مراجعه به متن

چه کسی واقعاً بر دنیا حکومت می‌کند؟‏

چه کسی واقعاً بر دنیا حکومت می‌کند؟‏

چه کسی واقعاً بر دنیا حکومت می‌کند؟‏

بسیاری از مردم تنها با یک کلمه به این سؤال پاسخ می‌دهند​–‏⁠خدا.‏ قابل توجه این است که کتاب مقدس در هیچ جا نمی‌گوید که خدا و یا عیسی مسیح،‏ حاکمان واقعی این دنیا هستند.‏ بر خلاف آن،‏ عیسی گفت:‏ «رئیس این جهان بیرون افکنده می‌شود.‏» او افزود:‏ «رئیس این جهان می‌آید و در من چیزی ندارد.‏»​–‏⁠یوحنا ۱۲:‏۳۱؛‏ ۱۴:‏۳۰؛‏ ۱۶:‏۱۱‏.‏

بنابراین حاکم این دنیا با عیسی در مخالفت است.‏ او چه کسی می‌تواند باشد؟‏

نشانی از اوضاع جهان

با وجود کوششهای اشخاص خوش‌نیت،‏ دنیا در طول تاریخ به طور وحشتناکی متحمل سختیها بوده است.‏ این موضوع افراد متفکر را متحیر می‌سازد،‏ همان طور که دِیوید لُورِنس سردبیر پیشین بیان کرد:‏ «صلح بر روی زمین»​–‏⁠تقریباً همه آن را می‌خواهند.‏ تقریباً تمام مردم دنیا خواهان حُسنِ نیت نسبت به یکدیگر هستند.‏ پس چه چیزی اشتباه است؟‏ چرا باوجود آرزوی طبیعی انسانها،‏ خطر جنگ وجود دارد؟‏

این قضیه متناقض به نظر می‌رسد،‏ اینطور نیست؟‏ در حالیکه زندگی در صلح،‏ آرزوی ذاتی انسانها است،‏ آنها عموماً از هم متنفر بوده و یکدیگر را به طور شریرانه به قتل می‌رسانند.‏ افزونی خونسردی را در قساوت بی‌رحمانه در نظر بگیرید.‏ بشر سلولهای گاز،‏ اردوگاههای نظامی،‏ سلاحهای شعله‌افکن،‏ بمبهای ناپالم،‏ و دیگر شیوه‌های وقیح را برای شکنجه و کشتار یکدیگر،‏ به طور بی‌رحمانه مورد استفاده قرار داده است.‏

آیا فکر می‌کنید که انسانها،‏ انسانهائی که آرزوی صلح و سعادت را دارند،‏ بخودی خود قادر به انجام چنین شرارتهایی نسبت به یکدیگر هستند؟‏ چه نیروهایی آنها را بسوی اینگونه اعمال نفرت‌انگیز هدایت می‌کنند و یا آنها را بسوی موقعیتی سوق می‌دهند که ناگزیر به ارتکاب اعمال بیرحمانه می‌شوند؟‏ آیا هرگز متعجب شده‌اید که قدرتی شریر و نامرئی مردم را در جهت ارتکاب این چنین اعمال جابرانه‌ای تحت تأثیر قرار می‌دهد؟‏

حاکمان این دنیا مشخص می‌شوند

در این مورد احتیاجی به حدس و گمان نیست،‏ زیرا کتاب مقدس بوضوح نشان می‌دهد که هویتی هوشیار و نادیدنی،‏ هم مردم و هم ملتها را تحت کنترل دارد.‏ در آنجا می‌خوانیم:‏ «تمام دنیا تحت تسلط شیطان است.‏» کتاب مقدس هویت او را مشخص می‌کند و می‌گوید:‏ «آن .‏ .‏ .‏ که کلیهٔ جهان را گمراه می‌کند و نامش ابلیس و شیطان است.‏»​–‏⁠۱یوحنا ۵:‏۱۹؛‏ مکاشفه ۱۲:‏۹ انجیل شریف.‏

در مناسبتی،‏ هنگامی که عیسی «توسط ابلیس مورد وسوسه‏» قرار گرفت،‏ او نقش شیطان را به عنوان حاکم این دنیا مورد سؤال قرار نداد.‏ کتاب مقدس توضیح می‌دهد که چه اتفاقی افتاد:‏ «ابلیس او را بکوهی بسیار بلند برد و همهٔ ممالک جهان و جلال آنها را بدو نشان داده،‏ به وی گفت اگر افتاده مرا سجده کنی همانا این همه را بتو بخشم.‏ آنگاه عیسی ویرا گفت دور شو ای شیطان.‏»​–‏⁠متی ۴:‏۱،‏ ۸-‏۱۰‏.‏

اندکی در این باره بیاندیشید.‏ شیطان با پیشنهاد کردن «‏همهٔ ممالک جهان‏»‏‏،‏ عیسی را مورد وسوسه قرار داد‏.‏ اگر شیطان واقعاً حاکم این ممالک نمی‌بود،‏ آیا پیشنهاد وی می‌توانست یک وسوسهٔ واقعی باشد؟‏ خیر،‏ نمی‌توانست چنین باشد.‏ توجه کنید که عیسی همچنین انکار نکرد که تمام حکومتهای این دنیا متعلق به شیطان هستند،‏ زیرا اگر چنین نمی‌بود او حتماً آن را انکار می‌کرد.‏ به این ترتیب شیطان ابلیس واقعاً حاکم نامرئی این دنیا است!‏ کتاب مقدس در حقیقت او را «خدای این جهان» نامیده است.‏ (‏۲قرنتیان ۴:‏۴‏)‏ اما چگونه چنین شخص شریری به این موضع قدرتمند رسیده است؟‏

شخصی که به شیطان مبدل گردید فرشته‌ای بود که توسط خدا آفریده شده بود،‏ ولی او به مقام خدا حسادت ورزید.‏ او حقانیت حکمرانی خدا را مورد سؤال قرار داد.‏ به این منظور او ماری را به عنوان سخنگو به کار گرفت که اولین زن یعنی حوا را فریب دهد،‏ تا بدین ترتیب حوا و همسرش آدم،‏ به جای اطاعت از خدا،‏ امر او را اجرا کنند.‏ (‏پیدایش ۳:‏۱-‏۶؛‏ ۲قرنتیان ۱۱:‏۳‏)‏ او همچنین ادعا کرد که می‌تواند تمام فرزندان آدم و حوا را که هنوز به دنیا نیامده بودند از خدا بازگرداند.‏ به این دلیل خدا به شیطان فرصت داد تا ادعایش را به اثبات برساند،‏ اما شیطان موفق نشد.‏​–‏⁠ایوب ۱:‏۶-‏۱۲؛‏ ۲:‏۱-‏۱۰‏.‏

قابل توجه این است که شیطان در حکمرانیش بر این دنیا تنها نیست.‏ او موفق شد که برخی از فرشتگان دیگر را اغوا کند تا در یاغیگری علیه خدا به او بپیوندند.‏ اینها به ارواح پلید و همدستان روحی او مبدل شدند.‏ کتاب مقدس در بارهٔ آنها با اصرار به مسیحیان می‌گوید:‏ «با مکرهای ابلیس مقاومت کنید؛‏ زیرا که ما را کشتی گرفتن با خون و جسم نیست بلکه با .‏ .‏ .‏ جهان‌داران این ظلمت و با فوجهای روحانی شرارت در جایهای آسمانی.‏»​–‏⁠افسسیان ۶:‏۱۱،‏ ۱۲‏.‏

در مقابل ارواح شریر مقاومت کنید

این حاکمان شریر و نامرئی دنیا مصمم هستند که تمام انسانها را گمراه کنند و آنها را از عبادت خدا بازدارند.‏ یکی از راههایی که ارواح شریر از آن استفاده می‌کنند این است که عقیدهٔ بقای پس از مرگ را ترویج می‌دهند،‏ درصورتی که کتاب مقدس به روشنی نشان می‌دهد که مردگان هیچ نمی‌دانند.‏ (‏پیدایش ۲:‏۱۷؛‏ ۳:‏۱۹؛‏ حزقیال ۱۸:‏۴؛‏ مزمور ۱۴۶:‏۳،‏ ۴؛‏ جامعه ۹:‏۵،‏ ۱۰‏)‏ از اینرو،‏ یک روح شریر توسط یک احضارکنندهٔ روح،‏ و یا به وسیلهٔ صدائی از عالم نامرئی و با تقلید صدای شخص مرده،‏ با خویشاوندان و یا دوستان زندهٔ او صحبت می‌کند.‏ این «صدا» وانمود می‌کند که شخص مرده می‌باشد،‏ در حالیکه آن در واقع یک روح شریر است!‏

بدین ترتیب اگر شما احیاناً چنین «صدائی» را شنیدید اغوا نشوید.‏ هر چه را که او می‌گوید رد کنید و کلمات عیسی را تکرار کنید:‏ «دور شو ای شیطان!‏» (‏متی ۴:‏۱۰؛‏ یعقوب ۴:‏۷‏)‏ هرگز اجازه ندهید که حس کنجکاوی در بارهٔ عالم ارواح شما را با ارواح شریر درگیر کند.‏ یک چنین گرفتاری را ارتباط با ارواح می‌نامند و خدا عبادت‌کنندگان خویش را از هر نوع آن بر حذر می‌دارد.‏ کتاب مقدس «فالگیر .‏ .‏ .‏ سؤال‌کننده از اجنه و .‏ .‏ .‏ رمال و .‏ .‏ .‏ کسی که از مردگان مشورت می‌کند» را محکوم می‌کند.‏​–‏⁠تثنیه ۱۸:‏۱۰-‏۱۲؛‏ غلاطیان ۵:‏۱۹-‏۲۱؛‏ مکاشفه ۲۱:‏۸‏.‏

از آنجایی که ارتباط با ارواح،‏ شخص را تحت نفوذ ارواح شریر قرار می‌دهد،‏ بنابراین در مقابل تمام انواع آن مقاومت کنید،‏ هر چقدر هم که آن ممکن است جالب و یا مهیج به نظر برسد.‏ این اعمال،‏ خیره شدن به گوی بلورین،‏ استفاده از تختهٔ اویجا،‏ حس ادراک ماورای طبیعی،‏ معاینهٔ خطوط کف دست (‏کف‌بینی)‏،‏ و طالع‌بینی را شامل می‌گردند.‏ دیوها همچنین باعث صداها و پدیده‌های فیزیکی در خانه‌هایی که تحت تسلط خویش دارند،‏ می‌شوند.‏

ارواح شریر همچنین از تمایلات انسانها به گناه و گسترش نشریات،‏ فیلمها،‏ و برنامه‌های تلویزیونی که رفتارهای غیراخلاقی و غیرطبیعی جنسی را به نمایش می‌گذارند،‏ استفاده می‌کنند.‏ دیوها می‌دانند که چنانچه افکار ناشایست از ذهن پاک نشوند،‏ موجب تأثیرات محونشدنی می‌شوند و انسانها را​–‏⁠مانند خود دیوها⁠–‏​به سویی هدایت می‌کنند که دست به اعمال غیراخلاقی می‌زنند​–‏⁠پیدایش ۶:‏۱،‏ ۲؛‏ ۱تسالونیکیان ۴:‏۳-‏۸؛‏ یهودا ۶‏.‏

در حقیقت ممکن است،‏ برخی این عقیده را که ارواح شریر بر این دنیا حکومت می‌کنند،‏ مورد تمسخر قرار دهند.‏ اما بی‌اعتقادی آنان باعث شگفتی نیست،‏ زیرا کتاب مقدس می‌گوید:‏ «خودِ شیطان هم خویشتن را به فرشتهٔ نور مشابه می‌سازد.‏» (‏۲قرنتیان ۱۱:‏۱۴‏)‏ زیرکانه‌ترین حیلهٔ وی این است که بسیاری را در مقابل این واقعیت که او و ارواح شریرش وجود دارند،‏ کور کرده است.‏ اما فریب نخورید!‏ ابلیس و ارواح شریرش واقعاً وجود دارند،‏ و بایستی پیوسته در مقابل آنان مقاومت کرد.‏​–‏⁠۱پطرس ۵:‏۸،‏ ۹‏.‏

خوشبختانه به زودی زمان آن خواهد رسید که شیطان و طرفدارانش،‏ دیگر وجود نخواهند داشت.‏ کتاب مقدس اطمینان خاطر می‌دهد:‏ «دنیا [با تمام دیوهای حاکمش] .‏ .‏ .‏ در گذر است،‏ لیکن کسیکه به ارادهٔ خدا عمل میکند تا بأبد باقی می‌ماند.‏» (‏۱یوحنا ۲:‏۱۷‏)‏ از میان برداشته شدن نفوذ شریر چه آسودگی خوبی به همراه خواهد داشت!‏ از این جهت باید به گروهی تعلق داشته باشیم که ارادهٔ خدا را به جا می‌آورند و در دنیای جدیدِ عادل خدا برای همیشه زندگی خواهند کرد و از آن لذت خواهند برد.‏​–‏⁠مزمور ۳۷:‏۹-‏۱۱،‏ ۲۹؛‏ ۲پطرس ۳:‏۱۳؛‏ مکاشفه ۲۱:‏۳،‏ ۴‏.‏

تمام آیات از کتاب مقدس فارسی چاپ ۱۹۰۴ هستند،‏ در غیر این صورت نام ترجمهٔ مورد نظر قید شده است.‏

‏[تصویر در صفحهٔ ۴]‏

اگر حکومتهای این دنیا متعلق به شیطان نبودند،‏ آیا او

می‌توانست آنها را به عیسی پیشنهاد کند؟‏