ایّوب ۲۵‏:‏۱‏-‏۶

۲۵  آنگاه بِلدَدِ شوحی در پاسخ گفت:‏  ۲  ‏«حاکمیت و هیبت از آن خداست؛‏او در مکانهای رفیع خویش آرامش برقرار می‌کند.‏ ۳  آیا لشکریانِ او را می‌توان شمرد؟‏کیست که نور او بر وی طلوع نکند؟‏ ۴  آدمی چگونه نزد خدا پارسا شمرده شود؟‏آن که از زن زاده شود چگونه پاک توانَد بود؟‏ ۵  اینک حتی ماه نیز نوری ندارد،‏و ستارگان در نظرش پاک نیستند،‏ ۶  چه رسد به آدمی که حشره‌ای بیش نیست،‏و بنی‌آدم که کرمی بیش نِی!‏»‏

پاورقی‌ها