اعداد ۲‏:‏۱‏-‏۳۴

۲  خداوند موسی و هارون را خطاب کرده،‏ گفت:‏ ۲  ‏«هر یک از بنی‌اسرائیل نزد عَلَم خویش و نشان خاندانشان خیمه زند.‏ ایشان رو به* خیمهٔ ملاقات،‏ در اطراف آن خیمه زنند.‏ ۳  ‏«آنان که باید در لشکرهای خود در شرق یعنی به جانب طلوع آفتاب خیمه زنند،‏ به عَلَم اردوی یهودا تعلق خواهند داشت.‏ رهبر بنی‌یهودا،‏ نَحشون پسر عَمّیناداب است.‏ ۴  شمارش‌شدگانِ لشکر او ۷۴۶۰۰ تن بودند.‏ ۵  در جوار یهودا،‏ قبیلهٔ یِساکار خیمه زند.‏ رهبر بنی‌یِساکار،‏ نِتَنئیل پسر صوعَر است.‏ ۶  شمارش‌شدگانِ لشکر او ۵۴۴۰۰ تن بودند.‏ ۷  سپس قبیلهٔ زِبولون خواهد بود.‏ رهبر بنی‌زِبولون،‏ اِلیاب پسر حیلون است.‏ ۸  شمارش‌شدگانِ لشکر او ۵۷۴۰۰ تن بودند.‏ ۹  همهٔ آنان که به اردوی یهودا تعلق داشتند و بر حسب لشکرهای خود شمارش شدند،‏ ۱۸۶۴۰۰ تن بودند.‏ آنها اوّل عزیمت کنند.‏ ۱۰  ‏«در جنوب،‏ اردوی رِئوبین لشکر به لشکر نزد عَلَم خود خواهند بود.‏ رهبر بنی‌رِئوبین،‏ اِلیصور پسر شِدیئور است.‏ ۱۱  شمارش‌شدگانِ لشکر او ۴۶۵۰۰ تن بودند.‏ ۱۲  در جوار رِئوبین،‏ قبیلهٔ شمعون خیمه زند.‏ رهبر بنی‌شمعون،‏ شِلومیئیل پسر صوریشَدّای است.‏ ۱۳  شمارش‌شدگانِ لشکر او ۵۹۳۰۰ تن بودند.‏ ۱۴  سپس قبیلهٔ جاد خواهد بود.‏ رهبر بنی‌جاد،‏ اِلیاساف پسر دِعوئیل* است.‏ ۱۵  شمارش‌شدگانِ لشکر او ۴۵۶۵۰ تن بودند.‏ ۱۶  همهٔ آنان که به اردوی رِئوبین تعلق داشتند و بر حسب لشکرهایشان شمارش شدند،‏ ۱۵۱۴۵۰ تن بودند.‏ آنها دوّم عزیمت کنند.‏ ۱۷  ‏«آنگاه خیمهٔ ملاقات همراه با اردوی لاویان در میان اردوها عزیمت کند.‏ آنها جملگی همان‌گونه که خیمه می‌زنند،‏ همان‌گونه نیز عزیمت کنند،‏ هر یک در جای خود و نزد عَلَمِ خویش.‏ ۱۸  ‏«در غرب،‏ اردوی اِفرایِم لشکر به لشکر نزد عَلَم خود خواهند بود.‏ رهبر بنی‌اِفرایِم،‏ اِلیشَمَع پسر عَمّیهود است.‏ ۱۹  شمارش‌شدگانِ لشکر او ۴۰۵۰۰ تن بودند.‏ ۲۰  در جوار اِفرایِم،‏ قبیلهٔ مَنَسی خیمه زند.‏ رهبر بنی‌مَنَسی،‏ جَمَلیئیل پسر فِدَهصور است.‏ ۲۱  شمارش‌شدگانِ لشکر او ۳۲۲۰۰ تن بودند.‏ ۲۲  سپس قبیلهٔ بِنیامین خواهد بود.‏ رهبر بنی‌بِنیامین،‏ اَبیدان پسر جِدعونی است.‏ ۲۳  شمارش‌شدگانِ لشکر او ۳۵۴۰۰ تن بودند.‏ ۲۴  همهٔ آنان که به اردوی اِفرایِم تعلق داشتند و بر حسب لشکرهایشان شمارش شدند،‏ ۱۰۸۱۰۰ تن بودند.‏ آنها سوّم عزیمت کنند.‏ ۲۵  ‏«در شمال،‏ اردوی دان لشکر به لشکر نزد عَلَم خود خواهند بود.‏ رهبر بنی‌دان،‏ اَخیعِزِر پسر عَمّیشَدّای است.‏ ۲۶  شمارش‌شدگانِ لشکر او ۶۲۷۰۰ تن بودند.‏ ۲۷  در جوار دان،‏ قبیلهٔ اَشیر خیمه زند.‏ رهبر بنی‌اَشیر،‏ پَجیئیل پسر عُکران است.‏ ۲۸  شمارش‌شدگانِ لشکر او ۴۱۵۰۰ تن بودند.‏ ۲۹  سپس قبیلهٔ نَفتالی خواهد بود.‏ رهبر بنی‌نَفتالی،‏ اَخیرَع پسر عِنان است.‏ ۳۰  شمارش‌شدگانِ لشکر او ۵۳۴۰۰ تن بودند.‏ ۳۱  همهٔ آنان که به اردوی دان تعلق داشتند و شمارش شدند،‏ ۱۵۷۶۰۰ تن بودند.‏ آنان نزد عَلَمهای خود در آخر عزیمت خواهند کرد.‏»‏ ۳۲  اینان بودند بنی‌اسرائیلیانی که بر حسب خاندانهایشان شمارش شدند.‏ همهٔ آنان که در اردوهای خود و بر حسب لشکرهایشان شمارش شدند،‏ ۶۰۳۵۵۰ تن بودند.‏ ۳۳  اما لاویان بنا به فرمانی که خداوند به موسی داده بود،‏ همراه با بنی‌اسرائیل شمارش نشدند.‏ ۳۴  پس بنی‌اسرائیل موافق هرآنچه خداوند به موسی فرمان داده بود،‏ عمل کردند؛‏ بدین‌سان آنان نزد عَلَمهای خویش خیمه می‌زدند،‏ و هر یک بر حسب خاندان پدران خود،‏ با طایفهٔ خویش عزیمت می‌کردند.‏

پاورقی‌ها

‏۲:‏۲ یا:‏ «آنان باید کمی دورتر از.‏.‏.‏».‏
‏۲:‏۱۴ در عبری:‏ ”رِعوئیل“.‏