اعداد ۳‏:‏۱‏-‏۵۱

۳  این است تاریخچهٔ نسل هارون و موسی،‏ هنگامی که خداوند بر کوه سینا با موسی سخن گفت.‏ ۲  و این است نامهای پسران هارون:‏ ناداب،‏ نخست‌زاده،‏ و اَبیهو و اِلعازار و ایتامار.‏ ۳  این است نامهای پسران هارون که کاهنان مسح‌شده و تخصیص‌یافته برای خدمت کهانت بودند.‏ ۴  اما ناداب و اَبیهو در حضور خداوند مُردند زیرا در بیابان سینا به حضور خداوند آتش غریب* تقدیم کردند.‏ آنها را فرزندی نبود،‏ پس اِلعازار و ایتامار زیر نظر* پدر خود هارون،‏ کهانت می‌کردند.‏ ۵  و خداوند موسی را خطاب کرده،‏ گفت:‏ ۶  ‏«قبیلهٔ لاوی را نزدیک آور و آنها را به حضور هارونِ کاهن بر پا دار تا وی را خدمت کنند.‏ ۷  آنها با انجام کارهای مسکن،‏ وظایف خود را در قبال هارون و در قبال تمامی جماعت نزد خیمهٔ ملاقات به جا خواهند آورد.‏ ۸  آنان همچنین مسئولیت تمامی اسباب خیمهٔ ملاقات را بر عهده خواهند داشت و با انجام کارهای مسکن،‏ وظایف بنی‌اسرائیل را به جا خواهند آورد.‏ ۹  لاویان را به هارون و پسرانش بسپارید؛‏ آنان باید از میان بنی‌اسرائیل به تمامی به وی* سپرده شوند.‏ ۱۰  هارون و پسرانش را تعیین کن تا کهانت خود را انجام دهند.‏ اما هر شخص دیگر* که نزدیک آید،‏ کشته شود.‏»‏ ۱۱  و خداوند موسی را خطاب کرده،‏ گفت:‏ ۱۲  ‏«اینک من لاویان را از میان بنی‌اسرائیل،‏ به عوضِ هر نخست‌زادهٔ اسرائیلی که رَحِم را می‌گشاید،‏ برگرفته‌ام.‏ پس لاویان از آنِ من خواهند بود ۱۳  زیرا همهٔ نخست‌زادگان از آنِ منند.‏ روزی که همهٔ نخست‌زادگان را در سرزمین مصر هلاک کردم،‏ تمامی نخست‌زادگان را در اسرائیل،‏ خواه انسان و خواه چارپا،‏ برای خود تقدیس نمودم.‏ آنان از آنِ من خواهند بود.‏ من یهوه هستم.‏»‏ ۱۴  خداوند در بیابان سینا موسی را خطاب کرده،‏ گفت:‏ ۱۵  ‏«لاویان را بر حسب خاندانها و طایفه‌های ایشان شمارش کن،‏ یعنی همهٔ ذکوران را از یک ماهه و بالاتر بشمار.‏» ۱۶  پس موسی بر طبق کلام خداوند،‏ چنانکه فرمان یافته بود،‏ آنان را شمارش کرد.‏ ۱۷  پسران لاوی بر حسب نامهایشان از این قرار بودند:‏ جِرشون و قُهات و مِراری.‏ ۱۸  این است نامهای پسران جِرشون بر حسب طایفه‌هایشان:‏ لِبنی و شِمعی.‏ ۱۹  و پسران قُهات بر حسب طایفه‌هایشان:‏ عَمرام و یِصهار و حِبرون و عُزّیئیل.‏ ۲۰  و پسران مِراری بر حسب طایفه‌هایشان:‏ مَحْلی و موشی.‏ اینانند طایفه‌های لاویان بر حسب خاندانهایشان.‏ ۲۱  از جِرشون،‏ طایفهٔ لِبنیان و طایفهٔ شِمعیان؛‏ اینان طایفه‌های جِرشونی بودند.‏ ۲۲  شمار تمامی ذکوران یک ماهه و بالاتر ایشان که شمرده شدند،‏ ۷۵۰۰ بود.‏ ۲۳  طایفه‌های جِرشونیان می‌بایست پشت مسکن،‏ در جانب غربی خیمه می‌زدند.‏ ۲۴  رهبر خاندان پدران جِرشونیان،‏ اِلیاساف پسر لائِل بود.‏ ۲۵  مسئولیت جِرشونیان در خیمهٔ ملاقات،‏ شامل مسکن و خیمه و پوشش آن و پردهٔ درِ خیمهٔ ملاقات،‏ ۲۶  و نیز پرده‌های صحن و حجابِ درِ صحن،‏ که گرداگرد مسکن و مذبح بود،‏ و طنابهای آن،‏ و همهٔ خدمات مربوط به اینها می‌شد.‏ ۲۷  از قُهات،‏ طایفهٔ عَمرامیان و طایفهٔ یِصهاریان و طایفهٔ حِبرونیان و طایفهٔ عُزّیئیلیان؛‏ اینان طایفه‌های قُهاتی بودند.‏ ۲۸  آنان مسئول قُدس بودند،‏ و شمار تمامی ذکوران یک ماهه و بالاتر ایشان ۸۶۰۰ بود.‏ ۲۹  طایفه‌های پسران قُهات می‌بایست در جانب جنوبی مسکن خیمه می‌زدند.‏ ۳۰  رهبر خاندان پدران طایفه‌های قُهاتی،‏ اِلیصافان پسر عُزّیئیل بود.‏ ۳۱  مسئولیت قُهاتیان شامل صندوق و میز و چراغدان و مذبحها و اسباب قُدس،‏ که با آنها خدمت می‌کردند،‏ و نیز پردهٔ حجاب،‏ و همهٔ خدمات مربوط به آنها می‌شد.‏ ۳۲  رهبر رهبران لاویان،‏ اِلعازار پسر هارون کاهن بود.‏ او می‌بایست بر کسانی که مسئول قُدس بودند،‏ نظارت کند.‏ ۳۳  از مِراری،‏ طایفهٔ مَحْلیان و طایفهٔ موشیان؛‏ اینان طایفه‌های مِراری بودند.‏ ۳۴  شمار تمامی ذکوران یک ماهه و بالاتر ایشان که شمرده شدند،‏ ۶۲۰۰ بود.‏ ۳۵  رهبر خاندان پدران طایفه‌های مِراری،‏ صوریئیل پسر اَبیحایِل بود.‏ آنان می‌بایست در جانب شمالی مسکن خیمه می‌زدند.‏ ۳۶  مسئولیتِ سپرده شده به پسران مِراری شامل چارچوب مسکن و تیرکها و ستونها و پایه‌ها و همهٔ اسباب آن و نیز همهٔ خدمات مربوط به آنها می‌شد.‏ ۳۷  آنان همچنین مسئولیت ستونهای گرداگرد صحن و پایه‌ها و میخها و طنابهای آنها را بر عهده داشتند.‏ ۳۸  جلوی مسکن به سمت شرق،‏ یعنی جلوی خیمهٔ ملاقات به جانب طلوع آفتاب،‏ موسی و هارون و پسرانش می‌بایست خیمه بزنند و به نیابت از بنی‌اسرائیل،‏ عهده‌دار مسئولیت قُدس باشند.‏ هر شخص دیگر که به آن نزدیک می‌آمد،‏ باید کشته می‌شد.‏ ۳۹  شمار تمامی آنان که موسی و هارون بنا به فرمان خداوند از همهٔ ذکوران یک ماهه و بالاتر لاویان بر حسب طایفه‌هایشان شمارش کردند،‏ ۲۲۰۰۰ بود.‏ بهای رهایی نخست‌زادگان ۴۰  خداوند به موسی گفت:‏ «همهٔ نخست‌زادگان ذکور بنی‌اسرائیل را از یک ماهه و بالاتر شمارش کن و شمار نامهای ایشان را ثبت نما.‏ ۴۱  لاویان را به عوض همهٔ نخست‌زادگان بنی‌اسرائیل،‏ و دامهای لاویان را به عوضِ همهٔ نخست‌زادگان دامهای بنی‌اسرائیل از برای من بگیر؛‏ من یهوه هستم.‏» ۴۲  پس موسی چنانکه خداوند به او فرمان داده بود،‏ همهٔ نخست‌زادگان بنی‌اسرائیل را شمارش کرد.‏ ۴۳  و شمار نامهای همهٔ نخست‌زادگان ذکور یک ماهه و بالاتر که شمارش شدند،‏ ۲۲۲۷۳ بود.‏ ۴۴  و خداوند موسی را خطاب کرده،‏ گفت:‏ ۴۵  ‏«لاویان را به عوض همهٔ نخست‌زادگان بنی‌اسرائیل،‏ و دامهای لاویان را به عوضِ دامهای ایشان بگیر.‏ لاویان از آنِ من خواهند بود؛‏ من یهوه هستم.‏ ۴۶  و اما به جهت فدیهٔ آن ۲۷۳ نخست‌زادهٔ بنی‌اسرائیل که افزون بر شمار لاویانند،‏ ۴۷  پنج مثقال* برای هر تَن بگیر؛‏ آن را بر حسب مثقال قُدس که بیست قیراط* است،‏ بگیر.‏ ۴۸  و آن را به عنوان وجه فدیهٔ آنان که افزون بر ایشانند،‏ به هارون و پسرانش بده.‏» ۴۹  پس موسی وجه فدیه را از کسانی که افزون بر آنانی بودند که لاویان فدیهٔ ایشان شده بودند،‏ گرفت.‏ ۵۰  او آن وجه را که هزار و سیصد و شصت و پنج مثقال بر حسب مثقال قُدس بود،‏ از نخست‌زادگان بنی‌اسرائیل گرفت.‏ ۵۱  و موسی بر طبق کلام خداوند و چنانکه خداوند به او فرمان داده بود،‏ وجه فدیه را به هارون و پسرانش داد.‏

پاورقی‌ها

‏۳:‏۴ ”آتش غریب“ در اینجا می‌تواند اشاره به استفاده از بخور معمولی به جای بخور تهیه شده مطابق با فرمان خدا (‏خروج ۳۰:‏۹‏)‏ و یا استفاده از آتشی غیر از آتش برگرفته شده از مذبح (‏لاویان ۱۶:‏۱۲‏)‏ داشته باشد.‏
‏۳:‏۴ یا:‏ ”در دوران حیات پدر خود هارون“.‏
‏۳:‏۹ در برخی از نسخه‌های عبری و در ترجمهٔ یونانی هفتادتَنان ”به من“ آمده است.‏ همچنین نگاه کنید به ۱۶:‏۸.‏
‏۳:‏۱۰ در عبری:‏ ”غریب“؛‏ در اینجا به افراد غیرلاوی اشاره دارد.‏
‏۳:‏۴۷ در عبری:‏ ”شِکِل“.‏ یک شِکِل تقریباً معادل ۵/‏۱۱ گرم است؛‏ همچنین در آیهٔ ۵۰.‏
‏۳:‏۴۷ در عبری:‏ ”گِرا“.‏ یک گِرا تقریباً معادل ۶/‏۰ گرم است.‏