گودال فرو می‌روند به اَسفَلهای زمین فرود آر.‏ او را بگو:‏ ۱۹  ‏”آیا تو از دیگران زیباتری؟‏فرود شو و با ختنه‌ناشدگان بی‌آرام!‏“‏ ۲۰  آنان در میان کشتگانِ شمشیر خواهند افتاد.‏ مصر* به شمشیر سپرده شده است؛‏ او را با تمامی خلق بی‌شمارش بر زمین بِکِشید.‏ ۲۱  نیرومندانِ جنگاوران از میان هاویه دربارهٔ او و یاری‌دهندگانش خواهند گفت:‏ ”این ختنه‌ناشدگان که به شمشیر کشته شده‌اند،‏ بدین‌جا فرود آمده و خفته‌اند!‏“‏ ۲۲  ‏«آشور آنجاست،‏ با تمامی جماعتش؛‏ قبرهای ایشان گرداگرد اوست،‏ و همگی ایشان کشته شده و به شمشیر از پا درآمده‌اند.‏ ۲۳  قبرهایشان در کَرانهای گودال قرار داده شده است.‏ جماعت او گرداگرد قبر اویند؛‏ جملهٔ ایشان که در زمینِ زندگان دِهشَت می‌آفریدند،‏ کشته شده و به شمشیر از پا درآمده‌اند.‏ ۲۴  ‏«عیلام آنجاست و تمامی خلق بی‌شمارش گرداگرد قبر اویند؛‏ همگی به شمشیر افتاده و کشته شده‌اند،‏ همانان که ختنه‌ناشده به اَسفَلهای زمین فرود شدند،‏ آنان که بر زمینِ زندگان دِهشَت می‌آفریدند.‏ پس با آنان که به گودال فرو می‌روند،‏ متحمل خجالت خویش می‌گردند.‏ ۲۵  بستری در میان کشتگان برای او و تمامی خلق بی‌شمارش گسترده شده است.‏ قبرهای ایشان گرداگرد آن است،‏ و همگی ختنه‌ناشده و کشتگانِ به شمشیرند.‏ زیرا که دِهشَت خود را بر زمینِ زندگان گسترده بودند.‏ پس با آنان که به گودال فرو می‌روند،‏ متحمل خجالت خویش می‌گردند و در میان کشتگان جای گرفته‌اند.‏ ۲۶  ‏«ماشِک و توبال آنجایند،‏ و تمامی خلق بی‌شمارشان.‏ قبرهایشان گرداگرد آنهاست،‏ و همگی ختنه‌ناشده و کشتگانِ شمشیرند.‏ زیرا که دِهشَت خود را بر زمین زندگان گسترده بودند.‏ ۲۷  ایشان با جنگاوران نخواهند خفت،‏ با آنانی از ختنه‌ناشدگان که از پا درآمدند و با سِلاحهای جنگی خود به هاویه فرو رفتند و شمشیرشان زیر سرشان نهاده شد،‏ بلکه تقصیراتشان بر استخوانهایشان خواهد بود،‏ زیرا که این جنگاوران بر زمینِ زندگان دِهشَت آفریدند.‏ ۲۸  و اما تو در میان ختنه‌ناشدگان شکسته خواهی شد،‏ و با آنان که به شمشیر کشته شدند،‏ خواهی خفت.‏ ۲۹  ‏«اَدوم و پادشاهان و حاکمانش نیز آنجایند،‏ آنان که با همهٔ عظمتشان با کشتگانِ به شمشیر قرار داده شدند.‏ آنان با ختنه‌ناشدگان و آنان که به گودال فرو می‌روند،‏ می‌خوابند.‏ ۳۰  ‏«تمامی حاکمان شمال و جملهٔ صیدونیان نیز آنجایند،‏ هم آنان که خجل از تمامی دِهشَتی که به واسطهٔ عظمت خویش آفریدند،‏ با کشتگان فرو رفتند؛‏ آنان ختنه‌ناشده با کشتگانِ به شمشیر می‌خوابند و خجالت خویش را با آنان که به گودال فرو رفتند،‏ متحمل می‌شوند.‏ ۳۱  ‏«خداوندگارْ یهوه می‌گوید که فرعون با دیدن آنان از بابت تمامیِ خلقِ بی‌شمارش که به شمشیر کشته شدند تسلی خواهد یافت،‏ یعنی از بابت خود و تمامی لشکریانش.‏ ۳۲  زیرا خداوندگارْ یهوه می‌فرماید که هرچند من او را برگماشتم تا بر زمینِ زندگان دِهشَت بیافریند،‏ با وجود این،‏ فرعون و تمامیِ خلقِ بی‌شمارش با کشتگانِ به شمشیر،‏ در میان ختنه‌ناشدگان خواهند خوابید.‏»‏

پاورقی‌ها

‏۳۲:‏۱۲ یا ”ثروتش“.‏
‏۳۲:‏۱۷ در عبری،‏ واژهٔ ”نخست“ نیامده است.‏
‏۳۲:‏۲۰ در عبری:‏ ”او“.‏