تَثنیه ۳۰‏:‏۱‏-‏۲۰

۳۰  ‏«چون این چیزها،‏ یعنی برکتها و لعنتهایی که در برابرتان نهادم،‏ همگی بر شما واقع شود،‏ و آنها را در میان همهٔ اقوامی که یهوه خدایتان شما را بدان‌جا می‌راند،‏ به یاد آورید،‏ ۲  و شما و فرزندانتان با تمامی دل و جان خود نزد یهوه خدای خویش بازگردید و صدای او را در هرآنچه امروز به شما فرمان می‌دهم اطاعت کنید،‏ ۳  آنگاه یهوه خدایتان نیز سعادت را به شما باز خواهد گردانید* و بر شما رحم کرده،‏ دیگر بار شما را از میان تمامی اقوامی که یهوه خدایتان شما را بدان‌جا پراکنده ساخته بود،‏ گِرد خواهد آورد.‏ ۴  اگر طردشدگان شما تا به کران آسمان نیز باشند،‏ یهوه خدایتان شما را از آنجا گرد آورده،‏ باز خواهد آورد.‏ ۵  و یهوه خدایتان شما را به سرزمینی که پدرانتان به ملکیت یافتند باز خواهد گردانید،‏ و مالک آن خواهید شد.‏ و او شما را کامیابتر و پرشمارتر از پدرانتان خواهد ساخت.‏ ۶  یهوه خدایتان دل شما و دل فرزندان شما را ختنه خواهد کرد تا او را با تمامی دل و جان خود دوست داشته،‏ زنده بمانید.‏ ۷  یهوه خدایتان همهٔ این لعنتها را بر دشمنان و خصمان شما که شما را آزار رسانیدند،‏ نازل خواهد کرد.‏ ۸  و دیگر بار،‏ از صدای خداوند اطاعت خواهید کرد و همهٔ فرمانهای او را که من امروز به شما امر می‌فرمایم،‏ به جا خواهید آورد.‏ ۹  آنگاه یهوه خدایتان شما را در همهٔ دسترنجتان و میوهٔ بطنتان و ثمرهٔ چارپایانتان و محصول زمینتان وفور نعمت خواهد بخشید.‏ زیرا خداوند دیگر بار از کامیاب ساختن شما خشنود خواهد شد،‏ چنانکه در خصوص پدرانتان خشنود بود،‏ ۱۰  بدین شرط که صدای یهوه خدای خود را اطاعت کرده،‏ فرمانها و فرایض او را که در این کتاب شریعت نوشته شده است نگاه دارید،‏ و با تمامی دل و جان نزد یهوه خدای خویش بازگردید.‏ زندگی را برگزینید ۱۱  ‏«زیرا این فرمان که من امروز به شما امر می‌فرمایم،‏ برای شما مشکل نیست و نه دور از دسترس شماست.‏ ۱۲  نه در آسمان است که بگویید:‏ ”کیست که برای ما به آسمان صعود کند و آن را نزد ما بیاورد تا بشنویم و انجامش دهیم؟‏“ ۱۳  و نه در آن سوی دریاهاست که بگویید:‏ ”کیست که برای ما به آن سوی دریاها برود و آن را نزد ما بیاورد تا بشنویم و انجامش دهیم؟‏“ ۱۴  بلکه این کلام بسیار نزدیکِ شما،‏ در دهان و در دل شماست،‏ تا آن را به جای آرید.‏ ۱۵  ‏«ببینید امروز حیات و نیکویی،‏ و مرگ و بدی را در برابر شما می‌نهم.‏ ۱۶  زیرا امروز به شما فرمان می‌دهم که یهوه خدای خود را دوست بدارید و در راههای او گام بردارید و فرمانها و فرایض و قوانین او را نگاه دارید،‏ تا زنده بمانید و بر شمارتان افزوده گشته،‏ یهوه خدایتان شما را در سرزمینی که برای تصرفش بدان داخل می‌شوید،‏ برکت دهد.‏ ۱۷  اما اگر دل شما منحرف شود و اطاعت نکنید بلکه فریفته شده،‏ خدایانِ غیر را سَجده و عبادت کنید،‏ ۱۸  امروز به شما اعلام می‌کنم که به‌یقین هلاک خواهید شد و در آن سرزمین که برای تصرفش از اردن می‌گذرید،‏ عمر دراز نخواهید داشت.‏ ۱۹  امروز آسمان و زمین را بر شما شاهد می‌گیرم که زندگی و مرگ،‏ و برکت و لعنت را پیش رویتان نهادم.‏ پس زندگی را برگزینید تا شما و نسلتان زنده بمانید؛‏ ۲۰  یهوه خدای خود را دوست بدارید،‏ از صدای او اطاعت کنید و به او بچسبید،‏ زیرا او زندگیِ شما و درازی عمر شماست،‏ تا در سرزمینی که خداوند برای پدرانتان،‏ ابراهیم و اسحاق و یعقوب،‏ سوگند خورد که آن را بدیشان دهد،‏ قرار یابید.‏»‏

پاورقی‌ها

‏۳۰:‏۳ یا:‏ «شما را از اسارت بر خواهد گرداند».‏