اِرْمیا ۳‏:‏۱‏-‏۲۵

۳  ‏«اگر مردی زن خویش را طلاق دهدو آن زن از وی جدا شده،‏ زن مردی دیگر شود،‏آیا دیگر بار نزد آن زن بازمی‌گردد؟‏آیا آن سرزمین به‌غایت مُلَوَّث نخواهد شد؟‏ خداوند می‌فرماید:‏تو با معشوقانِ بسیار زنا کرده‌ای،‏آیا می‌توانی نزد من بازگردی؟‏* ۲  چشمان خود را به بلندیها برافراز و ببین!‏آیا جایی هست که در آن با تو همبستر نشده باشند؟‏تو همچون راهزن* در بیابان،‏ کنار راهها به انتظار معشوقانت نشستی،‏و این سرزمین را با زنای شرارت‌آمیز خود مُلَوَّث ساختی.‏ ۳  از همین روست که بارشها بازداشته شده،‏و بارانِ بهاری نباریده است؛‏اما تو را جبینِ زن فاحشه است،‏و از شرم و حیا اِبا داری.‏ ۴  تو هم‌اکنون مرا خوانده،‏ گفتی:‏ ”ای پدرم،‏تو دوست روزگار جوانی‌ام بوده‌ای،‏ ۵  آیا تا ابد خشمگین خواهی بود؟‏آیا غضبت را تا به آخر نگاه خواهی داشت؟‏“‏براستی که تو چنین سخن می‌گویی،‏اما هر شرارتی را که از دستت برآید،‏ به عمل می‌آوری.‏»‏ دعوت به بازگشت ۶  خداوند در ایام یوشیای پادشاه،‏ به من گفت:‏ «آیا دیدی اسرائیلِ بی‌وفا چه کرده است؟‏ دیدی چگونه بر فراز هر تَلّ بلند و زیر هر درختِ سبز رفته و در آنجا زنا کرده است؟‏ ۷  من گفتم،‏ ”پس از انجام همهٔ این کارها نزد من باز خواهد گشت،‏“ اما بازنگشت،‏ و خواهر خیانتکارش یهودا این را دید.‏ ۸  آری،‏ او دید که من اسرائیلِ بی‌وفا را به سبب همهٔ زناکاریهایش بیرون کردم و طلاقنامه‌ای به او دادم.‏ و با این حال،‏ خواهر خیانتکار او یهودا نترسید،‏ بلکه او نیز رفته،‏ زناکاری پیشه کرد.‏ ۹  اسرائیل به سبب آسان‌گیری در زناکاریِ خود،‏ این سرزمین را مُلَوَّث ساخت و با سنگ و چوب زنا کرد.‏ ۱۰  و خداوند می‌گوید:‏ با وجود این همه،‏ خواهرِ خیانتکارِ او یهودا با تمامی دل خویش نزد من بازنگشت،‏ بلکه تنها به ریا!‏»‏ ۱۱  خداوند مرا گفت:‏ «اسرائیلِ بی‌وفا خود را از یهودای خیانتکار پارساتر نموده است.‏ ۱۲  پس برو و این سخنان را به جانب شمال* ندا کرده،‏ بگو:‏ خداوند می‌فرماید،‏ ‏«”ای اسرائیلِ بی‌وفا،‏ بازگرد!‏من بر تو با ناخشنودی نخواهم نگریست،‏زیرا که من وفادار هستم،‏و خشم خویش را تا به ابد نگاه نخواهم داشت؛‏ این است فرمودهٔ خداوند.‏ ۱۳  فقط به تقصیر خویش اِذعان کن،‏به اینکه بر یهوه خدایت عِصیان ورزیدی،‏و راههای خود را زیر هر درخت سبزبرای بیگانگان منشعب ساختی،‏و آواز مرا نشنیدی؛‏ این است فرمودهٔ خداوند.‏ ۱۴  ‏«”پس خداوند می‌فرماید:‏ ای فرزندان بی‌وفا بازگشت کنید،‏ زیرا من شوهر شما هستم؛‏ و از شما یک تن از شهری و دو تن از طایفه‌ای گرفته،‏ به صَهیون خواهم آورد.‏ ۱۵  و به شما شبانانی موافق دل خود خواهم داد که شما را به معرفت و بصیرت خواهند چرانید.‏ ۱۶  و خداوند می‌گوید:‏ در آن روزها،‏ آنگاه که در این سرزمین بارور و کثیر شدید،‏ دیگر نخواهید گفت:‏ ’صندوق عهد خداوند‘.‏ آن صندوق دیگر به ذهن کسی نخواهد آمد و به یاد آورده نخواهد شد.‏ برای آن دلتنگ نخواهند شد و دوباره آن را نخواهند ساخت.‏ ۱۷  زیرا در آن ایام اورشلیم ’تخت پادشاهی یهوه‘ خوانده خواهد شد،‏ و تمامی قومها به جهت بزرگداشت نام یهوه در اورشلیم گرد خواهند آمد و دیگر سرسختانه از دلِ شریرِ خود پیروی نخواهند کرد.‏ ۱۸  در آن روزها،‏ خاندان یهودا به خاندان اسرائیل خواهد پیوست،‏ و با هم از سرزمین شمال به سرزمینی در خواهند آمد که به پدرانتان به میراث بخشیدم.‏ ۱۹  ‏«”گفتم چه شادمانه تو را در میان پسرانم جای خواهم داد،‏و سرزمینی مرغوب به تو خواهم بخشید،‏که زیباترین میراث همهٔ قومهاست.‏نیز گفتم که مرا پدر خواهی خواند،‏و دیگر از پیروی من روی بر نخواهی تافت.‏ ۲۰  اما همچون زنی که به شوهر خود خیانت ورزد،‏تو ای خاندان اسرائیل به من خیانت ورزیدی؛‏ این است فرمودهٔ خداوند.‏“»‏ ۲۱  صدایی از بلندیها شنیده می‌شود،‏صدای گریه و التماس بنی‌اسرائیل،‏زیرا که راههای خویش را منحرف ساخته،‏و یهوه خدای خود را فراموش کرده‌اند.‏ ۲۲  ‏«ای فرزندان بی‌وفا بازگشت کنید،‏و من بی‌وفایی شما را شفا خواهم داد.‏»‏‏«اینک نزدت می‌آییمزیرا تویی یهوه،‏ خدای ما.‏ ۲۳  براستی که تپه‌ها فریبی بیش نیستند،‏غوغای فراز کوهها؛‏براستی که نجات اسرائیلدر یهوه خدای ماست.‏ ۲۴  ‏«اما بت‌پرستیِ شرم‌آورْ دسترنج پدران ما را،‏از گله و رَمِه و پسران و دختران،‏از روزگار جوانیِ ما فرو بلعیده است.‏ ۲۵  بیایید تا به شرمساری خود اِذعان کنیم،‏بیایید تا رسوایی‌مان را در بر بگیریم،‏زیرا هم ما و هم پدران ما،‏از جوانی تا به امروز،‏به یهوه خدای خویش گناه ورزیده،‏و آواز یهوه خدای خود را نشنیده‌ایم.‏»‏

پاورقی‌ها

‏۳:‏۱ یا:‏ «با این همه،‏ نزد من بازگرد».‏
‏۳:‏۲ در عبری:‏ ”عَرَب“.‏
‏۳:‏۱۲ منظور از شمال،‏ اسرائیل است.‏