اعداد ۳۳‏:‏۱‏-‏۵۶

۳۳  این است مراحل کوچ بنی‌اسرائیل هنگامی که به دست موسی و هارون،‏ با لشکریان خود از سرزمین مصر بیرون آمدند.‏ ۲  موسی بنا به فرمایش خداوند نقطهٔ آغاز سفرها را مرحله به مرحله ثبت کرد.‏ این است مراحل کوچ ایشان بر حسب نقطهٔ آغاز آنها:‏ ۳  در ماه اوّل از رَمِسیس کوچ کردند،‏ در روز پانزدهم ماه.‏ یک روز پس از پِسَخ،‏ بنی‌اسرائیل در نظر تمامی مصریان با پیروزی بیرون آمدند،‏ ۴  در آن هنگام که مصریان همهٔ نخست‌زادگان خود را که خداوند آنان را در میان ایشان زده بود،‏ دفن می‌کردند.‏ خداوند بر خدایان ایشان نیز داوری کرد.‏ ۵  پس بنی‌اسرائیل از رَمِسیس کوچ کردند و در سُکّوت اردو زدند.‏ ۶  و از سُکّوت کوچ کرده،‏ در ایتام که کنار بیابان است،‏ اردو زدند.‏ ۷  و از ایتام کوچ کرده،‏ به فی‌هاحیروت که در شرق بَعَل‌صِفون است،‏ بازگشتند و مقابل مِجدُل اردو زدند.‏ ۸  و از فی‌هاحیروت* کوچ کرده،‏ از میان دریا به بیابان عبور کردند و در بیابانِ ایتام سفر سه روز کرده،‏ در مارَه اردو زدند.‏ ۹  و از مارَه کوچ کرده،‏ به ایلیم آمدند؛‏ در ایلیم دوازده چشمهٔ آب و هفتاد درخت نخل بود،‏ و در آنجا اردو زدند.‏ ۱۰  و از ایلیم کوچ کرده،‏ کنار دریای سرخ اردو زدند.‏ ۱۱  و از دریای سرخ کوچ کرده،‏ در بیابان سین اردو زدند.‏ ۱۲  و از بیابان سین کوچ کرده،‏ در دُفقَه اردو زدند.‏ ۱۳  و از دُفقَه کوچ کرده،‏ در اَلوش اردو زدند.‏ ۱۴  و از اَلوش کوچ کرده،‏ در رِفیدیم اردو زدند که در آنجا آب نبود که قوم بنوشند.‏ ۱۵  و از رِفیدیم کوچ کرده،‏ در بیابان سینا اردو زدند.‏ ۱۶  و از بیابان سینا کوچ کرده،‏ در قِبروت‌هَتّاوَه* اردو زدند.‏ ۱۷  و از قِبروت‌هَتّاوَه کوچ کرده،‏ در حَضیروت اردو زدند.‏ ۱۸  و از حَضیروت کوچ کرده،‏ در ریتمَه اردو زدند.‏ ۱۹  و از ریتمَه کوچ کرده،‏ در رِمّون‌فِرِص اردو زدند.‏ ۲۰  و از رِمّون‌فِرِص کوچ کرده،‏ در لِبنَه اردو زدند.‏ ۲۱  و از لِبنَه کوچ کرده،‏ در ریسَّه اردو زدند.‏ ۲۲  و از ریسَّه کوچ کرده،‏ در قِهیلاتَه اردو زدند.‏ ۲۳  و از قِهیلاتَه کوچ کرده،‏ نزد کوه شافِر اردو زدند.‏ ۲۴  و از کوه شافِر کوچ کرده،‏ در حَرادَه اردو زدند.‏ ۲۵  و از حَرادَه کوچ کرده،‏ در مَقهیلوت اردو زدند.‏ ۲۶  و از مَقهیلوت کوچ کرده،‏ در تاحَت اردو زدند.‏ ۲۷  و از تاحَت کوچ کرده،‏ در تارَح اردو زدند.‏ ۲۸  و از تارَح کوچ کرده،‏ در میتقَه اردو زدند.‏ ۲۹  و از میتقَه کوچ کرده،‏ در حَشمونَه اردو زدند.‏ ۳۰  و از حَشمونَه کوچ کرده،‏ در مُسیروت اردو زدند.‏ ۳۱  و از مُسیروت کوچ کرده،‏ در بِنی‌یَعَقان اردو زدند.‏ ۳۲  و از بِنی‌یَعَقان کوچ کرده،‏ در حورهاجِدجاد اردو زدند.‏ ۳۳  و از حورهاجِدجاد کوچ کرده،‏ در یُطباتا اردو زدند.‏ ۳۴  و از یُطباتا کوچ کرده،‏ در عَبرونَه اردو زدند.‏ ۳۵  و از عَبرونَه کوچ کرده،‏ در عِصیون‌جِبِر اردو زدند.‏ ۳۶  و از عِصیون‌جِبِر کوچ کرده،‏ در بیابان صین که قادِش باشد،‏ اردو زدند.‏ ۳۷  و از قادِش کوچ کرده،‏ نزد کوه هور،‏ در سرحد سرزمین اَدوم اردو زدند.‏ ۳۸  هارونِ کاهن بنا به فرمایش خداوند از کوه هور بالا رفت و در آنجا،‏ در چهلمین سالِ خروج بنی‌اسرائیل از سرزمین مصر،‏ در نخستین روزِ ماه پنجم،‏ درگذشت.‏ ۳۹  هارون صد و بیست و سه ساله بود که در کوه هور وفات یافت.‏ ۴۰  پادشاه کنعانیِ عَراد که در نِگِب در سرزمین کنعان ساکن بود،‏ از آمدن بنی‌اسرائیل آگاهی یافت.‏ ۴۱  پس،‏ آنها از کوه هور کوچ کرده،‏ در صَلمونَه اردو زدند.‏ ۴۲  و از صَلمونَه کوچ کرده،‏ در فونون اردو زدند.‏ ۴۳  و از فونون کوچ کرده،‏ در اوبوت اردو زدند.‏ ۴۴  و از اوبوت کوچ کرده،‏ در عیِه‌عَباریم در قلمرو موآب اردو زدند.‏ ۴۵  و از عییم* کوچ کرده،‏ در دیبون‌جاد اردو زدند.‏ ۴۶  و از دیبون‌جاد کوچ کرده،‏ در عَلمون‌دِبلاتایِم اردو زدند.‏ ۴۷  و از عَلمون‌دِبلاتایِم کوچ کرده،‏ در کوههای عَباریم در مقابل نِبو اردو زدند.‏ ۴۸  و از کوههای عَباریم کوچ کرده،‏ در همواریهای موآب،‏ نزد اردن،‏ و مقابل اَریحا اردو زدند؛‏ ۴۹  آنان در کنار اردن،‏ از بِیت‌یِشیموت تا آبِل‌شِطّیم در همواریهای موآب اردو زدند.‏ ۵۰  خداوند موسی را در همواریهای موآب،‏ نزد اردن،‏ مقابل اَریحا،‏ خطاب کرده،‏ گفت:‏ ۵۱  ‏«بنی‌اسرائیل را خطاب کرده،‏ به ایشان بگو:‏ چون از اردن عبور کرده،‏ به سرزمین کنعان بروید،‏ ۵۲  تمامی ساکنان آن سرزمین را از برابر خود بیرون برانید و تمامی تندیسها و تمثالهای ریخته‌شدهٔ ایشان را نابود کرده،‏ همهٔ مکانهای بلندشان* را ویران سازید.‏ ۵۳  و آن سرزمین را به تصرف درآورده،‏ در آن ساکن شوید،‏ زیرا من آن را به شما داده‌ام تا مالک آن باشید.‏ ۵۴  آن سرزمین را بر حسب طایفه‌های خود به حکم قرعه وارث گردید؛‏ به قبیلهٔ بزرگتر،‏ میراثی بزرگتر بدهید و به قبیلهٔ کوچکتر،‏ میراثی کوچکتر.‏ هر جا که قرعهٔ کسی بدان افتَد،‏ آنجا از آن او باشد.‏ بر حسب قبایل اجدادی خود زمین را به میراث یابید.‏ ۵۵  اما اگر ساکنان آن سرزمین را از برابر خود بیرون نرانید،‏ کسانی که از ایشان باقی می‌گذارید،‏ در چشمان شما خار و در پهلوهایتان تیغ خواهند بود.‏ آنها در سرزمینی که در آن ساکن می‌شوید،‏ باعث زحمت شما خواهند بود.‏ ۵۶  آنگاه با شما همان خواهم کرد که می‌خواستم با ایشان کنم!‏»‏

پاورقی‌ها

‏۳۳:‏۸ در برخی نسخه‌ها:‏ ”مقابل حیروت“.‏
‏۳۳:‏۱۶ رجوع کنید به زیرنویس ۱۱:‏ ۳۴.‏
‏۳۳:‏۴۵ منظور همان ”عیِه‌عَباریم“ است.‏
‏۳۳:‏۵۲ اشاره به مکانهایی است که برای بت‌پرستی و روسپی‌گری آئینی مورد استفاده قرار می‌گرفت.‏