اِشَعْیا ۴۶‏:‏۱‏-‏۱۳

۴۶  ‏’بِل‘ به زانو درمی‌آید و ’نِبو‘ خم می‌شود؛‏بتهای ایشان بر حیوانات و چارپایان سوار است.‏اینها که حملشان می‌کنید،‏بر چارپایانِ خسته بار می‌شوند!‏ ۲  آنها با هم خم شده،‏ به زانو درمی‌آیند؛‏ایشان را توان رهانیدنِ بار نیست،‏بلکه خود نیز به اسارت می‌روند.‏ ۳  ‏«ای خاندان یعقوب،‏ به من گوش فرا دهید،‏و ای تمام باقیماندگان خاندان اسرائیل!‏ای شما که از رَحِم حمل گشته‌اید،‏و از بطن،‏ برگرفته شده‌اید.‏ ۴  حتی تا به پیری‌تان من اویم،‏و تا به سپیدمویی‌حملتان خواهم کرد.‏شما را من آفریده‌ام و حملتان نیز خواهم کرد؛‏آری،‏ من شما را حمل کرده،‏ رهایی خواهم داد.‏ ۵  ‏«مرا به کِه مانند می‌کنید و با که برابر می‌سازید؟‏مرا با کِه قیاس می‌کنید تا همانند باشیم؟‏ ۶  آنان که طلا از کیسهٔ خویش بیرون می‌ریزند،‏و نقره را به ترازو وزن می‌کنند،‏زرگری اجیر می‌کنند تا از آن خدایی بسازد،‏و سپس در برابرش سَجده کرده،‏ آن را می‌پرستند!‏ ۷  آن را بر دوش برگرفته،‏ حمل می‌کنند،‏و در جایش می‌گذارند و آنجا می‌ایستد،‏و از جایش حرکت نتواند کرد.‏اگر کسی نزدش فریاد برآورد،‏ پاسخ نتواند گفتو او را از تنگی نجات نتواند داد.‏ ۸  ‏«ای یاغیان،‏ این را به یاد آورید؛‏بدان بیندیشید و دلیر باشید.‏ ۹  امور پیشین را از ایام کهن به یاد آورید؛‏من خدا هستم و جز من کسی نیست؛‏من خدا هستم و همانند من نیست.‏ ۱۰  انتها را از ابتدا بیان می‌کنمو آنچه را که هنوز انجام نشده،‏ از قدیم.‏می‌گویم:‏ ”تدبیر من برقرار خواهد ماند،‏و تمامی خشنودی خود را به جا خواهم آورد.‏“‏ ۱۱  پرندهٔ شکاری را از شرق فرا می‌خوانم،‏و مردی را که تدبیر مرا به جا می‌آورد،‏ از دیار دوردست.‏سخن گفتم و به‌یقین به انجام خواهم رسانید،‏تدبیر کردم و آن را عملی خواهم ساخت.‏ ۱۲  ای سخت‌دلان،‏ به من گوش فرا دهید!‏ای شما که از عدالت به‌دورید!‏ ۱۳  اکنون عدالت خود را نزدیک می‌آورم؛‏دور نیست،‏ و نجات من تأخیر نخواهد کرد.‏نجات را به صَهیون ارزانی خواهم داشت،‏و فرّ و شکوه خویش را به اسرائیل.‏»‏

پاورقی‌ها