اعداد ۲۹‏:‏۱‏-‏۴۰

۲۹  ‏«روز اوّل ماه هفتم،‏ محفل مقدّس داشته باشید؛‏ در آن هیچ کار مکنید و برای شما روز نواختن کَرِنا باشد.‏ ۲  قربانیهای تمام‌سوز به عنوان رایحهٔ خوشایند به خداوند تقدیم کنید:‏ یک گوسالهٔ نر،‏ یک قوچ و هفت برهٔ نرینهٔ یک ساله و بی‌عیب؛‏ ۳  همچنین به جهت هدیهٔ آردی آنها،‏ سه‌دهمِ ایفَه* آرد مرغوب آمیخته به روغن برای گوساله،‏ دو دهم* برای قوچ،‏ ۴  و یک‌دهم* برای هر یک از آن هفت بره تقدیم کنید،‏ ۵  و نیز یک بز نر به عنوان قربانی گناه تا برای شما کفّاره به جا آورده شود.‏ ۶  اینها را سوای قربانی تمام‌سوزِ اوّل ماه و هدیهٔ آردی آن،‏ و قربانی تمام‌سوز دائمی و هدیهٔ آردی آن،‏ و هدیهٔ ریختنی آنها،‏ بر حسب قانونشان،‏ به عنوان رایحهٔ خوشایند و هدیهٔ اختصاصی به خداوند تقدیم کنید.‏ قربانیهای روز کفّاره ۷  ‏«روز دهم ماه هفتم،‏ محفل مقدّس داشته باشید.‏ جانهای خود را رنجور سازید* و هیچ کار مکنید.‏ ۸  قربانیهای تمام‌سوز به عنوان رایحهٔ خوشایند به خداوند تقدیم نمایید:‏ یک گوسالهٔ نر،‏ یک قوچ و هفت برهٔ نرینهٔ یک ساله،‏ و دقت کنید که بی‌عیب باشند.‏ ۹  همچنین به جهت هدیهٔ آردی آنها،‏ سه‌دهمِ ایفَه آرد مرغوب آمیخته به روغن برای گوساله،‏ دو دهم برای قوچ،‏ ۱۰  و یک‌دهم برای هر یک از آن هفت بره تقدیم کنید،‏ ۱۱  و نیز یک بز نر به عنوان قربانی گناه،‏ سوای قربانی گناهِ مخصوص روز کفّاره و قربانی تمام‌سوز دائمی و هدیهٔ آردی آن،‏ و هدایای ریختنی آنها.‏ قربانیهای عید آلاچیقها ۱۲  ‏«روز پانزدهم ماه هفتم،‏ محفل مقدّس داشته باشید؛‏ در آن هیچ کار مکنید،‏ و هفت روز برای خداوند عید نگاه دارید.‏ ۱۳  قربانیهای تمام‌سوز به عنوان هدیهٔ اختصاصی و رایحهٔ خوشایند به خداوند تقدیم کنید:‏ سیزده گوسالهٔ نر،‏ دو قوچ و چهارده برهٔ نرینهٔ یک ساله،‏ و آنها باید بی‌عیب باشند.‏ ۱۴  همچنین به جهت هدیهٔ آردی آنها،‏ سه‌دهمِ ایفَه آردِ مرغوب آمیخته به روغن برای هر یک از آن سیزده گوساله،‏ دو دهم برای هر یک از دو قوچ،‏ ۱۵  و یک‌دهم برای هر یک از چهارده بره،‏ ۱۶  و نیز یک بز نر به عنوان قربانی گناه،‏ سوای قربانی تمام‌سوز دائمی و هدیهٔ آردی آن،‏ و هدایای ریختنی آنها.‏ ۱۷  ‏«روز دوّم،‏ دوازده گوسالهٔ نر،‏ دو قوچ و چهارده برهٔ نرینهٔ یک ساله و بی‌عیب،‏ ۱۸  همراه با هدیهٔ آردی و ریختنی آنها برای گاوها،‏ قوچها و بره‌ها،‏ به تعداد تعیین شده،‏ ۱۹  و نیز یک بز نر به عنوان قربانی گناه،‏ سوای قربانی تمام‌سوز دائمی و هدیهٔ آردی آن،‏ و هدایای ریختنی آنها.‏ ۲۰  ‏«روز سوّم،‏ یازده گوسالهٔ نر،‏ دو قوچ و چهارده برهٔ نرینهٔ یک ساله و بی‌عیب،‏ ۲۱  همراه با هدیهٔ آردی و هدایای ریختنی آنها برای گوساله‌ها،‏ قوچها و بره‌ها،‏ به تعداد تعیین شده،‏ ۲۲  و نیز یک بز نر به عنوان قربانی گناه،‏ سوای قربانی تمام‌سوز دائمی،‏ و هدیهٔ آردی و ریختنی آن.‏ ۲۳  ‏«روز چهارم،‏ ده گوسالهٔ نر،‏ دو قوچ و چهارده برهٔ نرینهٔ یک ساله و بی‌عیب،‏ ۲۴  همراه با هدیهٔ آردی و هدایای ریختنی آنها برای گوساله‌ها،‏ قوچها و بره‌ها،‏ به تعداد تعیین شده،‏ ۲۵  و نیز یک بز نر به عنوان قربانی گناه،‏ سوای قربانی تمام‌سوز دائمی،‏ و هدیهٔ آردی و ریختنی آن.‏ ۲۶  ‏«روز پنجم،‏ نُه گوسالهٔ نر،‏ دو قوچ و چهارده برهٔ نرینهٔ یک ساله و بی‌عیب،‏ ۲۷  همراه با هدیهٔ آردی و هدایای ریختنی آنها برای گوساله‌ها،‏ قوچها و بره‌ها،‏ به تعداد تعیین شده،‏ ۲۸  و نیز یک بز نر به عنوان قربانی گناه،‏ سوای قربانی تمام‌سوز دائمی،‏ و هدیهٔ آردی و ریختنی آن.‏ ۲۹  ‏«روز ششم،‏ هشت گوسالهٔ نر،‏ دو قوچ و چهارده برهٔ نرینهٔ یک ساله و بی‌عیب،‏ ۳۰  همراه با هدیهٔ آردی و هدایای ریختنی آنها برای گوساله‌ها،‏ قوچها و بره‌ها،‏ به تعداد تعیین شده،‏ ۳۱  و نیز یک بز نر به عنوان قربانی گناه،‏ سوای قربانی تمام‌سوز دائمی،‏ و هدیهٔ آردی و ریختنی آن.‏ ۳۲  ‏«روز هفتم،‏ هفت گوسالهٔ نر،‏ دو قوچ و چهارده برهٔ نرینهٔ یک ساله و بی‌عیب،‏ ۳۳  همراه با هدیهٔ آردی و هدایای ریختنی آنها برای گوساله‌ها،‏ قوچها و بره‌ها،‏ به تعداد تعیین شده،‏ ۳۴  و نیز یک بز نر به عنوان قربانی گناه،‏ سوای قربانی تمام‌سوز دائمی،‏ و هدیهٔ آردی و ریختنی آن.‏ ۳۵  ‏«روز هشتم گردهم‌آییِ مخصوص برای شما باشد؛‏ در آن هیچ کار مکنید.‏ ۳۶  قربانیهای تمام‌سوز و هدیهٔ اختصاصی به عنوان رایحهٔ خوشایند به خداوند تقدیم کنید:‏ یک گوسالهٔ نر،‏ یک قوچ و هفت برهٔ نرینهٔ یک ساله و بی‌عیب،‏ ۳۷  همراه با هدیهٔ آردی و هدایای ریختنی برای گوساله،‏ قوچ و بره‌ها،‏ به تعداد تعیین شده؛‏ ۳۸  و نیز یک بز نر به عنوان قربانی گناه،‏ سوای قربانی تمام‌سوز دائمی،‏ و هدیهٔ آردی و ریختنی آن.‏ ۳۹  ‏«اینها را در اعیاد خود به عنوان قربانی تمام‌سوز،‏ هدیهٔ آردی،‏ هدیهٔ ریختنی و قربانی رفاقت،‏ سوای قربانیهای نذری و اختیاری خویش،‏ به خداوند تقدیم کنید.‏»‏ ۴۰  پس موسی هرآنچه را که خداوند به او فرمان داده بود،‏ به بنی‌اسرائیل بازگفت.‏

پاورقی‌ها

‏۲۹:‏۳ یک ”ایفَه“ تقریباً معادل ۲۲ لیتر است؛‏ همچنین در بقیهٔ باب.‏
‏۲۹:‏۳ مقصود دو دهم ”ایفَه“ است.‏
‏۲۹:‏۴ مقصود یک‌دهم ”ایفَه“ است.‏
‏۲۹:‏۷ یا:‏ ”روزه بگیرید“.‏