مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

شنبه

شنبه

‏‹با همه صبور باشید›‏‏—‏۱تِسالونیکیان ۵:‏۱۴

صبح

بعدازظهر