اعداد ۳۵‏:‏۱‏-‏۳۴

۳۵  خداوند موسی را در همواریهای موآب،‏ نزد اردن،‏ مقابل اَریحا،‏ خطاب کرده،‏ گفت:‏ ۲  ‏«بنی‌اسرائیل را فرمان ده تا از میراثی که به ملکیت خواهند یافت،‏ شهرها به جهت سکونت به لاویان بدهند.‏ چراگاههایی نیز در اطراف آن شهرها به لاویان بدهید.‏ ۳  آن شهرها برای سکونت ایشان خواهد بود،‏ و چراگاهها نیز برای چارپایان و دامها و تمامی حیواناتشان.‏ ۴  چراگاههایی که در اطراف شهرها به لاویان می‌دهید،‏ باید دورتادور،‏ در فاصلهٔ هزار ذِراعی* حصار شهر به طرف بیرون قرار داشته باشد.‏ ۵  بیرون از شهر،‏ دو هزار ذِراع در ضلع شرقی،‏ دو هزار ذِراع در ضلع جنوبی،‏ دو هزار ذِراع در ضلع غربی و دو هزار ذِراع در ضلع شمالی اندازه بگیرید،‏ به گونه‌ای که شهر در وسط قرار گیرد.‏ این محوطه به عنوان چراگاه شهر،‏ بدیشان تعلق خواهد داشت.‏ ۶  ‏«شش شهر از شهرهایی که به لاویان می‌دهید،‏ شهر پناهگاه خواهد بود،‏ تا بگذارید آن که کسی را کشته است،‏ به آنجا بگریزد.‏ افزون بر آنها،‏ چهل و دو شهر دیگر نیز بدیشان بدهید.‏ ۷  پس جمع شهرهایی که باید به لاویان بدهید،‏ چهل و هشت شهر با چراگاههایش خواهد بود.‏ ۸  شهرهایی که از مِلک بنی‌اسرائیل به لاویان می‌دهید به نسبت سهمی باشد که هر قبیله به میراث یافته است؛‏ از قبایل بزرگتر،‏ شهرهای زیادتر بگیرید،‏ و از قبایل کوچکتر،‏ شهرهای کمتر.‏»‏ شهرهای پناهگاه ۹  آنگاه خداوند به موسی گفت:‏ ۱۰  ‏«بنی‌اسرائیل را خطاب کرده بدیشان بگو:‏ چون از اردن به سرزمین کنعان عبور می‌کنید،‏ ۱۱  شهرهایی را به عنوان شهر پناهگاه برای خود تعیین کنید،‏ تا قاتلی که ناخواسته کسی را کشته باشد،‏ به آنجا بگریزد.‏ ۱۲  این شهرها برای شما پناهگاه از دست خونخواهِ مقتول خواهد بود،‏ تا قاتل پیش از محاکمه در حضور جماعت،‏ کشته نشود.‏ ۱۳  پس،‏ شش شهر از شهرهایی که می‌دهید،‏ برای شما شهر پناهگاه خواهد بود.‏ ۱۴  سه شهر در این سوی اردن و سه شهر در سرزمین کنعان بدهید تا شهر پناهگاه باشند.‏ ۱۵  این شش شهر،‏ برای بنی‌اسرائیل و بیگانه و غریبی که در میان ایشان ساکن است پناهگاه خواهد بود تا هر که ناخواسته کسی را بکشد،‏ به آنجا بگریزد.‏ ۱۶  ‏«اما اگر شخصی با آلت آهنین کسی را چنان بزند که بمیرد،‏ او قاتل است،‏ و قاتل باید حتماً کشته شود.‏ ۱۷  یا اگر او را با آلتی سنگی بزند که بتوان بدان کسی را کشت،‏ و آن شخص بمیرد،‏ او قاتل است،‏ و قاتل باید حتماً کشته شود.‏ ۱۸  یا اگر او را به آلت چوبین بزند که بدان بتوان کسی را کشت،‏ و آن شخص بمیرد،‏ او قاتل است،‏ و قاتل باید حتماً کشته شود.‏ ۱۹  خونخواهِ مقتول،‏ خودش او را بکشد؛‏ هرگاه به او برخورَد،‏ او را بکشد.‏ ۲۰  یا اگر شخصی از روی بغض کسی را هُل دهد یا در کمین او نشسته،‏ چیزی بر او بیفکند که او بمیرد،‏ ۲۱  یا اگر از روی دشمنی او را به دست خود بزند که او بمیرد،‏ ضارب باید حتماً کشته شود،‏ زیرا قاتل است.‏ خونخواهِ مقتول،‏ هرگاه به قاتل برخورَد،‏ او را بکشد.‏ ۲۲  ‏«اما اگر کسی بدون دشمنی به یکباره کسی را هُل دهد یا چیزی بر او بیفکند بی‌آنکه در کمین او باشد،‏ ۲۳  یا اگر نادیده سنگی را که بتوان بدان کسی را کشت،‏ بر او بیفکند که او بمیرد،‏ از آنجا که به او دشمنی نمی‌ورزیده و قصد صدمه به او نداشته است،‏ ۲۴  جماعت میان او و خونخواهِ مقتول بر اساس این قوانین،‏ داوری کند.‏ ۲۵  جماعت باید قاتل را از دست خونخواهِ مقتول برهاند و او را به شهر پناهگاهش که بدان گریخته بود،‏ بازگرداند.‏ او باید تا وفاتِ کاهن اعظم که به روغن مقدّس مسح شده است،‏ در آنجا ساکن شود.‏ ۲۶  اما اگر قاتل هر زمانی از محدودهٔ شهر پناهگاه خویش که بدان گریخته بود بیرون آید،‏ ۲۷  و خونخواهِ مقتول او را بیرون از محدودهٔ شهر پناهگاهش یافته،‏ بکشد،‏ از خون وی بری خواهد بود.‏ ۲۸  زیرا قاتل می‌بایست تا درگذشتِ کاهن اعظم در شهر پناهگاه خود بماند،‏ و پس از درگذشت کاهن اعظم به زمین مِلک خویش بازگردد.‏ ۲۹  ‏«اینها برای شما در تمامی نسلهایتان فریضهٔ قانونی خواهد بود،‏ در هر جا که ساکن باشید.‏ ۳۰  ‏«اگر کسی شخصی را بکشد،‏ قاتل به گواهی شاهدان کشته شود؛‏ اما شهادت یک تن برای کشتن کسی کافی نیست.‏ ۳۱  در عوضِ جان قاتلی که محکوم به مرگ است،‏ فدیه مپذیرید.‏ او باید حتماً کشته شود.‏ ۳۲  نیز به جهت کسی که به شهر پناهگاه گریخته است فدیه مپذیرید،‏ یعنی بدین جهت که پیش از وفاتِ کاهن اعظم بازگردد و در دیار خود ساکن شود.‏ ۳۳  سرزمینی را که در آن زندگی می‌کنید،‏ مُلَوَّث مسازید.‏ زیرا خونْ زمین را مُلوث می‌کند،‏ و برای خونی که بر زمینی ریخته شده است نمی‌توان کفّاره به جا آورد مگر با ریختن خون کسی که آن خون را ریخته است.‏ ۳۴  پس سرزمینی را که در آن زیست می‌کنید و من در میان آن ساکنم نجس مسازید،‏ زیرا من که یهوه هستم در میان بنی‌اسرائیل ساکنم.‏»‏

پاورقی‌ها

‏۳۵:‏۴ یک ذِراع تقریباً معادل ۴۵ سانتی‌متر است؛‏ همچنین در بقیهٔ باب.‏