ایّوب ۳۵‏:‏۱‏-‏۱۶

۳۵  اِلیهو ادامه داده،‏ گفت:‏  ۲  ‏«آیا این را انصاف می‌شماریکه بگویی:‏ ”از خدا عادلترم“؟‏ ۳  یا بگویی:‏ ”مرا چه سود؟‏مرا از گناه نکردن چه منفعت؟‏“‏ ۴  ‏«من تو را پاسخ خواهم گفت،‏و دوستانت را با تو.‏ ۵  به سوی آسمانها بنگر و ببین،‏و ابرها را ملاحظه کن که از تو بلندترند.‏ ۶  اگر گناه کنی،‏ چه زیانی به او می‌رسانی؟‏اگر نافرمانیهایت بسیار باشد،‏ به او چه خواهی کرد؟‏ ۷  اگر پارسا باشی،‏ به او چه می‌بخشی؟‏و از دست تو چه می‌گیرد؟‏ ۸  شرارتِ تو تنها بر مردی همچون خودت اثر می‌گذارد،‏و پارسایی‌ات تنها بر بنی‌آدم.‏ ۹  ‏«آدمیان از فرط ظلم فریاد برمی‌آورند،‏و به سبب دست زورمندان فغان سر می‌دهند.‏ ۱۰  اما کسی نمی‌گوید:‏ ”خدای آفرینندهٔ من کجاست،‏که شبانگاه سرودها می‌بخشد؟‏ ۱۱  آن که ما را بیش از وحوشِ زمین تعلیم می‌دهد،‏و از پرندگان آسمان حکیمتر می‌سازد؟‏“‏ ۱۲  فریاد آدمیان بلند می‌شود،‏ اما او پاسخ نمی‌دهد،‏به سبب تکبر شریران.‏ ۱۳  به‌یقین که خدا بطالت را نمی‌شنود،‏و قادر مطلق بدان اعتنا نمی‌کند.‏ ۱۴  چقدر بیشتر نخواهد شنیدوقتی می‌گویی او را نمی‌بینی؛‏دعوی‌ات در حضور وی است،‏و منتظر او هستی!‏ ۱۵  پس حال،‏ چون او در خشم خود جزا نمی‌دهد،‏و گناه را بسیار در نظر نمی‌آورد،‏ ۱۶  ایوب دهان خویش به بطالت می‌گشاید،‏و با نادانی سخنان بسیار می‌گوید.‏»‏

پاورقی‌ها