اعداد ۳۴‏:‏۱‏-‏۲۹

۳۴  خداوند موسی را خطاب کرده،‏ گفت:‏ ۲  ‏«بنی‌اسرائیل را فرمان داده،‏ بدیشان بگو:‏ هنگامی که به سرزمین کنعان درآمدید،‏ یعنی به سرزمینی که به شما به ارث خواهد رسید،‏ مرزهای سرزمین کنعان چنین خواهد بود:‏ ۳  ضلع جنوبی شما،‏ از بیابان صین در جوار اَدوم خواهد بود،‏ و سرحد جنوبی شما از انتهای دریای نمک* در مشرق.‏ ۴  و سرحد شما گَردَنهٔ عَقرَبیم را از جنوب دور زده،‏ به صین عبور خواهد کرد و منتهی‌الیه آن جنوب قادِش‌بَرنِع خواهد بود.‏ آنگاه به سوی حَصَراَدّار رفته،‏ تا عَصمون ادامه خواهد یافت.‏ ۵  و این سرحد از عَصمون تا به وادی مصر دور زده،‏ به دریا منتهی خواهد شد.‏ ۶  ‏«سرحد غربی شما دریای بزرگ خواهد بود.‏ این است مرز غربی شما.‏ ۷  ‏«سرحد شمالی شما این خواهد بود:‏ از دریای بزرگ تا کوه هور خطی بکشید،‏ ۸  و نیز از کوه هور تا لِبوحَمات*‏.‏ این سرحد تا صِدَد ادامه خواهد یافت،‏ ۹  سپس تا به زِفرون کشیده شده،‏ به حَصَرعینان منتهی خواهد شد.‏ این سرحد شمالی شما خواهد بود.‏ ۱۰  ‏«برای سرحد شرقی‌تان از حَصَرعینان تا شِفام خطی بکشید.‏ ۱۱  این سرحد رو به پایین از شِفام تا رِبلَه در شرق عَین کشیده شده،‏ از آنجا پایین خواهد رفت و به موازات دامنه‌های شرق دریای کِنِرِت* امتداد خواهد یافت.‏ ۱۲  و این سرحد تا اردن پایین رفته،‏ به دریای نمک منتهی خواهد شد.‏ سرزمین شما بر حسب سرحدات اطرافش چنین خواهد بود.‏»‏ ۱۳  موسی بنی‌اسرائیل را فرمان داده،‏ گفت:‏ «این است سرزمینی که شما به حکم قرعه به میراث خواهید یافت،‏ سرزمینی که خداوند فرمان داده تا به نُه قبیله و نیم داده شود.‏ ۱۴  زیرا قبیلهٔ بنی‌رِئوبین،‏ و قبیلهٔ بنی‌جاد و نیم‌قبیلهٔ مَنَسی،‏ بر حسب خاندانهایشان،‏ میراث خود را پیشتر دریافت کرده‌اند.‏ ۱۵  این دو قبیله و نیم،‏ میراث خود را در آن سوی اردن،‏ مقابل اَریحا،‏ به جانبِ طلوع آفتاب،‏ دریافت داشته‌اند.‏»‏ فهرست نام رهبران قبایل ۱۶  و خداوند موسی را خطاب کرده،‏ گفت:‏ ۱۷  ‏«این است نامهای مردانی که این سرزمین را به عنوان میراث میان شما تقسیم خواهند کرد:‏ اِلعازارِ کاهن و یوشَع پسر نون.‏ ۱۸  از هر قبیله،‏ یک رهبر برای تقسیم کردن زمین بگیرید.‏ ۱۹  این است نامهای ایشان:‏ کالیب پسر یِفُنّه،‏ از قبیلهٔ یهودا؛‏ ۲۰  شِموئیل پسر عَمّیهود،‏ از قبیلهٔ شمعون؛‏ ۲۱  اِلیداد پسر کیسلون،‏ از قبیلهٔ بِنیامین؛‏ ۲۲  بُقّیِ رهبر،‏ پسر یُجلی،‏ از قبیلهٔ دان؛‏ ۲۳  از بنی‌یوسف،‏ حَنّیئیلِ رهبر،‏ پسر ایفود،‏ از قبیلهٔ مَنَسی؛‏ ۲۴  و قِموئیلِ رهبر پسر شِفطان،‏ از قبیلهٔ اِفرایِم؛‏ ۲۵  اِلیصافانِ رهبر،‏ پسر فَرناک،‏ از قبیلهٔ زِبولون؛‏ ۲۶  فَلطیئیلِ رهبر،‏ پسر عَزّان،‏ از قبیلهٔ یِساکار؛‏ ۲۷  اَخیهودِ رهبر،‏ پسر شِلومی،‏ از قبیلهٔ اَشیر؛‏ ۲۸  فِدَهئیلِ رهبر،‏ پسر عَمّیهود،‏ از قبیلهٔ نَفتالی.‏»‏ ۲۹  اینانند مردانی که خداوند فرمان داد تا میراث را در سرزمین کنعان میان بنی‌اسرائیل تقسیم کنند.‏

پاورقی‌ها

‏۳۴:‏۳ منظور همان ”دریای مرده“ است؛‏ همچنین در آیهٔ ۱۲.‏
‏۳۴:‏۸ یا:‏ ”مدخلِ حَمات“.‏
‏۳۴:‏۱۱ منظور همان ”دریای جلیل“ است.‏