اِشَعْیا ۵۶‏:‏۱‏-‏۱۲

۵۶  خداوند چنین می‌فرماید:‏ ‏«انصاف را نگاه داشته،‏عدالت را به عمل آورید،‏زیرا نجات من نزدیک شده،‏و عدالت من به‌زودی منکشف خواهد شد.‏ ۲  خوشا به حال آن که چنین کند،‏و کسی که بدین متمسک گردد؛‏که شَبّات را نگاه داشته،‏ آن را بی‌حرمت نسازد،‏و دست خویش از هر عمل بد باز دارد.‏»‏ ۳  پس غریبی که به خداوند پیوسته باشد،‏ نگوید:‏ «خداوند مرا از قوم خویش جدا خواهد کرد»،‏ و خَصی نگوید:‏ «درختی خشک بیش نیستم.‏» ۴  زیرا خداوند چنین می‌فرماید:‏ «خصی‌هایی که شَبّات مرا نگاه دارند،‏ و آنچه مرا خشنود می‌سازد برگزینند و به عهد من تمسک جویند،‏ ۵  بدیشان در خانهٔ خویش و در اندرون دیوارهایش نام و یادی بهتر از پسران و دختران خواهم بخشید؛‏ آری،‏ بدیشان نامی جاودانی خواهم بخشید که هرگز از میان نخواهد رفت.‏ ۶  و نیز غریبانی که به خداوند تمسک جسته‌اند تا او را خدمت کنند،‏ و نام او را عزیز دارند و خادمان او شوند،‏ یعنی همهٔ کسانی که شَبّات را نگاه داشته،‏ آن را بی‌حرمت نسازند و به عهد من متمسک باشند،‏ ۷  آنان را به کوه مقدس خویش خواهم آورد و در خانهٔ عبادت خویش،‏ ایشان را شادمان خواهم ساخت.‏ قربانیهای تمام‌سوز و دیگر قربانیهای ایشان بر مذبح من پذیرفته خواهد شد،‏ زیرا که خانهٔ من،‏ خانهٔ دعا برای همهٔ قومها خوانده خواهد شد.‏» ۸  و خداوندگارْ یهوه،‏ که رانده‌شدگان اسرائیل را گرد می‌آورد،‏ چنین می‌فرماید:‏ «من کسان دیگر را نیز علاوه بر آنان که هم‌اکنون گرد آمده‌اند،‏ با ایشان جمع خواهم کرد.‏»‏ اتهام خدا علیه شریران  ۹  ای تمامی وحوش صحرا،‏و ای همهٔ حیوانات جنگل،‏بیایید و بخورید!‏ ۱۰  دیدبانان اسرائیل کورند؛‏آنان جملگی عاری از معرفتند!‏جملگی سگانی گنگ را مانندکه پارس کردن نتوانند!‏دراز می‌کشند و رؤیاها می‌بینند،‏و چُرت زدن را دوست می‌دارند.‏ ۱۱  آنان سگانی حریصند،‏که سیری نمی‌شناسند؛‏شبانانی بی‌فهمند،‏که جملگی به راه خود برگشته‌اندو هر یک در پی نفع خویشند.‏ ۱۲  فریاد برمی‌آورند:‏‏”بیایید تا رفته شراب بیاوریم،‏بیایید تا از مُسکِرات مست شویم!‏فردا نیز مانند امروز خواهد بود،‏و حتی بسی بهتر از آن!‏»‏

پاورقی‌ها