اعمال ۱۵‏:‏۱‏-‏۴۱

۱۵  و امّا جمعی از یهودیه به اَنطاکیه آمده به برادران تعلیم می‌دادند که:‏ «اگر مطابق آیین موسی ختنه نشوید،‏ نمی‌توانید نجات بیابید.‏» ۲  پس چون پولس و برنابا به مخالفت و مباحثهٔ شدید با ایشان برخاستند،‏ قرار بر این شد که آن دو به همراه چند تن دیگر از ایشان به اورشلیم بروند و این مسئله را با رسولان و مشایخ در میان نهند.‏ ۳  پس کلیسا ایشان را بدرقه کرد؛‏ و آنها در گذر از فینیقیه و سامِرِه،‏ به بیان چگونگی ایمان آوردن غیریهودیان پرداختند و همهٔ برادران را بسیار شاد ساختند.‏ ۴  چون به اورشلیم رسیدند،‏ کلیسا و رسولان و مشایخ از ایشان استقبال کردند.‏ پولس و برنابا هرآنچه خدا به واسطهٔ آنها انجام داده بود،‏ بدیشان بازگفتند.‏ ۵  آنگاه برخی از فرقهٔ فَریسیان که ایمان آورده بودند،‏ برخاسته،‏ گفتند:‏ «این غیریهودیان را باید ختنه کرد و حکم داد که شریعت موسی را نگاه دارند.‏»‏ ۶  پس رسولان و مشایخ گرد آمدند تا به این مسئله رسیدگی کنند.‏ ۷  پس از مباحثهٔ بسیار،‏ سرانجام پطرس برخاست و بدیشان گفت:‏ «ای برادران،‏ شما آگاهید که در روزهای نخست،‏ خدا مرا از میان شما برگزید تا غیریهودیان از زبان من پیام انجیل را بشنوند و ایمان آورند.‏ ۸  و خدایی که عارف‌القلوب است بر ایشان گواهی داد بدین که روح‌القدس را بدیشان عطا فرمود،‏ چنانکه به ما نیز.‏ ۹  او در میان ما و ایشان هیچ فرق نگذاشت،‏ بلکه محض ایمان،‏ دلهایشان را طاهر ساخت.‏ ۱۰  پس حال چرا خدا را می‌آزمایید و یوغی بر گردن شاگردان می‌نهید که نه ما قادر به حملش بودیم،‏ نه پدران ما؟‏ ۱۱  زیرا ما ایمان داریم که به فیض خداوندْ عیسی است که نجات یافته‌ایم،‏ چنانکه ایشان نیز.‏»‏ ۱۲  سپس جماعتْ همه ساکت شدند و به برنابا و پولس گوش فرا دادند.‏ آنان آیات و معجزاتی را که خدا به دست ایشان در میان غیریهودیان ظاهر کرده بود،‏ بازمی‌گفتند.‏ ۱۳  چون سخنان ایشان به پایان رسید،‏ یعقوب گفت:‏ «ای برادران،‏ به من گوش فرا دهید!‏ ۱۴  شَمعون* بیان کرد که چگونه خدا برای نخستین‌بار غیریهودیان را مورد لطف خود قرار داده،‏ از میان آنان قومی برای خود* برگزیده است.‏ ۱۵  این با گفتار پیامبران مطابق است،‏ چنانکه نوشته شده:‏ ۱۶  ‏«”پس از این،‏ باز خواهم گشتو خیمهٔ داوود را که فرو افتاده از نو بر پا خواهم کرد؛‏ویرانه‌هایش را دیگر بار بنا خواهم نمود،‏و آن را مرمّت خواهم کرد،‏ ۱۷  تا باقی افراد بشر جملگی خداوند را بطلبند،‏همهٔ ملتهایی که نام مرا بر خود دارند.‏خداوندی که این را به جا می‌آورد چنین می‌گوید،‏ ۱۸  اموری را که از دیرباز معلوم بوده است.‏“‏ ۱۹  ‏«پس رأی من بر این است که آنان را که از غیریهودیان به سوی خدا بازمی‌گردند،‏ زحمت نرسانیم.‏ ۲۰  امّا باید در نامه‌ای از ایشان بخواهیم که از خوراک آلوده به بت‌پرستی،‏ بی‌عفتی،‏ گوشت حیوانات خفه شده و خون بپرهیزند.‏ ۲۱  زیرا از دیرباز موسی در هر شهر کسانی را داشته است که بدو موعظه کنند،‏ چنانکه هر شَبّات نوشته‌های او را در کنیسه‌ها تلاوت می‌کنند.‏»‏ نامهٔ شورا به ایمانداران غیریهودی ۲۲  پس رسولان و مشایخ به اتفاق تمامی کلیسا تصمیم گرفتند از میان خود مردانی برگزینند و آنان را همراه پولس و برنابا به اَنطاکیه بفرستند.‏ پس یهودای معروف به بَرسابا و سیلاس را که در میان برادران مقام رهبری داشتند،‏ برگزیدند.‏ ۲۳  آنگاه نامه‌ای به دست ایشان فرستادند،‏ بدین عبارات که:‏«از ما رسولان و مشایخ،‏ برادران شما،‏به برادرانِ غیریهودی در اَنطاکیه،‏ سوریه و کیلیکیه،‏سلام!‏ ۲۴  شنیده‌ایم که کسانی از میان ما،‏ بی‌آنکه دستوری از ما داشته باشند،‏ آمده‌اند و شما را با سخنانشان مشوش ساخته،‏ باعث پریشانی خاطرتان شده‌اند.‏ ۲۵  پس ما یکدل چنین مصلحت دیدیم که مردانی برگزینیم و آنها را همراه عزیزان خود،‏ برنابا و پولس،‏ نزد شما بفرستیم،‏ ۲۶  همراه کسانی که به‌خاطر نام خداوند ما عیسی مسیح،‏ جان برکف نهاده‌اند.‏ ۲۷  پس یهودا و سیلاس را فرستاده‌ایم تا شما را زبانی از این امور آگاه سازند.‏ ۲۸  روح‌القدس و ما مصلحت چنین دیدیم که باری بر دوش شما ننهیم،‏ جز این ضروریات که ۲۹  از خوراک تقدیمی به بتها و خون و گوشت حیوانات خفه شده و بی‌عفتی بپرهیزید.‏ هر گاه از اینها دوری کنید،‏ کاری پسندیده انجام داده‌اید.‏ والسّلام.‏»‏ ۳۰  پس ایشان روانه شده،‏ به اَنطاکیه رفتند و در آنجا کلیسا را گرد آورده،‏ نامه را رساندند.‏ ۳۱  چون آنها نامه را خواندند،‏ از پیام دلگرم‌کنندهٔ آن شادمان شدند.‏ ۳۲  یهودا و سیلاس نیز که نبی بودند،‏ با سخنان بسیار،‏ برادران را تشویق و تقویت کردند.‏ ۳۳  پس چندی در آنجا ماندند،‏ و سپس برادرانْ ایشان را به سلامت روانه کردند تا نزد فرستندگان خود بازگردند.‏ ۳۴  امّا پولس و برنابا در اَنطاکیه ماندند ۳۵  و همراه بسیاری دیگر به تعلیم و بشارت کلام خداوند مشغول شدند.‏ اختلاف میان پولس و برنابا ۳۶  پس از چندی،‏ پولس به برنابا گفت:‏ «به شهرهایی که کلام خداوند را در آنها موعظه کردیم،‏ بازگردیم و از برادران دیدار کنیم تا ببینیم در چه حالند.‏» ۳۷  برنابا خواست یوحنای معروف به مَرقُس نیز ایشان را همراهی کند،‏ ۳۸  امّا پولس مصلحت ندید کسی را که در پامفیلیه ایشان را تنها گذاشته و ادامهٔ همکاری نداده بود،‏* با خود ببرد.‏ ۳۹  اختلاف چندان بالا گرفت که از یکدیگر جدا شدند.‏ برنابا،‏ مَرقُس را برگرفت و از راه دریا راهی قپرس شد؛‏ ۴۰  امّا پولس،‏ سیلاس را اختیار کرد و به دست برادران به فیض خداوند سپرده شده،‏ عازم سفر گشت.‏ ۴۱  او در عبور از سوریه و کیلیکیه،‏ کلیساها را استوار می‌کرد.‏

پاورقی‌ها

‏۱۵:‏۱۴ ”شَمعون“ همان ”پطرس“ (‏آیهٔ ۷)‏ است.‏
‏۱۵:‏۱۴ در اصل یونانی:‏ ”برای نام خود“.‏
‏۱۵:‏۳۸ نگاه کنید به اعمال ۱۳:‏۵ و ۱۳‏.‏