حِزْقیال ۱۵‏:‏۱‏-‏۸

۱۵  و کلام خداوند بر من نازل شده،‏ گفت:‏ ۲  ‏«ای پسر انسان،‏ چوب تاک را بر چوب شاخهٔ دیگر درختان جنگل چه مزیت است؟‏ ۳  آیا چوب آن برای ساختن چیزی به کار می‌آید؟‏ و یا از چوب آن میخی برای آویزان کردن چیزی می‌توان ساخت؟‏ ۴  اینک آن را به عنوان هیزم در آتش می‌افکنند.‏ و چون آتش دو سرش را سوزانْد،‏ و میانش نیم‌سوز شد،‏ آیا دیگر به کاری می‌آید؟‏ ۵  براستی که وقتی سالم بود،‏ به کاری نمی‌آمد؛‏ چقدر بیشتر اکنون که آتش آن را سوزانده و نیم‌سوز شده است؟‏ ۶  پس خداوندگارْ یهوه چنین می‌گوید:‏ همچون چوب تاک که آن را از میان درختان جنگل به عنوان هیزم به آتش تسلیم کرده‌ام،‏ ساکنان اورشلیم را نیز تسلیم خواهم کرد.‏ ۷  و بر ضد آنان خواهم بود.‏ اگرچه از آتشی جان به در بَرَند،‏ آتشی دیگر آنان را خواهد سوزانید،‏ و چون بر ضد ایشان باشم آنگاه خواهید دانست که من یهوه هستم.‏ ۸  و من این سرزمین را به سبب بی‌وفایی ایشان ویران خواهم ساخت.‏ این است فرمودهٔ خداوندگارْ یهوه.‏»‏

پاورقی‌ها