امثال ۱۳‏:‏۱‏-‏۲۵

۱۳  پسر حکیم تأدیب را از پدرش می‌پذیرد،‏اما تمسخرگر به توبیخ گوش فرا نمی‌دهد.‏ ۲  انسان از ثمرهٔ لبهای خود نصیب نیکو می‌برد،‏اما اشتیاق خیانت‌پیشگان به خشونت است.‏ ۳  آن که مراقب زبان خویش است،‏ مراقب جان خویش است،‏اما آن که نسنجیده سخن می‌گوید،‏ خود را هلاک می‌سازد.‏ ۴  کاهل حسرت غذا را می‌خورد و چیزی به دست نمی‌آورد،‏اما شخص سخت‌کوش فربه خواهد شد.‏ ۵  پارسا از دروغ نفرت دارد،‏اما شریر رسوایی و خجالت به بار می‌آورد.‏ ۶  پارسایی،‏ راستان را حفظ می‌کند،‏اما گناه،‏ شریران را سرنگون می‌سازد.‏ ۷  یکی با وجود بی‌چیزی تظاهر به دولتمندی می‌کند؛‏دیگری با ثروتی عظیم تظاهر به فقر!‏ ۸  ثروتمند می‌تواند فدیهٔ جان خویش را بپردازد،‏اما فقیر را حتی کسی تهدید هم نخواهد کرد!‏ ۹  نورِ پارسایان شادی می‌کند،‏اما چراغِ شریران خاموش می‌شود.‏ ۱۰  از تکبر چیزی جز نزاع برنخیزداما حکمت با کسانی است که مشورت‌پذیرند.‏ ۱۱  ثروتِ بادآورده آسان بر باد می‌رود،‏اما آن که اندک اندک اندوزد،‏ مالش افزون می‌شود.‏ ۱۲  امیدِ به تعویق افتاده،‏ دل را بیمار می‌سازد،‏اما آرزوی برآورده،‏ درخت حیات است.‏ ۱۳  آن که کلام را خوار شمارد زیان خواهد دید،‏اما آن که حُکم را حرمت نهد پاداش خواهد یافت.‏ ۱۴  رهنمودِ حکیمان چشمهٔ حیات است،‏تا آدمی خویشتن را از دامهای مرگ دور بدارد.‏ ۱۵  عقل سلیم مقبول می‌سازد،‏اما راهِ خیانت‌پیشگان به جایی نمی‌رسد.‏ ۱۶  شخص عاقل با دانش عمل می‌کند،‏اما جاهل،‏ حماقت را به نمایش می‌گذارد!‏ ۱۷  قاصدِ شریر به دردسر می‌افتد،‏اما پیکِ امین شفا به ارمغان می‌آورد.‏ ۱۸  فقر و رسوایی نصیب کسی است که تأدیب را ترک گوید،‏عزّت نصیب آن که به توبیخ گوش بسپارد.‏ ۱۹  آرزوی برآورده برای جان شیرین است،‏اما جاهلان از ترک بدی کراهت دارند.‏ ۲۰  همنشینِ حکیمان حکیم گردد،‏اما رفیق جاهلان زیان بیند.‏ ۲۱  بلا در پی گنهکاران خواهد بود،‏اما نیکبختی پاداش پارسایان است.‏ ۲۲  شخص نیکو برای فرزندانِ فرزندانِ خویش نیز میراثی بر جا می‌گذارد،‏اما ثروت گنهکاران برای پارسایان اندوخته شده است.‏ ۲۳  مزرعهٔ کوچکِ شخص فقیر چه بسا محصول فراوان دهد،‏اما بی‌عدالتی آن را از میان می‌برد!‏ ۲۴  آن که چوب را بازمی‌دارد،‏ از فرزندش نفرت می‌کند،‏اما آن که فرزندش را دوست می‌دارد،‏ به سعی تمام او را ادب خواهد کرد.‏ ۲۵  پارسایان تا به سیری طعام خواهند خورد،‏اما شکم شریران گرسنه می‌ماند.‏

پاورقی‌ها