اعداد ۸‏:‏۱‏-‏۲۶

۸  خداوند موسی را گفت:‏ ۲  ‏«هارون را خطاب کرده،‏ به وی بگو:‏ هنگامی که چراغها را نصب می‌کنی،‏ هفت چراغ باید جلوی چراغدان را روشن سازد.‏» ۳  پس هارون چنین کرد.‏ او چراغها را نصب کرد تا جلوی چراغدان را روشن سازند،‏ چنانکه خداوند به موسی فرمان داده بود.‏ ۴  صنعت چراغدان این‌گونه بود:‏ از پایه تا گلهای آن،‏ طلای چکش‌کاری شده بود.‏ چراغدان مطابق نمونه‌ای که خداوند به موسی نشان داده بود،‏ ساخته شد.‏ تطهیر لاویان ۵  و خداوند موسی را خطاب کرده،‏ گفت:‏ ۶  ‏«لاویان را از میان بنی‌اسرائیل گرفته،‏ ایشان را تطهیر کن.‏ ۷  برای تطهیر آنان،‏ با ایشان چنین عمل نما:‏ آب طهارت بر ایشان بپاش و بگو تمام بدن خود را بتراشند و جامه‌هایشان را بشویند و این‌گونه خود را تطهیر کنند.‏ ۸  سپس گوسالهٔ نری همراه با هدیهٔ آردیِ آن یعنی آرد مرغوبِ آمیخته به روغن بگیرند و تو گوسالهٔ نر دیگری به جهتِ قربانی گناه بگیر.‏ ۹  آنگاه لاویان را نزد خیمهٔ ملاقات بیاور و تمامی جماعت بنی‌اسرائیل را گِرد آور.‏ ۱۰  پس لاویان را به حضور خداوند بیاور و بنی‌اسرائیل دستهای خود را بر ایشان بگذارند،‏ ۱۱  و هارون لاویان را از جانب بنی‌اسرائیل به عنوان هدیهٔ تکان‌دادنی به حضور خداوند تقدیم کند تا خدمت خداوند را به جا آورند.‏ ۱۲  آنگاه لاویان دستهای خود را بر سر گاوان بنهند،‏ و تو یکی را به جهت قربانی گناه و دیگری را به جهت قربانی تمام‌سوز به خداوند تقدیم کن تا برای لاویان کفّاره باشد.‏ ۱۳  و لاویان را پیش روی هارون و پسرانش بر پا بدار،‏ و ایشان را به عنوان هدیهٔ تکان‌دادنی به خداوند تقدیم کن.‏ ۱۴  بدین‌گونه،‏ لاویان را از میان بنی‌اسرائیل جدا کن،‏ و لاویان از آنِ من خواهند بود.‏ ۱۵  ‏«پس از آنکه ایشان را تطهیر کردی و به عنوان هدیهٔ تکان‌دادنی تقدیم نمودی،‏ لاویان داخل شوند تا خدمت خیمهٔ ملاقات را انجام دهند.‏ ۱۶  زیرا ایشان از میان بنی‌اسرائیل به تمامی به من داده شده‌اند.‏ به عوض هر گشایندهٔ رَحِم،‏ یعنی به عوض همهٔ نخست‌زادگان بنی‌اسرائیل،‏ ایشان را برای خود برگرفته‌ام.‏ ۱۷  زیرا همهٔ نخست‌زادگان بنی‌اسرائیل،‏ خواه انسان و خواه چارپا،‏ از آنِ مَنند.‏ روزی که همهٔ نخست‌زادگان را در سرزمین مصر زدم،‏ ایشان را برای خود تقدیس کردم.‏ ۱۸  و لاویان را به عوض همهٔ نخست‌زادگان بنی‌اسرائیل برگرفتم،‏ ۱۹  و ایشان را از میان بنی‌اسرائیل،‏ به هارون و پسرانش هدیه کردم تا خدمت بنی‌اسرائیل را در خیمهٔ ملاقات انجام دهند و برای ایشان کفّاره به جا آورند،‏ تا چون بنی‌اسرائیل به قُدس نزدیک می‌آیند،‏ به بلایی دچار نشوند.‏»‏ ۲۰  پس موسی و هارون و تمامی جماعت بنی‌اسرائیل با لاویان چنین کردند؛‏ آری،‏ بنی‌اسرائیل بر حسب هرآنچه خداوند دربارهٔ لاویان به موسی فرمان داده بود،‏ با ایشان عمل نمودند.‏ ۲۱  لاویان خود را تطهیر کردند و جامه‌های خود را شستند و هارون ایشان را به عنوان هدیهٔ تکان‌دادنی به حضور خداوند تقدیم کرد و برای ایشان کفّاره به جا آورد تا طاهر شوند.‏ ۲۲  سپس لاویان داخل شدند تا در خیمهٔ ملاقات در حضور هارون و پسرانش به خدمت خود بپردازند؛‏ آنها چنانکه خداوند دربارهٔ لاویان به موسی فرمان داده بود،‏ با ایشان عمل کردند.‏ ۲۳  و خداوند موسی را خطاب کرده،‏ گفت:‏ ۲۴  ‏«این است قانون لاویان:‏ از بیست و پنج ساله و بالاتر بیایند تا وظیفهٔ خدمت در خیمهٔ ملاقات را به جا آورند.‏ ۲۵  اما از پنجاه سالگی از انجام وظیفه کناره گیرند و دیگر خدمت نکنند.‏ ۲۶  آنان می‌توانند برادران خود را در انجام وظایفشان در خیمهٔ ملاقات یاری دهند،‏ اما نباید خدمت کنند.‏ بدین‌گونه با لاویان در تعیین وظایفشان عمل کن.‏»‏

پاورقی‌ها