تَثنیه ۳۴‏:‏۱‏-‏۱۲

۳۴  پس موسی از دشتهای موآب به قلهٔ پیسگاه در کوه نِبو که برابر اَریحاست برآمد،‏ و خداوند تمامی زمین را به او نشان داد،‏ از جِلعاد تا دان،‏ ۲  و تمامی نَفتالی و قلمرو اِفرایِم و مَنَسی،‏ و تمامی سرزمین یهودا را تا دریای غرب،‏ ۳  و صحرای نِگِب،‏ و دشت ،‏یعنی وادی اَریحا را که شهر نخلستان است،‏ تا صوعَر.‏ ۴  و خداوند وی را گفت:‏ «این است سرزمینی که برای ابراهیم و اسحاق و یعقوب سوگند خورده،‏ گفتم آن را به نسل شما خواهم داد.‏ تو را رخصت دادم به چشمان خود آن را ببینی،‏ اما بدان‌جا عبور نخواهی کرد.‏» ۵  پس موسی،‏ خدمتگزار خداوند در آنجا،‏ در سرزمین موآب،‏ بر طبق کلام خداوند درگذشت،‏ ۶  و او را در سرزمین موآب،‏ مقابل بِیت‌فِعور،‏ در وادی به خاک سپرد،‏ اما تا به امروز کسی نمی‌داند قبر او کجاست.‏ ۷  موسی به هنگام وفات،‏ یکصد و بیست سال داشت؛‏ نه چشمانش تار و نه نیرویش کم شده بود.‏ ۸  و بنی‌اسرائیل سی روز در دشتهای موآب برای موسی گریستند.‏ پس روزهای زاری و ماتم برای موسی به پایان رسید.‏ ۹  و یوشَع پسر نون پر از روح حکمت بود،‏ از آن رو که موسی دستان خود را بر وی نهاده بود.‏ پس بنی‌اسرائیل از او اطاعت می‌کردند و مطابق آنچه خداوند به موسی فرمان داده بود،‏ عمل می‌نمودند.‏ ۱۰  تا کنون پیامبری همچون موسی در اسرائیل برنخاسته است که خداوند او را رو در رو شناخته باشد،‏ ۱۱  با آن همه آیات و معجزات که خداوند او را فرستاد تا در سرزمین مصر انجام دهد،‏ در برابر فرعون و همهٔ خادمان او،‏ و در تمامی سرزمینش،‏ ۱۲  و با آن قدرت عظیم و کارهای مَهیب که موسی در برابر دیدگان همهٔ اسرائیل به عمل آورد.‏

پاورقی‌ها