امثال ۱۲‏:‏۱‏-‏۲۸

۱۲  هر که تأدیب را دوست بدارد،‏ دوستدار معرفت است،‏اما آن که از توبیخ نفرت کند،‏ وحشی است.‏ ۲  انسانِ خوب خشنودی خداوند را به دست می‌آورد،‏اما دسیسه‌گر را خداوند محکوم می‌کند.‏ ۳  آدمی با شرارت،‏ استوار نمی‌گردد،‏اما ریشهٔ پارسایان را نتوان کَند.‏ ۴  زن شایسته،‏ تاجِ سرِ شوهر است،‏اما زنی که شرمساری به بار آورد،‏همچون پوسیدگی است در استخوانهایش.‏ ۵  تدبیرهای پارسایان،‏ عدالت است،‏مشورتهای شریران،‏ فریب.‏ ۶  سخنان شریران در کمین خون است،‏اما دهان صالحان آنان را می‌رهاند.‏ ۷  شریران سرنگون شده،‏ نیست می‌شوند،‏اما خاندان* پارسایان برقرار می‌ماند.‏ ۸  آدمی را فراخورِ عقلش می‌ستایند،‏اما کج‌دلان خوار شمرده می‌شوند.‏ ۹  کسی به حساب نیامدن اما خدمتگزاران داشتن،‏بِه از خود را کسی پنداشتن و لقمه نانی هم نداشتن!‏ ۱۰  پارسا در فکر آسایش چارپایان خود نیز هست،‏اما حتی شفقتِ شریران نیز ظالمانه است.‏ ۱۱  آن که بر زمین خود کار کند،‏ نانِ سیر خواهد خورد،‏اما کم‌عقل است آن که از پی باد می‌دود.‏ ۱۲  شریران به مالِ غصبی دیگر بدکاران نیز چشم طمع دارند،‏اما ریشهٔ پارسایان میوهٔ خود را می‌دهد.‏ ۱۳  مرد شریر در دام زبان عِصیانگر خود گرفتار می‌آید،‏اما مرد پارسا از تنگنا می‌رهد.‏ ۱۴  میوهٔ دهان آدمی او را از نیکویی سیر می‌سازد،‏کارهای دست انسان به او برمی‌گردد.‏ ۱۵  راه نادان در نظر خودش درست است،‏اما حکیم مشورت را می‌پذیرد.‏ ۱۶  نادان در دَم خشمش را بروز می‌دهد،‏اما خردمند اهانت را ناشنیده می‌گیرد.‏ ۱۷  شخص امین،‏ حقیقت را بیان می‌کند،‏شاهد دروغین،‏ فریب را.‏ ۱۸  هستند که سخنان باطلشان چون ضرب شمشیر است،‏اما زبان حکیمان شفا می‌بخشد.‏ ۱۹  لبهای راستگو تا ابد برقرار می‌ماند،‏اما زبان دروغگو دمی بیش نمی‌پاید.‏ ۲۰  خیانت است در دل کسانی که نقشه‌های پلید می‌کشند،‏اما شادی نصیب کسانی است که صلح برقرار می‌کنند.‏ ۲۱  پارسایان را هیچ گزندی نخواهد بود،‏اما شریران به بلای بسیار گرفتار خواهند آمد.‏ ۲۲  خداوند از لبهای دروغگو کراهت دارد،‏اما راستکرداران* پسندیدهٔ اویند.‏ ۲۳  خردمند دانش را پنهان می‌دارد،‏اما دل جاهلان حماقت را جار می‌زند!‏ ۲۴  دستان سخت‌کوش حُکم خواهد راند،‏اما کاهل،‏ بندگی خواهد کرد.‏ ۲۵  دل مضطرب،‏ آدمی را گرانبار می‌سازد،‏اما سخن نیکو او را شادمان می‌گرداند.‏ ۲۶  پارسا راهنمای خوب برای همسایهٔ خویش است،‏اما راه شریران به گمراهی می‌انجامد.‏ ۲۷  کاهل شکار خود را نیز بریان نمی‌کند،‏اما شخص سخت‌کوش قدر دارایی خود را می‌داند.‏ ۲۸  در طریق پارسایی،‏ حیات یافت می‌شود،‏این راه مرگی نمی‌شناسد.‏

پاورقی‌ها

‏۱۲:‏۷ در عبری واژهٔ ”خانه“ آمده که در اینجا به خاندان اشاره دارد.‏
‏۱۲:‏۲۲ یا:‏ «آنان که وفادارانه رفتار می‌کنند».‏