اعداد ۱۸‏:‏۱‏-‏۳۲

۱۸  پس خداوند به هارون گفت:‏ «تو و پسران و خاندانت با تو،‏ تقصیرات مربوط به قُدس را بر خواهید گرفت،‏ و تو و پسرانت با تو،‏ تقصیرات مربوط به کهانت خویش را بر خواهید گرفت.‏ ۲  برادران خود یعنی قبیلهٔ لاوی را که قبیلهٔ آبای توست،‏ با خود نزدیک بیاور تا به تو ملحق شوند و در حینی که تو و پسرانت جلوی خیمهٔ شهادت هستید،‏ تو را خدمت کنند.‏ ۳  آنان خدمتگزار تو و تمامی خیمه خواهند بود،‏ اما نباید به ظروف قُدس یا مذبح نزدیک شوند،‏ مبادا هم خودشان بمیرند و هم شما.‏ ۴  آنها به شما ملحق شوند و خدمتگزارِ خیمهٔ ملاقات در همهٔ کارهای مربوط به خیمه باشند؛‏ و هیچ شخص عادی به شما نزدیک نشود.‏ ۵  بر شماست که در خدمت قُدس و مذبح انجام وظیفه کنید،‏ تا دیگر غضب بر بنی‌اسرائیل نازل نشود.‏ ۶  اینک من خودْ برادران شما،‏ لاویان را از میان بنی‌اسرائیل برگزیده‌ام.‏ آنان هدیه‌ای برای شما هستند که وقف خداوند شده‌اند تا خدمت خیمهٔ ملاقات را انجام دهند.‏ ۷  و اما در خصوص تو و پسرانت با تو،‏ شما وظایف کهانت خود را در قبال امور مذبح و درون حجاب انجام دهید.‏ من خدمت کهانت را چون هدیه به شما می‌بخشم.‏ هر شخص دیگر که نزدیک بیاید،‏ باید کشته شود.‏»‏ هدایا برای کاهنان ۸  آنگاه خداوند به هارون گفت:‏ «من خودْ مسئولیت هدایای وقف شده به خود یعنی تمامی هدایای مقدس بنی‌اسرائیل را به شما سپردم؛‏ آنها را به تو و پسرانت به عنوان سهم شما به فریضهٔ ابدی دادم.‏ ۹  از هدایای بسیار مقدس که بر آتش نهاده نمی‌شود،‏ سهم تو این خواهد بود:‏ هر هدیهٔ ایشان،‏ یعنی هر هدیهٔ آردی و هر قربانی گناه و هر قربانی جبران که به عنوان هدایای بسیار مقدس به من اهدا کنند،‏ سهم تو و پسرانت خواهد بود.‏ ۱۰  آنها را به عنوان هدایای بسیار مقدس بخورید؛‏ هر ذکور از آنها بخورد و برای تو مقدّس باشد.‏ ۱۱  این نیز از آن توست:‏ هدایایی که بنی‌اسرائیل به دستان خود تقدیم می‌کنند،‏ یعنی همهٔ هدایای تکان‌دادنی آنها.‏ من این را نیز به تو و به پسران و دخترانت به عنوان فریضهٔ ابدی بخشیده‌ام.‏ هر که در خانهٔ تو طاهر باشد،‏ می‌تواند از آنها بخورد.‏ ۱۲  بهترین روغن و بهترین شراب و غله یعنی نوبر محصول را نیز که به خداوند تقدیم می‌کنند،‏ به تمامی به تو بخشیده‌ام.‏ ۱۳  نخستین محصولات زمین ایشان نیز که برای خداوند می‌آورند،‏ از آنِ تو خواهد بود.‏ هر که در خانهٔ تو طاهر باشد،‏ می‌تواند از آنها بخورد.‏ ۱۴  هر چیز وقف شده در اسرائیل از آنِ تو خواهد بود.‏ ۱۵  هر چه رَحِم را بگشاید،‏ از همهٔ جاندارانی که به خداوند تقدیم می‌گردد،‏ خواه انسان و خواه حیوان،‏ از آنِ تو خواهد بود.‏ اما نخست‌زادهٔ انسان را البته فدیه بده،‏ همچنین نخست‌زادهٔ چارپایان نجس را.‏ ۱۶  در خصوص فدیهٔ آنها چنین کنید:‏ چون یک ماهه شوند،‏ آنها را بر حسب برآورد انجام شده به پنج مثقال* نقره،‏ مطابقِ مثقال قُدس،‏ که بیست قیراط* است،‏ فدیه دهید.‏ ۱۷  اما نخست‌زادهٔ گاو یا نخست‌زادهٔ گوسفند یا نخست‌زادهٔ بز را فدیه ندهید،‏ زیرا آنها مقدّسند.‏ خون آنها را بر مذبح بپاشید و چربی آنها را به عنوان هدیهٔ اختصاصی به جهت رایحهٔ خوشایند برای خداوند بسوزانید.‏ ۱۸  اما گوشت آنها،‏ همچون سینهٔ هدیهٔ تکان‌دادنی و ران راست،‏ از آنِ تو خواهد بود.‏ ۱۹  از هدایای مقدّسی که بنی‌اسرائیل به خداوند تقدیم می‌کنند،‏ هرآنچه را که کنار گذاشته می‌شود به عنوان فریضهٔ ابدی به تو و به پسران و دخترانت با تو،‏ بخشیده‌ام.‏ این به حضور خداوند برای تو و برای نسل تو با تو،‏ تا به ابد عهد نمک خواهد بود.‏» ۲۰  و خداوند به هارون گفت:‏ «تو میراثی در زمین ایشان نخواهی داشت و در میان ایشان تو را نصیبی نخواهد بود؛‏ نصیب و میراث شما در میان بنی‌اسرائیل من هستم.‏ هدایا برای لاویان ۲۱  ‏«اینک به لاویان،‏ در عوض خدمتی که می‌کنند،‏ یعنی خدمت خیمهٔ ملاقات،‏ تمامی ده‌یکِ اسرائیل را به میراث بخشیده‌ام.‏ ۲۲  از این پس،‏ بنی‌اسرائیل به خیمهٔ ملاقات نزدیک نیایند،‏ مبادا متحمل جزای گناه شده،‏ بمیرند!‏ ۲۳  اما لاویان خدمت خیمهٔ ملاقات را انجام خواهند داد و تقصیرات ایشان را بر خواهند گرفت.‏ این در تمامی نسلهای شما فریضهٔ ابدی خواهد بود.‏ ایشان را در میان بنی‌اسرائیل میراثی نخواهد بود.‏ ۲۴  زیرا ده‌یکِ بنی‌اسرائیل را که به عنوان هدیه به خداوند تقدیم می‌کنند،‏ به لاویان به میراث بخشیده‌ام.‏ بنابراین،‏ دربارهٔ ایشان گفتم که ایشان را در میان بنی‌اسرائیل میراثی نخواهد بود.‏»‏ ۲۵  خداوند موسی را خطاب کرده،‏ گفت:‏ ۲۶  ‏«نیز لاویان را بگو،‏ ”چون ده‌یکی را که به عنوان میراث به شما بخشیده‌ام،‏ از بنی‌اسرائیل می‌گیرید،‏ هدیه‌ای از آن به خداوند تقدیم کنید،‏ یعنی ده‌یکِ ده‌یک را.‏ ۲۷  هدایای شما برایتان همچون غلهٔ خرمن و شرابِ چَرخُشت محسوب خواهد شد.‏ ۲۸  این‌گونه شما نیز از همهٔ ده‌یک‌هایی که از بنی‌اسرائیل می‌گیرید،‏ هدیه‌ای به خداوند تقدیم خواهید کرد.‏ هدیهٔ خود به خداوند را از آن ده‌یک‌ها به هارون کاهن بدهید.‏ ۲۹  هدیهٔ شما به خداوند باید از نیکوترین قسمتِ همهٔ هدایایی که دریافت می‌کنید،‏ یعنی قسمت مقدس آنها باشد.‏“ ۳۰  بنابراین،‏ لاویان را بگو:‏ ”آنگاه که نیکوترین قسمت آن را تقدیم کردید،‏ مابقی آن همچون محصول خرمن و محصول چَرخُشت برای شما محسوب خواهد شد.‏ ۳۱  شما و اهل خانهٔ شما می‌توانید آن را در هر کجا که خواستید بخورید،‏ زیرا که این است آنچه در ازای خدمت خود در خیمهٔ ملاقات دریافت می‌کنید.‏ ۳۲  چون نیکوترین قسمت هدایا را تقدیم می‌کنید،‏ به سبب آنها متحمل گناه نخواهید شد؛‏ اما نباید هدایای مقدّسِ بنی‌اسرائیل را بی‌حرمت سازید،‏ مبادا بمیرید.‏“»‏

پاورقی‌ها

‏۱۸:‏۱۶ در عبری:‏ ”شِکِل“.‏ یک شِکِل تقریباً معادل ۵/‏۱۱ گرم است.‏
‏۱۸:‏۱۶ در عبری:‏ ”گِرا“.‏ یک گِرا تقریباً معادل ۶/‏۰ گرم است.‏