با محبت به مردم شاگرد بسازید

این نشریه به شکلی طراحی شده که بتوانید خصوصیاتی را در خودتان پرورش دهید که در موعظه به آن نیاز دارید.‏