اعداد ۲۸‏:‏۱‏-‏۳۱

۲۸  خداوند موسی را خطاب کرده،‏ گفت:‏ ۲  ‏«بنی‌اسرائیل را فرمان داده،‏ به ایشان بگو:‏ ”به هوش باشید تا هدیهٔ طعام مرا به عنوان هدایای اختصاصی و رایحهٔ خوشایند در موعدش به من تقدیم کنید.‏“ ۳  نیز به ایشان بگو:‏ این است هدیهٔ اختصاصی که باید به خداوند تقدیم کنید:‏ هر روز دو برهٔ نرینهٔ یک ساله و بی‌عیب به عنوان قربانی تمام‌سوز دائمی.‏ ۴  یک بره را صبحگاهان و دیگری را هنگام عصر تقدیم کنید،‏ ۵  همراه با یک‌دهمِ ایفَه* آرد مرغوبِ آمیخته به یک‌چهارم هین* روغن افشرده،‏ به جهت هدیهٔ آردی.‏ ۶  این است قربانی تمام‌سوز دائمی که در کوه سینا به عنوان رایحهٔ خوشایند و هدیهٔ اختصاصی برای خداوند مقرر گردید.‏ ۷  هدیهٔ ریختنی آن یک‌چهارم هین برای هر بره خواهد بود.‏ هدیهٔ ریختنی را از مُسکِرات و در جایی مقدس برای خداوند بریزید.‏ ۸  برهٔ دیگر را هنگام عصر تقدیم کنید همراه با همان هدیهٔ آردی و هدیهٔ ریختنی که صبح تقدیم کردید.‏ این است هدیهٔ اختصاصی و رایحهٔ خوشایند برای خداوند.‏ قربانیهای شَبّات ۹  ‏«در روز شَبّات،‏ دو برهٔ نرینهٔ یک ساله و بی‌عیب و دو دهمِ ایفَه آردِ مرغوب آمیخته به روغن به جهت هدیهٔ آردی،‏ همراه با هدیهٔ ریختنی آن تقدیم کنید:‏ ۱۰  این است قربانی تمام‌سوز برای هر شَبّات،‏ علاوه بر قربانی تمام‌سوز دائمی و هدیهٔ ریختنی آن.‏ قربانیهای ماهانه ۱۱  ‏«در آغاز ماههای خود،‏ قربانیهای تمام‌سوز به خداوند تقدیم کنید:‏ دو گوسالهٔ نر،‏ یک قوچ و هفت برهٔ نرینهٔ یک ساله و بی‌عیب،‏ ۱۲  همراه با سه‌دهمِ ایفَه آرد مرغوب آمیخته به روغن جهت هدیهٔ آردی برای هر گوساله،‏ دو دهمِ ایفَه آرد مرغوب آمیخته به روغن جهت هدیهٔ آردی برای آن یک قوچ،‏ ۱۳  و یک‌دهمِ ایفه آرد مرغوبِ آمیخته به روغن جهت هدیهٔ آردی برای هر بره.‏ این است قربانی تمام‌سوز،‏ رایحهٔ خوشایند و هدیهٔ اختصاصی برای خداوند.‏ ۱۴  هدایای ریختنی آنها باید نصف هین شراب برای گوساله،‏ یک‌سوّم هین برای قوچ و یک‌چهارم هین برای بره باشد.‏ این است قربانی تمام‌سوزِ هر ماه در تمامی ماههای سال.‏ ۱۵  همچنین یک بز نر به عنوان قربانی گناه،‏ علاوه بر قربانی تمام‌سوز دائمی و هدیه ریختنی آن،‏ به خداوند تقدیم شود.‏ قربانیهای پِسَخ ۱۶  ‏«روز چهاردهمِ نخستین ماه،‏ پِسَخ خداوند است.‏ ۱۷  روز پانزدهم این ماه عید است و باید هفت روز،‏ نانِ بی‌خمیرمایه خورده شود.‏ ۱۸  روز اوّل،‏ محفل مقدّس است؛‏ در آن هیچ کار مکنید.‏ ۱۹  و به عنوان هدیهٔ اختصاصی،‏ قربانیهای تمام‌سوز به خداوند تقدیم نمایید:‏ دو گوسالهٔ نر،‏ یک قوچ و هفت برهٔ نرینهٔ یک ساله،‏ و دقت کنید که بی‌عیب باشند.‏ ۲۰  همچنین به جهت هدیهٔ آردی آنها،‏ سه‌دهمِ ایفَه آرد مرغوبِ آمیخته به روغن برای گوساله و دو دهم برای قوچ ۲۱  و یک‌دهم ایفَه برای هر یک از آن هفت بره تقدیم کنید،‏ ۲۲  و نیز یک بز نر به جهت قربانی گناه،‏ تا برای شما کفّاره به جا آورده شود.‏ ۲۳  اینها را سوای قربانی تمام‌سوز صبحگاهی که قربانی تمام‌سوز دائمی است،‏ تقدیم نمایید.‏ ۲۴  بدین‌گونه،‏ روزانه،‏ به مدت هفت روز،‏ طعام هدیهٔ اختصاصی را به عنوان رایحهٔ خوشایند به خداوند تقدیم کنید.‏ این باید علاوه بر قربانی تمام‌سوزِ دائمی و هدیهٔ ریختنی آن تقدیم شود.‏ ۲۵  روز هفتم برای شما محفل مقدّس خواهد بود؛‏ در آن هیچ کار مکنید.‏ قربانیهای عید هفته‌ها ۲۶  ‏«در روز نوبرها یعنی عید هفته‌های خود،‏ که هدیهٔ آردی از گندم تازه به خداوند تقدیم می‌کنید،‏ محفل مقدّس داشته باشید؛‏ در آن هیچ کار مکنید.‏ ۲۷  و قربانیهای تمام‌سوز به عنوان رایحهٔ خوشایند به خداوند تقدیم نمایید:‏ دو گوسالهٔ نر،‏ یک قوچ و هفت برهٔ نرینهٔ یک ساله.‏ ۲۸  همچنین به جهت هدیهٔ آردی آنها،‏ سه‌دهمِ ایفَه آرد مرغوبِ آمیخته به روغن برای یک گوساله،‏ دو دهم برای یک قوچ،‏ ۲۹  و یک‌دهم برای هر یک از آن هفت بره تقدیم کنید،‏ ۳۰  و نیز یک بز نر،‏ تا برای شما کفّاره به جا آورده شود.‏ ۳۱  اینها را با هدایای ریختنی آنها،‏ سوای قربانی تمام‌سوز دائمی و هدیهٔ آردی آن تقدیم کنید،‏ و دقت کنید که بی‌عیب باشند.‏

پاورقی‌ها

‏۲۸:‏۵ یک ”ایفَه“ تقریباً معادل ۲۲ لیتر است؛‏ همچنین در بقیهٔ باب.‏
‏۲۸:‏۵ یک ”هین“ تقریباً معادل ۵/‏۳ لیتر است؛‏ همچنین در بقیهٔ باب.‏