اعداد ۱‏:‏۱‏-‏۵۴

۱  در روز نخستِ ماه دوّم از سال دوّم پس از خروجِ بنی‌اسرائیل از سرزمین مصر،‏ خداوند در صحرای سینا در خیمهٔ ملاقات به موسی چنین گفت:‏ ۲  ‏«تمامی جماعتِ بنی‌اسرائیل را بر حسبِ طایفه و خاندانشان و بر طبق شمار نامهای همهٔ مردان،‏ یک به یک،‏ سرشماری کنید.‏ ۳  تو و هارون تمامی مردان اسرائیل را از بیست ساله و بالاتر که با سپاه اسرائیل به جنگ بیرون می‌روند،‏ بر حسبِ لشکرهایشان شمارش کنید.‏ ۴  از هر قبیله یک مرد که سر خاندان پدران خویش باشد،‏ شما را همراهی کند.‏ ۵  این است نامهای مردانی که باید شما را یاری رسانند:‏ از رِئوبین،‏ اِلیصور پسر شِدیئور؛‏ ۶  از شمعون،‏ شِلومیئیل پسر صوریشَدّای؛‏ ۷  از یهودا،‏ نَحشون پسر عَمّیناداب؛‏ ۸  از یِساکار،‏ نِتَنئیل پسر صوعَر؛‏ ۹  از زِبولون،‏ اِلیاب پسر حیلون؛‏ ۱۰  از پسران یوسف:‏ از اِفرایِم،‏ اِلیشَمَع پسر عَمّیهود؛‏ از مَنَسی،‏ جَمَلیئیل پسر فِدَهصور؛‏ ۱۱  از بِنیامین،‏ اَبیدان پسر جِدعونی؛‏ ۱۲  از دان،‏ اَخیعِزِر پسر عَمّیشَدّای؛‏ ۱۳  از اَشیر،‏ پَجیئیل پسر عُکران؛‏ ۱۴  از جاد،‏ اِلیاساف پسر دِعوئیل؛‏ ۱۵  از نَفتالی،‏ اَخیرَع پسر عِنان.‏»‏ ۱۶  اینان بودند فراخوانده‌شدگانِ جماعت،‏ یعنی رهبران قبایل پدران ایشان و سران طایفه‌های اسرائیل.‏ ۱۷  پس موسی و هارون این مردان را که به نام تعیین شدند،‏ برگرفتند،‏ ۱۸  و در روز نخست از ماه دوّم،‏ تمامی جماعت را گرد آوردند،‏ و ایشان نامهای خود را بر حسب طایفه و خاندانشان ثبت کردند.‏ بدین‌سان کسانی که بیست ساله یا بالاتر بودند،‏ مطابق شمار نامهایشان یک به یک ثبت شدند.‏ ۱۹  پس چنانکه خداوند به موسی فرمان داده بود،‏ او ایشان را در صحرای سینا شمارش کرد:‏ ۲۰  از نسل رِئوبین،‏ نخست‌زادهٔ اسرائیل،‏ شمار نامهای مردان بیست ساله و بالاتر یعنی همهٔ آنان که قادر به جنگیدن بودند،‏ یک به یک بر حسبِ طایفه و خاندانشان ثبت گردید.‏ ۲۱  تعدادِ شمارش‌شدگان قبیلهٔ رِئوبین ۴۶۵۰۰ تن بود.‏ ۲۲  از نسل شمعون،‏ شمار نامهای مردان بیست ساله و بالاتر یعنی همهٔ آنان که قادر به جنگیدن بودند،‏ بر حسبِ طایفه و خاندانشان ثبت گردید.‏ ۲۳  تعدادِ شمارش‌شدگان قبیلهٔ شمعون ۵۹۳۰۰ تن بود.‏ ۲۴  از نسل جاد،‏ شمار نامهای مردان بیست ساله و بالاتر یعنی همهٔ آنان که قادر به جنگیدن بودند،‏ بر حسبِ طایفه و خاندانشان ثبت گردید.‏ ۲۵  تعداد شمارش‌شدگان قبیلهٔ جاد ۴۵۶۵۰ تن بود.‏ ۲۶  از نسل یهودا،‏ شمار نامهای مردان بیست ساله و بالاتر یعنی همهٔ آنان که قادر به جنگیدن بودند،‏ بر حسبِ طایفه و خاندانشان ثبت گردید.‏ ۲۷  تعداد شمارش‌شدگان قبیلهٔ یهودا ۷۴۶۰۰ تن بود.‏ ۲۸  از نسل یِساکار،‏ شمار نامهای مردان بیست ساله و بالاتر یعنی همهٔ آنان که قادر به جنگیدن بودند،‏ بر حسبِ طایفه و خاندانشان ثبت گردید.‏ ۲۹  تعداد شمارش‌شدگان قبیلهٔ یِساکار ۵۴۴۰۰ تن بود.‏ ۳۰  از نسل زِبولون،‏ شمار نامهای مردان بیست ساله و بالاتر یعنی همهٔ آنان که قادر به جنگیدن بودند،‏ بر حسبِ طایفه و خاندانشان ثبت گردید.‏ ۳۱  تعداد شمارش‌شدگان قبیلهٔ زِبولون ۵۷۴۰۰ تن بود.‏ ۳۲  از بنی‌یوسف:‏ از نسل اِفرایِم،‏ شمار نامهای مردان بیست ساله و بالاتر یعنی همهٔ آنان که قادر به جنگیدن بودند،‏ بر حسب طایفه و خاندانشان ثبت گردید.‏ ۳۳  تعداد شمارش‌شدگان قبیلهٔ اِفرایِم ۴۰۵۰۰ تن بود.‏ ۳۴  از نسل مَنَسی،‏ شمار نامهای مردان بیست ساله و بالاتر یعنی همهٔ آنان که قادر به جنگیدن بودند،‏ بر حسبِ طایفه و خاندانشان ثبت گردید.‏ ۳۵  تعداد شمارش‌شدگان قبیلهٔ مَنَسی ۳۲۲۰۰ تن بود.‏ ۳۶  از نسل بِنیامین،‏ شمار نامهای مردان بیست ساله و بالاتر یعنی همهٔ آنان که قادر به جنگیدن بودند،‏ بر حسب طایفه و خاندانشان ثبت گردید.‏ ۳۷  تعداد شمارش‌شدگان قبیلهٔ بِنیامین ۳۵۴۰۰ تن بود.‏ ۳۸  از نسل دان،‏ شمار نامهای مردان بیست ساله و بالاتر یعنی همهٔ آنان که قادر به جنگیدن بودند،‏ بر حسب طایفه و خاندانشان ثبت گردید.‏ ۳۹  تعداد شمارش‌شدگان قبیلهٔ دان ۶۲۷۰۰ تن بود.‏ ۴۰  از نسل اَشیر،‏ شمار نامهای مردان بیست ساله و بالاتر یعنی همهٔ آنان که قادر به جنگیدن بودند،‏ بر حسب طایفه و خاندانشان ثبت گردید.‏ ۴۱  تعداد شمارش‌شدگان قبیلهٔ اَشیر ۴۱۵۰۰ تن بود.‏ ۴۲  از نسل نَفتالی،‏ شمار نامهای مردان بیست ساله و بالاتر یعنی همهٔ آنان که قادر به جنگیدن بودند،‏ بر حسب طایفه و خاندانشان ثبت گردید.‏ ۴۳  تعداد شمارش‌شدگان قبیلهٔ نَفتالی ۵۳۴۰۰ تن بود.‏ ۴۴  اینان بودند مردانی که موسی و هارون،‏ به یاری دوازده رهبر اسرائیل که هر یک نمایندهٔ خاندان پدران خود بودند،‏ شمارش کردند.‏ ۴۵  پس تمامی بنی‌اسرائیل که بیست ساله و بالاتر بودند یعنی همهٔ اسرائیلیانی که قادر به جنگیدن بودند،‏ بر حسب خاندانهایشان شمارش شدند.‏ ۴۶  بدین‌سان،‏ تعداد کل شمارش‌شدگان ۶۰۳۵۵۰ تن بود.‏ معافی لاویان ۴۷  اما لاویان بر حسب قبیلهٔ پدرانشان همراه با آنها شمارش نشدند.‏ ۴۸  زیرا خداوند به موسی چنین گفته بود:‏ ۴۹  ‏«تنها قبیلهٔ لاوی را شمارش مکن و آنان را همراه با بنی‌اسرائیل سرشماری منما.‏ ۵۰  بلکه لاویان را بر مسکن شهادت و تمامی اسباب و متعلقات آن برگمار.‏ ایشان مسکن و تمامی اسباب آن را حمل کنند و آن را خدمت نمایند و در اطراف مسکن خیمه زنند.‏ ۵۱  آنگاه که مسکن باید به حرکت درآید،‏ لاویان آن را جمع کنند و آنگاه که باید بر پا شود،‏ لاویان آن را بر پا کنند.‏ هر شخص دیگر* که نزدیک آن آید،‏ کشته شود.‏ ۵۲  بنی‌اسرائیل خیمه‌های خویش را بر حسب لشکرشان بر پا کنند،‏ هر کس در اردوی خود و هر کس نزد عَلَم خویش.‏ ۵۳  اما لاویان در اطراف مسکن شهادت خیمه زنند تا غضب بر جماعت بنی‌اسرائیل نازل نشود.‏ لاویان مسکن شهادت را نگاه بدارند.‏»‏ ۵۴  پس بنی‌اسرائیل چنین کردند و بر حسب تمامی آنچه خداوند به موسی فرمان داده بود،‏ عمل نمودند.‏

پاورقی‌ها

‏۱:‏۵۱ در عبری:‏ ”غریب“؛‏ در اینجا به افراد غیرلاوی اشاره دارد.‏