امثال ۱‏:‏۱‏-‏۳۳

۱  امثال سلیمان،‏ پسر داوود،‏ پادشاه اسرائیل:‏  ۲  برای فراگیری حکمت و ادبو درک سخنانی که فهم می‌بخشد؛‏ ۳  برای کسب ادب و رفتار خردمندانه،‏و پارسایی و عدل و انصاف؛‏ ۴  برای هوشمندی بخشیدن به ساده‌لوحانو دانش و دوراندیشی به جوانان -‏ ۵  تا حکیمان بشنوند و بر آموخته‌هایشان بیفزایندو فهیمان هدایت یابند -‏ ۶  برای درک امثال و کنایات،‏و سخنان حکیمان و معماهایشان.‏ ۷  ترس خداوند سرآغاز دانش است،‏اما حکمت و ادب را جاهلان خوار می‌شمارند.‏ هشدار علیه فریفتگی  ۸  پسرم،‏ به رهنمود پدر خویش گوش فرا دهو تعلیم مادر خویش را ترک منما؛‏ ۹  زیرا تاج زیبا بر سرتو جواهر بر گردنت خواهد بود.‏ ۱۰  پسرم!‏ چون گنهکاران به اغوای تو برخیزند،‏تن دَر مده.‏ ۱۱  چون گویند:‏ «با ما بیاتا در کمین خون بنشینیمو در نهان منتظر بی‌گناهان بمانیم؛‏ ۱۲  تا آنان را چون گور،‏* زنده فرو بلعیمو یکباره،‏ چونان کسانی که به چاه فرو افتند؛‏ ۱۳  همه گونه نفایس به چنگ خواهیم آوردو خانه‌های خویش از غنایم آکنده خواهیم ساخت؛‏ ۱۴  قرعهٔ خود با ما بیَفکنو همه یک کاسه خواهیم شد» -‏ ۱۵  پسرم،‏ با آنان همراه مشوو در طریق ایشان گام مگذار؛‏ ۱۶  زیرا پاهایشان به سوی شرارت دوان است،‏و برای ریختن خون شتابانند.‏ ۱۷  براستی چه عبث استآشکارا دام گستردن در برابر چشم پرنده‌ای!‏ ۱۸  اما اینان در کمین خون خویشتن می‌نشینندو نهانی برای جان خود انتظار می‌کشند!‏ ۱۹  چنین است سرانجام هر آن کس که در طمعِ سود نامشروع باشد؛‏آنچه به دست می‌آید،‏ جانِ صاحب خود را می‌ستاند.‏ هشدار در خصوص نپذیرفتن حکمت ۲۰  حکمت در کوی و برزن ندا درمی‌دهدو در میدانها آواز خود را بلند می‌کند؛‏ ۲۱  در جاهای پرازدحام بانگ در می‌دهدو بر دروازه‌های شهر،‏ سخن می‌راند:‏ ۲۲  ‏«ای ساده‌لوحان،‏ تا چند ساده‌لوحی را دوست خواهید داشت؟‏تا چند تمسخرگران از تمسخر لذت خواهند بردو جاهلان از دانش بیزار خواهند بود؟‏ ۲۳  توبیخ مرا بشنوید و بازگشت کنید،‏و من روح خود را بر شما فرو خواهم ریختو کلمات خویش را بر شما اعلام خواهم کرد.‏ ۲۴  اما چون هنگامی که فرا خواندم مرا نپذیرفتیدو آنگاه که دست خویش دراز کردم،‏ کسی اعتنا نکرد؛‏ ۲۵  چون مشورت مرا یکسره نادیده گرفتیدو نخواستید توبیخ مرا بپذیرید،‏ ۲۶  من نیز در مصیبت شما خواهم خندیدو چون آنچه از آن می‌ترسید بر سرتان آید،‏تمسخر خواهم کرد -‏ ۲۷  آری،‏ چون آنچه از آن می‌ترسیدهمچون توفان بر شما عارض شود،‏و مصیبت چون گردباد شما را فرو پیچد،‏و تنگی و فشار بر شما چیره آید.‏ ۲۸  ‏«آنگاه مرا خواهند خواند،‏ و پاسخ نخواهم داد؛‏مرا بسیار خواهند جُست و نخواهند یافت.‏ ۲۹  چراکه از دانش بیزار بودندو ترس خداوند را برنگزیدند؛‏ ۳۰  چراکه مشورت مرا نپذیرفتندو توبیخ مرا سراسر خوار شمردند.‏ ۳۱  پس ثمرهٔ طریقهای خود را خواهند خوردو از میوهٔ تدبیرهای خویش سیر خواهند شد.‏ ۳۲  زیرا از راه برگشتن ساده‌لوحان آنان را به کشتن خواهد دادو آسوده‌خیالی جاهلان ایشان را هلاک خواهد کرد.‏ ۳۳  اما هر که به من گوش فرا دهد،‏ در امنیت ساکن خواهد بودو از بیمِ بلا آسوده خواهد ماند.‏»‏

پاورقی‌ها

‏۱:‏۱۲ یا ”هاویه“ و یا ”جهان مردگان“.‏