اِفِسُسیان ۲‏:‏۱‏-‏۲۲

۲  و امّا شما به سبب نافرمانیها و گناهان خود مرده بودید،‏ ۲  و زمانی در آنها گام می‌زدید،‏ آنگاه که از روشهای این دنیا و از رئیس قدرت هوا پیروی می‌کردید،‏ از همان روحی که هم‌اکنون در سرکشان عمل می‌کند.‏ ۳  ما نیز جملگی زمانی در میان ایشان می‌زیستیم،‏ و از هوای نَفْس* خود پیروی می‌کردیم و خواسته‌ها و افکار آن را به جا می‌آوردیم؛‏ ما نیز همچون دیگران،‏ بنا به طبیعت خود محکوم به غضب خدا* بودیم.‏ ۴  امّا خدایی که در رحمانیت دولتمند است،‏ به‌خاطر محبت عظیم خود به ما،‏ ۵  حتی زمانی که در نافرمانیهای خود مرده بودیم،‏ ما را با مسیح زنده کرد -‏ پس،‏ از راه فیض نجات یافته‌اید؛‏ ۶  و با مسیح برخیزانید و در جایهای آسمانی با مسیحْ عیسی نشانید،‏ ۷  تا در عصر آینده،‏ فیض غنی و بی‌مانند خود را در مسیحْ عیسی،‏ به واسطهٔ مهربانی خود نسبت به ما نشان دهد.‏ ۸  زیرا به فیض و از راه ایمان نجات یافته‌اید -‏ و این از خودتان نیست،‏ بلکه عطای خداست -‏ ۹  و نه از اعمال،‏ تا هیچ‌کس نتواند به خود ببالد.‏ ۱۰  زیرا ساختهٔ دست خداییم،‏ و در مسیحْ عیسی آفریده شده‌ایم تا کارهای نیک انجام دهیم،‏ کارهایی که خدا از پیش مهیا کرد تا در آنها گام برداریم.‏ یگانگی در مسیح ۱۱  پس شما که غیریهود به دنیا آمده‌اید،‏ و آنان که خود را ’ختنه‌شده‘ می‌خوانند شما را ’ختنه‌ناشده‘ می‌نامند -‏ در حالی‌که ختنهٔ آنان عملی جسمانی است که به دست انسان انجام شده است -‏ شما باید به یاد داشته باشید ۱۲  که زمانی از مسیح جدا،‏ از تابعیت اسرائیل محروم و با عهدهای شامل وعده،‏ بیگانه بودید،‏ و بی‌امید و بی‌خدا در این جهان به سر می‌بردید.‏ ۱۳  امّا اکنون در مسیحْ عیسی،‏ شما که زمانی دور بودید،‏ به واسطهٔ خون مسیح نزدیک آورده شده‌اید.‏ ۱۴  زیرا او خودْ صلح و سلامت ماست،‏ که این دو گروه را یکی ساخته است.‏ او در بدن خود دیوار جدایی را که باعث دشمنی بود فرو ریخته،‏ ۱۵  شریعت را با قوانین و مقرراتش باطل ساخت،‏ بدین قصد که از آن دو یک انسانِ نو آفریده،‏ صلح و سلامت پدید آورد ۱۶  و هر دو گروه را در یک بدن با خدا آشتی دهد،‏ به واسطهٔ صلیب خود که بر آن دشمنی را کشت.‏ ۱۷  او آمد و بشارت صلح را به شما که دور بودید و به آنان که نزدیک بودند،‏ رسانید،‏ ۱۸  زیرا به واسطهٔ او،‏ هر دو توسط یک روح به حضور پدر دسترسی داریم.‏ ۱۹  پس دیگر نه بیگانه و اجنبی،‏ بلکه هموطن مقدسین و عضو خانوادهٔ خدایید؛‏ ۲۰  و بر شالودهٔ رسولان و انبیا بنا شده‌اید،‏ که عیسی مسیح خودْ سنگ اصلی آن بناست.‏ ۲۱  در او تمامی این بنا به هم می‌پیوندد و به صورت معبدی مقدّس در خداوند بر پا می‌شود.‏ ۲۲  و در او شما نیز با هم بنا می‌شوید تا به صورت مسکنی درآیید که خدا به واسطهٔ روحش در آن ساکن است.‏

پاورقی‌ها

‏۲:‏۳ یا:‏ «شخصیت گناھ‌آلود «یا «جسم.‏»‏
‏۲:‏۳ در اصل یونانی:‏ «فرزندان غضب بودیم.‏»‏