مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

اطلاعاتی برای شرکت‌کنندگان کنگره

اطلاعاتی برای شرکت‌کنندگان کنگره

انتظامات وظیفهٔ انتظامات،‏ کمک به شما شرکت‌کنندگان است.‏ خواهشمندیم با آنان همکاری کنید و به راهنمایی‌های آنان در خصوص پارک اتومبیل،‏ هدایت جمعیت شرکت‌کننده،‏ گرفتن جا و دیگر موارد توجه کنید.‏

تعمید صندلی‌های ردیف جلوی سکو برای داوطلبان تعمید در نظر گرفته می‌شود،‏ اگر نیاز به تدارک دیگری باشد مشخص خواهد شد.‏ داوطلبان تعمید باید صبح شنبه قبل از شروع سخنرانی تعمید روی صندلی‌های تعیین‌شده بنشینند.‏ آنان باید حوله و لباسی مناسب و شایستهٔ این مراسم برای خود بیاورند.‏

اعانات هزینهٔ بسیاری صرف شده است تا این کنگره برای ما لذّت‌بخش باشد و ما را به یَهُوَه خدا نزدیک‌تر کند؛‏ برای مثال هزینه برای محل گردهمایی،‏ دستگاه‌های صوتی و تصویری و دیگر خدمات.‏ اعانات شما کمکی است در تأمین مخارج این کنگره و حمایت از فعالیت جهانی‌مان.‏ برای این منظور صندوق‌هایی در نقاط مختلف کنگره قرار داده شده است.‏ همین طور از طریق donate.jw.org می‌توان اعانه داد.‏ هیئت اداره‌کننده از حمایت مالی و سخاوتمندانهٔ شما در راه پیشبرد فعالیت موعظهٔ جهانی قدردان است.‏

کمک‌های اولیه لطفاً توجه داشته باشید که این بخش فقط به موارد اضطراری رسیدگی می‌کند.‏

اشیای گم‌شده خواهشمندیم برای تحویل یا دریافت اشیای گمشده به این محل مراجعه کنید.‏ کودکان گمشده نیز باید به این بخش آورده شوند.‏ یادآوری می‌شود که این بخش محل نگهداری از اطفال و کودکان نیست.‏ از این رو،‏ لطفاً مراقب کودکانتان باشید و آنان را همراه خود نگاه دارید.‏

گرفتن جا لطفاً در این خصوص ملاحظهٔ دیگران را بکنید.‏ شما فقط می‌توانید برای کسانی جا بگیرید که با شما زندگی می‌کنند،‏ با شما همسفرند یا با آنان کتاب مقدّس را مطالعه می‌کنید.‏ لطفاً صندلی‌های دیگر را با وسایلتان اشغال نکنید.‏

خدمات داوطلبانه اگر مایلید در انجام وظایف مختلف برای این کنگره همکاری کنید،‏ لطفاً به بخش اطلاعات و خدمات داوطلبانه مراجعه کنید.‏

اين برنامه را هیئت اداره‌كنندهٔ شاهدان يَهُوَه تهیه و تنظیم كرده است

© 2023 International Bible Students Association