اعداد ۲۶‏:‏۱‏-‏۶۵

۲۶  پس از آن بلا،‏ خداوند به موسی و به اِلعازار،‏ پسر هارونِ کاهن،‏ گفت:‏ ۲  ‏«تمامی جماعت بنی‌اسرائیل را از بیست ساله و بالاتر که با سپاه اسرائیل به جنگ بیرون می‌روند،‏ بر حسب خاندانهایشان سرشماری کنید.‏» ۳  پس موسی و اِلعازارِ کاهن ایشان را در همواریهای موآب،‏ نزد اردن،‏ و مقابل اَریحا خطاب کرده،‏ گفتند:‏ ۴  ‏«قوم را از بیست ساله و بالاتر سرشماری کنید،‏ همانند آن سرشماری که خداوند به موسی و بنی‌اسرائیل فرمان داد،‏ هنگامی که از سرزمین مصر بیرون آمدند.‏»‏ نتایج سرشماری ۵  رِئوبین،‏ نخست‌زادهٔ اسرائیل؛‏ نسل رِئوبین:‏ از خَنوخ،‏ طایفهٔ خَنوخیان؛‏ از فَلّو،‏ طایفهٔ فَلّوئیان؛‏ ۶  از حِصرون،‏ طایفهٔ حِصرونیان؛‏ و از کَرْمی،‏ طایفهٔ کَرْمیان.‏ ۷  اینانند طایفه‌های رِئوبینیان،‏ و شمارش‌شدگان آنان ۴۳۷۳۰ تن بودند.‏ ۸  نسل فَلّو:‏ اِلیاب.‏ ۹  نسل اِلیاب:‏ نِموئیل،‏ داتان و اَبیرام.‏ داتان و اَبیرام همانان بودند که از سوی جماعت برگزیده شدند و در زمرهٔ همراهان قورَح بر ضد موسی و هارون مخاصمه کردند،‏ آنگاه که ایشان به مخاصمه با خداوند برخاسته بودند.‏ ۱۰  اما زمین دهان گشود و ایشان را همراه با قورَح فرو بلعید،‏ هنگامی که آن گروه مردند و آتش دویست و پنجاه تن را در کام کشید،‏ و عبرتی شدند برای دیگران.‏ ۱۱  ولی پسران قورَح نمردند.‏ ۱۲  نسل شمعون بر حسب طایفه‌هایشان:‏ از نِموئیل،‏ طایفهٔ نِموئیلیان؛‏ از یامین،‏ طایفهٔ یامینیان؛‏ از یاکین،‏ طایفهٔ یاکینیان؛‏ ۱۳  از زِراح،‏ طایفهٔ زِراحیان؛‏ و از شائول،‏ طایفهٔ شائولیان.‏ ۱۴  اینانند طایفه‌های شمعونیان،‏ ۲۲۲۰۰ تن.‏ ۱۵  نسل جاد بر حسب طایفه‌هایشان:‏ از صِفون،‏ طایفهٔ صِفونیان؛‏ از حَجّی،‏ طایفهٔ حَجّیان؛‏ از شونی،‏ طایفهٔ شونیان؛‏ ۱۶  از اُزنی،‏ طایفهٔ اُزنیان؛‏ از عِری،‏ طایفهٔ عِریان؛‏ ۱۷  از اَرود،‏ طایفهٔ اَرودیان؛‏ و از اَرئیلی،‏ طایفهٔ اَرئیلیان.‏ ۱۸  اینانند طایفه‌های نسل جاد بر حسب شمارش آنان،‏ ۴۰۵۰۰ تن.‏ ۱۹  پسران یهودا،‏ عیر و اونان بودند.‏ عیر و اونان در سرزمین کنعان مردند.‏ ۲۰  نسل یهودا بر حسب طایفه‌هایشان اینان بودند:‏ از شیلَه،‏ طایفهٔ شیلَهیان؛‏ از فِرِص،‏ طایفهٔ فِرِصیان؛‏ و از زِراح،‏ طایفهٔ زِراحیان.‏ ۲۱  نسل فِرِص اینان بودند:‏ از حِصرون،‏ طایفهٔ حِصرونیان؛‏ و از حامول،‏ طایفهٔ حامولیان.‏ ۲۲  اینانند طایفه‌های یهودا بر حسب شمارش آنان،‏ ۷۶۵۰۰ تن.‏ ۲۳  نسل یِساکار بر حسب طایفه‌هایشان:‏ از تولَع،‏ طایفهٔ تولَعیان؛‏ از فُوَّه،‏ طایفهٔ فوئیان؛‏ ۲۴  از یاشوب،‏ طایفهٔ یاشوبیان؛‏ و از شِمرون،‏ طایفهٔ شِمرونیان.‏ ۲۵  اینانند طایفه‌های یِساکار بر حسب شمارش آنان،‏ ۶۴۳۰۰ تن.‏ ۲۶  نسل زِبولون بر حسب طایفه‌هایشان:‏ از سِرِد،‏ طایفهٔ سِرِدیان؛‏ از ایلون،‏ طایفهٔ ایلونیان؛‏ و از یاحلِئیل،‏ طایفهٔ یاحلِئیلیان.‏ ۲۷  اینانند طایفه‌های زِبولونیان بر حسب شمارش آنان،‏ ۶۰۵۰۰ تن.‏ ۲۸  پسران یوسف بر حسب طایفه‌هایشان:‏ مَنَسی و اِفرایِم.‏ ۲۹  نسل مَنَسی:‏ از ماکیر،‏ طایفهٔ ماکیریان؛‏ و ماکیر پدر جِلعاد بود؛‏ و از جِلعاد،‏ طایفهٔ جِلعادیان.‏ ۳۰  اینانند نسل جِلعاد:‏ از ایعِزِر،‏ طایفهٔ ایعِزِریان؛‏ از حِلِق،‏ طایفهٔ حِلِقیان؛‏ ۳۱  از اَسْریئیل،‏ طایفهٔ اَسْریئیلیان؛‏ از شِکیم،‏ طایفهٔ شِکیمیان؛‏ ۳۲  از شِمیداع،‏ طایفهٔ شِمیداعیان؛‏ و از خِفِر،‏ طایفهٔ خِفِریان.‏ ۳۳  و اما صِلُفِحاد پسر خِفِر را پسری نبود،‏ اما دختران داشت.‏ نامهای دختران او مَحلَه،‏ نوعَه،‏ حُجلَه،‏ مِلکَه و تِرصَه بود.‏ ۳۴  اینانند طایفه‌های مَنَسی،‏ و شمارش‌شدگان آنان ۵۲۷۰۰ تن بودند.‏ ۳۵  اینانند نسل اِفرایِم بر حسب طایفه‌هایشان:‏ از شوتِلاح،‏ طایفهٔ شوتِلاحیان؛‏ از باکِر،‏ طایفهٔ باکِریان؛‏ و از تاحَن،‏ طایفهٔ تاحَنیان.‏ ۳۶  اینانند نسل شوتِلاح:‏ از عِران،‏ طایفهٔ عِرانیان.‏ ۳۷  اینانند طایفه‌های نسل اِفرایِم بر حسب شمارش‌شدگان آنان،‏ ۳۲۵۰۰ تن.‏ اینانند نسل یوسف بر حسب طایفه‌هایشان.‏ ۳۸  نسل بِنیامین بر حسب طایفه‌هایشان:‏ از بِلاع،‏ طایفهٔ بِلاعیان؛‏ از اَشبیل،‏ طایفهٔ اَشبیلیان؛‏ از اَحیرام،‏ طایفهٔ اَحیرامیان؛‏ ۳۹  از شِفوفام،‏ طایفهٔ شِفوفامیان؛‏ و از حوفام،‏ طایفهٔ حوفامیان.‏ ۴۰  پسران بِلاع،‏ اَرْد و نَعَمان بودند:‏ از اَرْد،‏ طایفهٔ اَرْدیان؛‏ و از نَعَمان،‏ طایفهٔ نَعَمانیان.‏ ۴۱  اینانند نسل بِنیامین بر حسب طایفه‌هایشان،‏ و شمارش‌شدگان آنان ۴۵۶۰۰ تن بودند.‏ ۴۲  اینانند نسل دان بر حسب طایفه‌هایشان:‏ از شوحام،‏ طایفهٔ شوحامیان.‏ اینانند طایفه‌های دان بر حسب طایفه‌هایشان.‏ ۴۳  تمامی طایفه‌های شوحامیان بر حسب شمارش‌شدگان آنان ۶۴۴۰۰ تن بودند.‏ ۴۴  نسل اَشیر بر حسب طایفه‌هایشان:‏ از یِمنَه،‏ طایفهٔ یِمنَئیان؛‏ از یِشْوی،‏ طایفهٔ یِشْویان؛‏ و از بِریعَه،‏ طایفهٔ بِریعَئیان.‏ ۴۵  از نسل بِریعَه:‏ از حِبِر،‏ طایفهٔ حِبِریان؛‏ و از مَلکیئیل،‏ طایفهٔ مَلکیئیلیان.‏ ۴۶  نام دختر اَشیر،‏ سِراخ بود.‏ ۴۷  اینانند طایفه‌های نسل اَشیر بر حسب شمارش‌شدگان آنان،‏ ۵۳۴۰۰ تن.‏ ۴۸  نسل نَفتالی بر حسب طایفه‌هایشان:‏ از یَحصِئیل،‏ طایفهٔ یَحصِئیلیان؛‏ از جونی،‏ طایفهٔ جونیان؛‏ ۴۹  از یِصِر،‏ طایفهٔ یِصِریان؛‏ و از شیلِم،‏ طایفهٔ شیلِمیان.‏ ۵۰  اینانند طایفه‌های نَفتالی بر حسب طایفه‌هایشان،‏ و شمارش‌شدگان آنان ۴۵۴۰۰ تن بودند.‏ ۵۱  اینان بودند شمارش‌شدگان بنی‌اسرائیل،‏ ۶۰۱۷۳۰ تن.‏ ۵۲  خداوند موسی را خطاب کرده،‏ گفت:‏ ۵۳  ‏«زمین بر حسب شمار نامها میان اینان به ارثیت تقسیم شود.‏ ۵۴  میراث قبیلهٔ پرشمارتر را فزونتر کن،‏ و میراث قبیلهٔ کم‌شمارتر را کمتر؛‏ به هر قبیله بر حسب شمارش‌شدگانش میراث داده شود.‏ ۵۵  اما زمین بر حسب قرعه تقسیم شود و افراد مطابق نامهای قبایل اجدادشان میراث یابند.‏ ۵۶  میراث آنان به حسب قرعه میان پرشمار و کم‌شمار تقسیم شود.‏»‏ ۵۷  اینانند شمارش‌شدگان لاویان بر حسب طایفه‌هایشان:‏ از جِرشون،‏ طایفهٔ جِرشونیان؛‏ از قُهات،‏ طایفهٔ قُهاتیان؛‏ و از مِراری،‏ طایفهٔ مِراریان.‏ ۵۸  اینانند طایفه‌های لاوی:‏ طایفهٔ لِبنیان،‏ طایفهٔ حِبرونیان،‏ طایفهٔ مَحْلیان،‏ طایفهٔ موشیان و طایفهٔ قورَحیان.‏ و اما قُهات،‏ پدر عَمرام بود.‏ ۵۹  زن عَمرام،‏ یوکابِد نام داشت.‏ او دختر لاوی بود و در مصر برای وی زاده شد.‏ او برای عَمرام،‏ هارون و موسی و خواهرشان مریم را بزاد.‏ ۶۰  برای هارون،‏ ناداب و اَبیهو و اِلعازار و ایتامار زاده شدند.‏ ۶۱  ناداب و اَبیهو هنگامی که با آتشِ غریب* در پیشگاه خداوند قربانی تقدیم می‌کردند،‏ مردند.‏ ۶۲  شمارش‌شدگان لاویان،‏ یعنی ذکوران یک ماهه و بالاتر،‏ ۲۳۰۰۰ تن بودند.‏ آنان در میان بنی‌اسرائیل شمارش نشدند،‏ زیرا میراثی در میان بنی‌اسرائیل بدیشان داده نشد.‏ ۶۳  اینان بودند کسانی که موسی و اِلعازارِ کاهن شمردند،‏ آنگاه که بنی‌اسرائیل را در همواریهای موآب،‏ نزد اردن،‏ و مقابل اَریحا شمارش کردند.‏ ۶۴  در میان اینان،‏ از کسانی که موسی و هارونِ کاهن پیشتر در صحرای سینا شمارش کرده بودند،‏ کسی نبود.‏ ۶۵  زیرا خداوند دربارهٔ آنان گفته بود که،‏ «به‌یقین در بیابان خواهند مرد.‏» پس جز کالیب پسر یِفُنّه و یوشَع پسر نون،‏ اَحَدی از ایشان باقی نماند.‏

پاورقی‌ها

‏۲۶:‏۶۱ رجوع کنید به لاویان ۱۰:‏۱‏.‏