تَثنیه ۱۴‏:‏۱‏-‏۲۹

۱۴  ‏«شما فرزندان یهوه خدای خود هستید.‏ پس برای مردگان،‏ خویشتن را مجروح مسازید و مابین چشمان خود را متراشید،‏ ۲  زیرا شما برای یهوه خدایتان قومی مقدسید،‏ و خداوند از میان تمامی قومهای روی زمین،‏ شما را برگزیده است تا قومی که گنج اوست باشید.‏ ۳  ‏«هیچ چیزِ کراهت‌آور را نخورید.‏ ۴  این است چارپایانی که می‌توانید بخورید:‏ گاو،‏ گوسفند،‏ بز،‏ ۵  آهو،‏ غزال،‏ گوزن،‏ بز کوهی،‏ بز وحشی،‏ غزال وحشی و قوچ کوهی.‏* ۶  هر حیوان شکافته‌سُم را از چارپایان که سُمش به دو بخش شکافته باشد و نشخوار کند،‏ می‌توانید بخورید.‏ ۷  اما از میان حیوانات نشخوارکننده یا شکافته‌سُم اینها را نباید خورد:‏ شتر،‏ خرگوش درازگوش و خرگوش کوتاه‌گوش،‏ زیرا گرچه نشخوار می‌کنند ولی شکافته‌سُم نیستند،‏ و از این رو بر شما حرامند؛‏ ۸  و خوک،‏ زیرا گرچه شکافته‌سُم است،‏ اما نشخوار نمی‌کند،‏ و از این رو بر شما حرام است.‏ گوشت چنین حیواناتی را نخورید و به لاشهٔ آنها نیز دست نزنید.‏ ۹  ‏«از هرآنچه در آب است،‏ اینها را می‌توانید بخورید:‏ هر چه را که باله و فلس دارد بخورید،‏ ۱۰  اما هر چه را که باله و فلس ندارد نخورید؛‏ بر شما حرام است.‏ ۱۱  ‏«همهٔ مرغان طاهر را می‌توانید بخورید.‏ ۱۲  اما اینها را نباید بخورید:‏* عقاب،‏ لاشخور و لاشخور سیاه؛‏ ۱۳  زَغَن،‏ شاهین و شاهین به نوعش؛‏ ۱۴  هر قسم کلاغ به نوعش؛‏ ۱۵  شترمرغ،‏ جغد،‏ مرغ نوروزی و باز به نوعش؛‏ ۱۶  بوم،‏ جغد بزرگ،‏ جغد سفید،‏ ۱۷  و جغد صحرایی؛‏ کرکس،‏ مرغ غواص،‏ ۱۸  لک‌لک و مرغ ماهیخوار به نوعش؛‏ هُدهُد و خفاش.‏ ۱۹  همهٔ حشراتِ بالدار بر شما حرامند؛‏ نباید آنها را بخورید.‏ ۲۰  اما همهٔ پرندگان طاهر را می‌توانید بخورید.‏ ۲۱  ‏«هیچ مُرداری را نخورید.‏ می‌توانید آن را به غریبی که در یکی از شهرهای شماست بدهید تا بخورد،‏ یا آن را به بیگانه‌ای بفروشید.‏ زیرا شما برای یهوه خدایتان قومی مقدسید.‏ ‏«بزغاله را در شیر مادرش نپزید.‏ قانون ده‌یک ۲۲  ‏«از همهٔ محصولاتِ مزرعهٔ خود که سال به سال از زمین می‌روید،‏ حتماً ده‌یک بدهید.‏ ۲۳  در حضور یهوه خدایتان،‏ در آن مکان که او برمی‌گزیند تا نام خود را در آنجا ساکن سازد،‏ ده‌یکِ غلّه و شراب و روغن،‏ و نخست‌زاده‌های رمه و گلهٔ خویش را بخورید،‏ تا بیاموزید که در همهٔ روزهای زندگی از یهوه خدایتان بترسید.‏ ۲۴  و اگر راهتان دراز باشد به گونه‌ای که چون یهوه خدایتان شما را برکت دهد،‏ نتوانید ده‌یک خود را به آنجا ببرید،‏ زیرا آن مکان که یهوه خدایتان برمی‌گزیند تا نام خود را در آن بگذارد از شما دور است،‏ ۲۵  پس آن را به پول تبدیل کنید و پول را به دست خویش گرفته،‏ به مکانی که یهوه خدایتان برمی‌گزیند،‏ ببرید ۲۶  و پول را به مصرفِ هرآنچه دلتان بخواهد برسانید،‏ از گاو و گوسفند و شراب و مُسکِرات و هرآنچه میلتان بر آن باشد.‏ شما و اهل خانهٔ شما در آنجا به حضور یهوه خدایتان بخورید و شادی کنید.‏ ۲۷  اما لاویانی را که در شهرهای شمایند فراموش مکنید،‏ زیرا ایشان را چون شما نصیب و میراثی نیست.‏ ۲۸  ‏«در پایان هر سه سال،‏ تمامیِ ده‌یک محصولِ آن سالِ خود را بیاورید و در شهرهایتان ذخیره کنید ۲۹  تا لاویان که آنان را چون شما نصیب و میراثی نیست،‏ و غریبان و یتیمان و بیوه‌زنانی که در شهرهای شمایند،‏ بیایند و بخورند و سیر شوند،‏ تا یهوه خدایتان شما را در همهٔ کارهای دستتان که انجام می‌دهید،‏ برکت دهد.‏

پاورقی‌ها

‏۱۴:‏۵ مشخصات دقیق برخی حیوانات و پرندگان در این باب نامعلوم است.‏
‏۱۴:‏۱۲ مشخصات بسیاری از این پرندگان نامعلوم است.‏