اعداد ۲۵‏:‏۱‏-‏۱۸

۲۵  در ایامی که اسرائیل در شِطّیم اقامت گزیده بودند،‏ قوم با دختران موآب زناکاری آغاز کردند.‏ ۲  ایشان قوم را به قربانیهای خدایانشان دعوت می‌کردند،‏ و قوم می‌خوردند و خدایان ایشان را پرستش می‌کردند.‏ ۳  بدین‌سان اسرائیل به بَعَلِ فِعور پیوستند،‏ و خشم خداوند بر اسرائیل افروخته شد.‏ ۴  خداوند به موسی گفت:‏ «همهٔ رؤسای قوم را گرفته،‏ ایشان را در حضور خداوند زیر آفتاب به دار آویز تا شدّت خشم خداوند از اسرائیل برگردد.‏» ۵  پس موسی به داوران اسرائیل گفت:‏ «هر یک از شما مردان خود را که به بَعَلِ فِعور پیوسته‌اند،‏ بکشید.‏»‏ ۶  اینک در برابر چشمان موسی و در نظر تمامی جماعت بنی‌اسرائیل که به در خیمهٔ ملاقات می‌گریستند،‏ مردی اسرائیلی آمد و زنی مِدیانی را نزد خویشان خود آورد.‏ ۷  چون فینِحاس پسر اِلعازار،‏ پسر هارونِ کاهن این را دید،‏ از میان جماعت برخاسته،‏ نیزه‌ای به دست گرفت ۸  و از پیِ مرد اسرائیلی به درون خیمه* رفت و نیزه را به یکباره به تن هر دو،‏ یعنی مرد اسرائیلی و شکم زن فرو برد.‏ و بلا از سر بنی‌اسرائیل رفع شد.‏ ۹  با این حال،‏ آنان که در اثر بلا مردند،‏ بیست و چهار هزار تن بودند.‏ ۱۰  خداوند موسی را خطاب کرده،‏ گفت:‏ ۱۱  ‏«فینِحاس پسر اِلعازار،‏ پسر هارونِ کاهن،‏ غضب مرا از بنی‌اسرائیل برگردانید،‏ زیرا با غیرت من در میان ایشان به غیرت آمد،‏ تا بنی‌اسرائیل را در غیرت خود هلاک نسازم.‏ ۱۲  پس بگو،‏ ”اینک من عهد سلامتی خود را به وی می‌بخشم،‏ ۱۳  که برای او و برای نسل او،‏ پس از او،‏ عهدِ کهانت جاودان خواهد بود،‏ زیرا که برای خدای خود غیور بود و برای بنی‌اسرائیل کفّاره کرد.‏“»‏ ۱۴  نام مردِ اسرائیلی که با زن مِدیانی کشته شد،‏ زِمری پسر سَلو،‏ رهبر خاندانی از قبیلهٔ شمعون بود.‏ ۱۵  و نام زن مِدیانی که کشته شد کُزبی دختر صور،‏ رئیس طایفه‌ای از خاندان مِدیان بود.‏ ۱۶  خداوند موسی را خطاب کرده،‏ گفت:‏ ۱۷  ‏«مِدیانیان را دشمن داشته،‏ مغلوب سازید،‏ ۱۸  زیرا که ایشان به ترفندهای خود،‏ در ماجرای فِعور و در ماجرای خواهر خود کُزبی،‏ دختر حاکم مِدیان،‏ که در روز بلای ناشی از فِعور کشته شد،‏ با شما دشمنی ورزیدند.‏»‏

پاورقی‌ها

‏۲۵:‏۸ در عبری واژهٔ ”قوبّه“ به کار برده شده که به بخش انتهایی خیمهٔ خانوادگی اشاره می‌کرد.‏