اِرْمیا ۲۲‏:‏۱‏-‏۳۰

۲۲  خداوند چنین می‌فرماید:‏ «به خانهٔ پادشاه یهودا فرود آی و این کلام را در آنجا بیان کن،‏ ۲  و بگو:‏ ”ای پادشاه یهودا که بر تخت داوود نشسته‌ای،‏ تو و خادمانت و قومت که از این دروازه‌ها داخل می‌شوید،‏ کلام خداوند را بشنوید.‏ ۳  خداوند چنین می‌فرماید:‏ عدل و انصاف را به جا آرید،‏ و غارت‌شدگان را از دست ظالمان برهانید.‏ بر غریبان و یتیمان و بیوه‌زنان جور و ستم مکنید،‏ و خون بی‌گناهان را در این مکان مریزید.‏ ۴  زیرا اگر براستی این کلام را به جا آرید،‏ آنگاه پادشاهانی که بر تخت داوود می‌نشینند،‏ سوار بر اسبان و ارابه‌ها،‏ به همراه خادمان و قوم خویش از دروازه‌های این خانه داخل خواهند شد.‏ ۵  اما اگر این کلام را نشنوید،‏ به ذات خودم قسم که این خانه به ویرانه‌ای بدل خواهد شد؛‏“» این است فرمودهٔ خداوند.‏ ۶  ‏«زیرا خداوند دربارهٔ خاندان پادشاه یهودا چنین می‌فرماید:‏ ‏«”گرچه تو برای من همچون جِلعاد و مانند قُلّهٔ لبنانی،‏من تو را به بیابان و شهر غیرمسکون بَدَل خواهم کرد.‏ ۷  نابودکنندگان را بر ضد تو فراهم خواهم آورد،‏هر یک را با اسلحه‌اش.‏آنان بهترین سروهایت را خواهند بُرید،‏و در آتش خواهند افکند.‏ ۸  ‏«”و ملل بسیار چون از کنار این شهر بگذرند،‏ به یکدیگر خواهند گفت:‏ ’چرا خداوند به این شهر عظیم چنین کرده است؟‏‘ ۹  و پاسخ خواهند شنید:‏ ’از آن رو که عهد یهوه خدای خود را ترک کردند و خدایانِ غیر را سَجده و عبادت نمودند.‏“‘»‏ ۱۰  برای آن که مُرده مگریید و برایش به سوگ منشینید،‏بلکه برای آن که به تبعید می‌رود زاری کنید،‏زیرا دیگر باز نخواهد گشت،‏و زاد و بوم خویش دیگر نخواهد دید.‏ داوری بر پسران یوشیا ۱۱  زیرا خداوند دربارهٔ شَلّوم،‏ پسر یوشیا پادشاه یهودا،‏ که به جای پدرش یوشیا پادشاه شد اما از این مکان رفته است،‏ چنین می‌فرماید:‏ «او دیگر بدین‌جا باز نخواهد گشت،‏ ۱۲  بلکه در مکانی که او را به اسیری برده‌اند خواهد مرد،‏ و دیگر هرگز این سرزمین را نخواهد دید.‏ ۱۳  ‏«وای بر آن که خانهٔ خویش با بی‌عدالتی بنا کند،‏و بالاخانه‌اش را با بی‌انصافی؛‏وای بر آن که همنوع خویش برایگان به خدمت گیرد،‏و مزد او را به او نپردازد؛‏ ۱۴  که گوید:‏ ”خانه‌ای بزرگ برای خویشتن خواهم ساخت،‏با بالاخانه‌های وسیع“؛‏که برای آن پنجره‌ها بگشاید،‏و آن را به چوب سرو بپوشاند،‏و به رنگ سرخ بیاراید.‏ ۱۵  ‏«آیا از آن رو که در بهره‌وری از چوبِ سرو گویِ سبقت ربوده‌ای،‏خود را پادشاه می‌پنداری؟‏آیا پدرت نمی‌خورْد و نمی‌نوشید،‏و عدل و انصاف را به جا نمی‌آورد؟‏از همین رو سعادتمند بود.‏ ۱۶  او ستمدیدگان و نیازمندان را دادرسی می‌کرد،‏و از همین رو سعادتمند بود.‏آیا شناختن من جز این است؟‏»‏ این است فرمودهٔ خداوند.‏ ۱۷  ‏«اما چشمان و دل توتنها معطوف به سودِ نامشروع است،‏و به ریختن خون بی‌گناهانو ظلم و اخاذی.‏»‏ ۱۸  پس خداوند دربارهٔ یِهویاقیم،‏ پسر یوشیا پادشاه یهودا،‏ چنین می‌فرماید:‏‏«برای او به سوگ نخواهند نشست،‏و نخواهند گفت:‏ ”آه ای برادرم!‏“ و یا ”آه ای خواهرم!‏“‏و برایش مرثیه نخواهند خواند،‏که ”آه ای سرور ما!‏“ یا ”آه ای اعلیحضرت!‏“‏ ۱۹  او را کشیده،‏ بیرون دروازه‌های اورشلیم خواهند افکند،‏و همچون الاغی دفن خواهد شد.‏ ۲۰  ‏«به لبنان برآی و بانگ برآور؛‏آواز خود را در باشان بلند کن؛‏از عَباریم فریاد سر ده،‏زیرا که عاشقانت جملگی نابود گشته‌اند!‏ ۲۱  در سعادتمندی با تو سخن گفتم،‏اما گفتی،‏ ”نخواهم شنید!‏“‏از روزگار جوانی عادت تو همین بوده است،‏که به آواز من گوش فرا ندهی.‏ ۲۲  بادْ همهٔ شبانانت را شبانی خواهد کرد،‏و عاشقانت به اسارت خواهند رفت؛‏آنگاه به سبب تمامی شرارتت،‏سرافکنده و رسوا خواهی شد.‏ ۲۳  ای که در لبنان ساکنی،‏و آشیان خویش میان سروها بنا کرده‌ای،‏آنگاه که دردها تو را مبتلا سازد،‏درد همچون دردِ زنی در حالِ زا،‏چگونه ناله سر خواهی داد!‏ داوری بر یِهویاکینِ پادشاه ۲۴  ‏«خداوند می‌فرماید:‏ به حیات خودم قسم که حتی اگر تو ای یِهویاکین،‏* پسر یِهویاقیم پادشاه یهودا،‏ انگشتر خاتم بر دست راست من بودی،‏ تو را به در می‌آوردم.‏ ۲۵  من تو را به دست کسانی که قصد جان تو دارند و از ایشان می‌هراسی،‏ تسلیم خواهم کرد؛‏ آری،‏ تو را به دست نبوکدنصر پادشاه بابِل و به دست کَلدانیان خواهم سپرد.‏ ۲۶  من تو را و مادری را که تو را بزاد به سرزمینی دیگر خواهم افکند که در آن زاده نشده‌اید،‏ و هر دو در آنجا خواهید مرد.‏ ۲۷  شما هرگز به سرزمینی که مشتاق بازگشت به آنید،‏ باز نخواهید گشت.‏»‏ ۲۸  آیا این مرد،‏ یِهویاکین،‏ کوزه‌ای حقیر و شکسته است؟‏ظرفی که هیچ‌کس طالب آن نیست؟‏چرا او و نسلش بیرون افکنده شده،‏و به سرزمینی که نمی‌شناسند پرتاب گردیده‌اند؟‏ ۲۹  ای زمین،‏ ای زمین،‏ ای زمین،‏کلام خداوند را بشنو!‏ ۳۰  خداوند چنین می‌فرماید:‏‏«این مرد را بی‌فرزند بنگار،‏مردی که در ایام خویش کامیاب نخواهد شد،‏زیرا از نسل او هیچ‌کس توفیق نخواهد یافتکه بر تخت داوود بنشیند و دیگر بار در یهودا حکم براند.‏»‏

پاورقی‌ها

‏۲۲:‏۲۴ در عبری ”کُنیاهو“ که شکل دیگری از ”یِهویاکین“ است؛‏ همچنین در آیهٔ ۲۸.‏