اِرْمیا ۳۵‏:‏۱‏-‏۱۹

۳۵  این است کلامی که در ایام یِهویاقیم،‏ پسر یوشیا پادشاه یهودا،‏ از جانب خداوند بر اِرمیا نازل شد:‏ ۲  ‏«به خانهٔ رِکابیان برو و با ایشان سخن گفته،‏ آنان را به یکی از حجره‌های خانهٔ خداوند بیاور و به آنها شراب بنوشان.‏» ۳  پس،‏ یَاَزَنیا پسر اِرمیا پسر خَبَصِنیا را با تمام برادران و پسرانش و تمامی خاندان رِکابیان برگرفتم،‏ ۴  و آنان را به خانهٔ خداوند به حجرهٔ پسران حانان پسر مرد خدایی یِجدَلیا نام بردم که در کنار حجرهٔ صاحبمنصبان و بالای حجرهٔ مَعَسیا پسر شَلّوم،‏ نگاهبان آستانه،‏ قرار داشت.‏ ۵  سپس تُنگهای پر از شراب و جامها جلوی خاندان رِکابیان نهادم و بدیشان گفتم:‏ «شراب بنوشید.‏»‏ ۶  ایشان پاسخ دادند:‏ «شراب نمی‌نوشیم،‏ زیرا جدّ ما یوناداب پسر رِکاب به ما فرمان داده و گفته است:‏ ”نه شما و نه فرزندانتان،‏ هیچگاه لب به شراب مزنید.‏ ۷  همچنین خانه‌ها مسازید و کِشت مکنید؛‏ تاکستانها غرس منمایید و مالک آنها مشوید؛‏ بلکه تمامی ایام خود را در خیمه به سر برید.‏ آنگاه در دیاری که در آن غریبید،‏ روزهای بسیار زیست خواهید کرد.‏“ ۸  ما نیز به سخن جَدّمان یوناداب پسر رِکاب و آنچه به ما امر فرموده بود،‏ گردن نهاده‌ایم و در تمامی روزهای عمرمان شراب ننوشیده‌ایم،‏ نه ما و نه زنانمان،‏ و نه پسران و دخترانمان،‏ ۹  و خانه‌ای به جهت سکونت نساخته‌ایم و تاکستان و مزرعه و بذر برای خود نگرفته‌ایم.‏ ۱۰  بلکه در خیمه‌ها مسکن گزیده‌ایم و از جَدّمان یوناداب اطاعت کرده و آنچه او امر فرموده است،‏ به جای آورده‌ایم.‏ ۱۱  اما چون نبوکدنصر پادشاه بابِل به این سرزمین برآمد،‏ گفتیم:‏ ”بیایید از ترس سپاه کَلدانیان و سپاه اَرامیان به اورشلیم برویم.‏“ پس در اورشلیم ساکن شده‌ایم.‏»‏ ۱۲  سپس کلام خداوند بر اِرمیا نازل شده گفت:‏ ۱۳  ‏«خداوند لشکرها،‏ خدای اسرائیل،‏ چنین می‌گوید:‏ برو و به مردمان یهودا و ساکنان اورشلیم بگو:‏ خداوند می‌فرماید،‏ آیا عبرت نمی‌گیرید و به کلام من گوش فرا نمی‌دهید؟‏ ۱۴  فرمانی که یوناداب پسر رِکاب به پسرانش داد که شراب ننوشند،‏ نگاه داشته می‌شود و ایشان تا به امروز شراب نمی‌نوشند زیرا به فرمان جَدّ خویش گردن می‌نهند؛‏ اما من بارها با شما سخن گفته‌ام،‏ ولی به من گوش نگرفتید.‏ ۱۵  من خادمان خود،‏،‏ انبیا را جملگی نزدتان فرستادم؛‏ ایشان را بارها گسیل داشته،‏ گفتم:‏ ”هر یک از شما از راه بد خویش بازگشت کنید و کردارتان را اصلاح کرده،‏ خدایانِ غیر را پیروی و عبادت منمایید،‏ تا در سرزمینی که به شما و به پدرانتان داده‌ام،‏ ساکن شوید.‏“ اما شما گوش فرا ندادید و مرا اطاعت نکردید.‏ ۱۶  پسران یوناداب پسر رِکاب به فرمان جدّشان گردن می‌نهند،‏ اما این قوم از من فرمان نمی‌برند.‏ ۱۷  پس خداوند لشکرها،‏ خدای اسرائیل،‏ چنین می‌فرماید:‏ اینک من بر یهودا و بر جمیع ساکنان اورشلیم تمامی آن بلا را که دربارهٔ ایشان گفته‌ام،‏ نازل می‌کنم،‏ زیرا که بدیشان سخن گفتم،‏ اما نشنیدند،‏ و ایشان را خواندم،‏ اما پاسخ ندادند.‏»‏ ۱۸  اما اِرمیا خطاب به خاندان رِکابیان گفت:‏ «خداوند لشکرها،‏ خدای اسرائیل،‏ چنین می‌فرماید:‏ از آنجا که شما از فرمان جدّتان یوناداب اطاعت کرده‌اید و همهٔ اوامر او را نگاه داشته،‏ آنچه را به شما حکم کرده بود،‏ به جا آورده‌اید،‏ ۱۹  پس خداوند لشکرها،‏ خدای اسرائیل،‏ چنین می‌گوید:‏ نسل یوناداب پسر رِکاب کسی را که در حضور من به خدمت بایستد،‏ هرگز کم نخواهد داشت.‏»‏

پاورقی‌ها