مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

چرا بیماری و مرگ وجود دارد؟‏

چرا بیماری و مرگ وجود دارد؟‏

۱۱

چرا بیماری و مرگ وجود دارد؟‏

علی‌رغم تلاش بسیار برای محافظت از سلامتی خویش،‏ پیر و بیمار می‌شویم و سرانجام می‌میریم.‏ هیچکس نمی‌تواند از آن بگریزد.‏ حتی مردانی که خود را وقف خدا کرده بودند نیز نتوانستند از آن بگریزند.‏ (‏۱پادشاهان ۱:‏۱؛‏ ۲:‏۱،‏۱۰؛‏ ۱تیموتاؤس ۵:‏۲۳‏)‏ چرا چنین است؟‏

۲ به نظر می‌آید که سلولهای بدن ما امکان جایگزینی سلولهای از کار افتاده را برای زمانی طولانی‌تر از آنچه که هم‌اکنون می‌بینیم دارند،‏ و ظرفیت مغز ما طوری است که حتی می‌توانیم برای چندین برابر طول عمر خود از آن استفاده کنیم.‏ اگر قرار نبود که از این ظرفیت استفاده کنیم پس چرا از آن برخورداریم؟‏ در واقع،‏ دانشمندان نمی‌توانند علت پیری،‏ بیماری و مرگ را توضیح دهند.‏ لکن کتاب مقدس می‌تواند.‏

منشأ بیماری و مرگ

۳ پولس رسول ما را در جهت صحیح هدایت می‌کند،‏ هنگامی که می‌گوید:‏ «در آدم همه میمیرند.‏» (‏۱قرنتیان ۱۵:‏۲۱،‏۲۲‏)‏ در اینجا پولس به شرح کتاب مقدس در مورد آدم و حوا اشاره می‌کند،‏ شرحی که عیسی مسیح صحت آن را تأیید کرد.‏ (‏مرقس ۱۰:‏۶-‏۸‏)‏ آفریدگار نخستین زوج را با امید شادی‌بخش زندگی بی‌پایان،‏ زندگیی که بر طبق خواست او بود،‏ در خانه‌ای باغ‌مانند قرار داد.‏ آنها از خوراکیهای سالم و فراوانی که درختان گوناگون و دیگر گیاهان فراهم می‌آوردند برخوردار بودند.‏ علاوه بر آن،‏ آدم و حوا انسانهای کاملی بودند.‏ در مغز و بدن آنها هیچ نارساییی وجود نداشت،‏ و دلیلی برای از کار افتادن آنها نیز وجود نداشت،‏ چیزی که هم‌اکنون برای انسانها پیش می‌آید.‏ —‏ تثنیه ۳۲:‏۴؛‏ پیدایش ۱:‏۳۱‏.‏

۴ تنها یک محدودیت برای نخستین زوج انسانی قرار داده شده بود.‏ «امّا از درخت معرفت نیک و بد زنهار نخوری زیرا روزی که از آن خوردی هرآینه خواهی مرد.‏» (‏پیدایش ۲:‏۱۷‏)‏ با پیروی از این محدودیت،‏ آنان نشان می‌دادند که خدا را به عنوان صاحب‌اختیاری که نیک و بد را برای انسانها تعیین می‌کند به رسمیت شناخته‌اند.‏ بعدها خود معیارهای نیک و بد را تعیین کردند.‏ (‏پیدایش ۳:‏۶،‏۷‏)‏ با سرپیچی از فرمان صریح خدا،‏ آنان عملی را مرتکب شدند که کتاب مقدس آن را «گناه» می‌خواند.‏ در هر دو زبان عبری و یونانی،‏ «گناه کردن» به معنای «[به هدف] نزدن» است.‏ آدم و حوا به هدف نزدند یا اطاعت کامل را به جا نیاوردند.‏ آنان دیگر کمال یَهُوَه را منعکس نمی‌کردند،‏ و مشمول حکم عادلانهٔ خدا شدند.‏ —‏ لوقا ۱۶:‏۱۰‏.‏

۵ گناه آدم و حوا،‏ هم بر آنها و هم بر ما تأثیر گذاشت.‏ چرا بر ما؟‏ خدا حکم مرگ را در مورد آنان فوراً به اجرا نگذاشت.‏ یَهُوَه با در نظر گرفتن همهٔ جوانب امر،‏ اجازه داد که نخستین زوج صاحب فرزندانی شوند.‏ ولی آدم و حوا دیگر کامل نبودند؛‏ از هنگامی که گناه کردند وضع جسمانی و ذهنی آنان رو به وخامت گذاشت.‏ بنابراین دیگر نمی‌توانستند فرزندان کاملی تولید کنند.‏ (‏ایوب ۱۴:‏۴‏)‏ می‌توان این موضوع را اکنون به شرایط زوجی تشبیه کرد که دارای نارسایی ژنتیکی هستند و این نارسایی را به فرزندان خود انتقال می‌دهند.‏ ما نیز نارسایی گناه را به ارث برده‌ایم،‏ زیرا که همهٔ ما از نخستین زوج ناکامل سرچشمه گرفته‌ایم.‏ پولس چنین شرح می‌دهد:‏ «بوساطت یک آدم گناه داخل جهان گردید و بگناه موت،‏ و باینگونه موت بر همهٔ مردم طاری گشت از آنجا که همه گناه کردند.‏» —‏ رومیان ۵:‏۱۲؛‏ مزمور ۵۱:‏۵‏.‏

۶ آیا وضعیت چاره‌ناپذیر بود؟‏ تاریخ و کتاب مقدس هر دو این موضوع را تأیید می‌کنند که اگر وضعیت بدست انسانها سپرده می‌شد چنین می‌بود.‏ ما قادر به پاک کردن خود از ننگ گناه و رها ساختن خود از محکومیت خدایی نیستیم.‏ اگر رهائیی وجود می‌داشت خدا می‌بایست آن را فراهم می‌کرد.‏ این قانون او بود که زیر پا گذاشته شده بود،‏ بنابراین او بود که تعیین می‌کرد چگونه عدالت کامل باید اجرا شود و رهایی فراهم آید.‏ خدا لطف بدون استحقاق خود را با تدارک راهی برای رهایی فرزندان آدم و حوا که ما را نیز شامل می‌شود،‏ نشان داد.‏ کتاب مقدس شرح می‌دهد که این تدارک چیست و چگونه می‌توانیم از آن بهره‌مند شویم.‏

۷ این قطعه‌ها از کتاب مقدس مبنایی برای درک موضوع به ما عرضه می‌کنند:‏

‏«خدا جهانرا [جهان بشری را] اینقدر محبّت نمود که پسر یگانهٔ خود را داد تا هر که بر او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه حیات جاودانی یابد.‏» —‏ یوحنا ۳:‏۱۶‏.‏

‏«زیرا که پسر انسان [عیسی] نیز نیامده تا مخدوم شود بلکه تا خدمت کند و تا جان خود را [برای بسیاری به عنوان فدیه بدهد،‏ د ج ‏].‏» —‏ مرقس ۱۰:‏۴۵‏.‏

‏«زیرا همه گناه کرده‌اند و از جلال خدا قاصر میباشند.‏ و بفیض او مجّاناً عادل شمرده میشوند بوساطت آن فدیهٔ که در عیسی مسیح است.‏ که خدا او را از قبل معیّن کرد تا کفّاره باشد بواسطهٔ ایمان بوسیلهٔ خون او‏.‏‏» —‏ رومیان ۳:‏۲۳-‏۲۵‏.‏

‏«فدیه» چیست؟‏

۸ در دو متن از این متنها به «فدیه» اشاره شده است.‏ این اساساً قیمتی است که برای آزادی اسیر می‌پردازند.‏ (‏اشعیا ۴۳:‏۳‏)‏ اغلب این واژه را در مورد پولی می‌شنویم که برای آزادی شخصی که گروگان گرفته شده است می‌پردازند.‏ در مورد ما،‏ اسیر،‏ بشر است.‏ آدم ما را به اسارت گناه فروخت،‏ و از آن،‏ بیماری و مرگ ناشی شدند.‏ (‏رومیان ۷:‏۱۴‏)‏ چه چیز باارزشی می‌تواند آزادی بشر را بخرد و چشم‌انداز زندگیی را که عاری از نارساییهای گناه است در جلوی چشمان ما بگشاید؟‏

۹ بیاد آورید که کتاب مقدس گفت که عیسی ‹‏زندگی خود را به عنوان فدیه داد.‏› (‏مرقس ۱۰:‏۴۵‏)‏ از این می‌توان دریافت که به یک زندگی بشری نیاز بود.‏ با گناه کردن،‏ آدم زندگی کامل بشری خود را از دست داد.‏ برای باز کردن راهی برای بشر به منظور دستیابی مجدد به زندگی کامل،‏ به زندگی یک بشر کامل دیگر نیاز بود تا توازن را برقرار کند،‏ یا آنچه را که آدم از دست داده بود باز بخرد.‏ این امر تأکیدکنندهٔ آن است که چرا هیچکدام از فرزندان آدم نمی‌توانستند فدیه را فراهم آورند.‏ همانطور که مزمور ۴۹:‏۷،‏۸ می‌گوید:‏ «هیچ کس هرگز برای برادر خود فدیه نخواهد داد،‏ و کفّارهٔ او را بخدا نخواهد بخشید.‏ زیرا فدیهٔ جان ایشان گرانبهاست.‏ و ابداً بدان نمیتوان رسید.‏»‏

۱۰ برای فراهم آوردن بهای فدیه،‏ خدا پسر روحی کامل خود را از آسمان فرستاد تا به صورت انسانی بدنیا آید.‏ فرشته‌ای برای مریم پاکدامن و باکره شرح داد که خدا اطمینان می‌دهد که عیسی در هنگام تولد کامل خواهد بود:‏ «روح‌القدس بر تو خواهد آمد و قوّت حضرت اعلی بر تو سایه خواهد افکند از آنجهة آن مولود مقدّس پسر خدا خوانده خواهد شد.‏» (‏لوقا ۱:‏۳۵؛‏ غلاطیان ۴:‏۴‏)‏ چون پدر عیسی بشری ناکامل نبود،‏ بنابراین او از گناه موروثی مبرا بود.‏ —‏ ۱پطرس ۲:‏۲۲؛‏ عبرانیان ۷:‏۲۶

۱۱ پس از زندگی بصورت انسان،‏ که با خواست خدا هماهنگی کامل داشت،‏ مسیح زندگی کامل بشری خود را داد.‏ این زندگیی بود همچون زندگیی که آدم از آن در هنگام آفرینش خود برخوردار بود،‏ بنابراین عیسی به کسی که «خود را در راه همه فدا داد» مبدل شد.‏ (‏۱تیموتاؤس ۲:‏۵،‏۶؛‏ ۱قرنتیان ۱۵:‏۴۵‏)‏ آری،‏ آن فدیه «در راه همه» بود به این ترتیب که او بهای خرید کل خانوادهٔ بشری را پرداخت.‏ به همین دلیل،‏ کتاب مقدس می‌گوید که ما «بقیمتی خریده» شده‌ایم.‏ (‏۱قرنتیان ۶:‏۲۰‏)‏ بدین ترتیب،‏ خدا بوسیلهٔ مرگ عیسی،‏ شالوده‌ای برای خنثی کردن عمل آدم که گناه،‏ بیماری و مرگ را بر سر انسانها آورد بنا نهاد.‏ این حقیقت می‌تواند معنایی واقعی داشته باشد و زندگی ما را سعادتمندانه‌تر سازد.‏

گناهان ما چگونه می‌توانند بخشوده شوند؟‏

۱۲ دانستن این موضوع از کتاب مقدس که عیسی بهای فدیه را پرداخت کرد بسیار خوب است.‏ ولی چیز دیگری نیز وجود دارد که می‌تواند مانعی برای برخورداری ما از رضایت و برکت خدا باشد.‏ حقیقت امر این است که ما شخصاً گناهکار هستیم و بسیاری اوقات ‹به هدف نمی‌زنیم›.‏ پولس در این باره چنین نوشت:‏ «زیرا همه گناه کرده‌اند و از جلال خدا قاصر میباشند.‏» (‏رومیان ۳:‏۲۳‏)‏ در این مورد چه می‌توان کرد؟‏ چگونه می‌توانیم مورد پذیرش خدای نیکوی خود،‏ یَهُوَه قرار بگیریم؟‏

۱۳ اگر به راه و روشی که می‌دانیم مخالف خواست خداست ادامه دهیم،‏ بطور حتم نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که به چشم رضایت به ما بنگرد.‏ باید با خلوص نیت از خواهشها،‏ گفتار و کردار نادرست خود توبه کنیم،‏ و سپس در تلاش باشیم تا خود را با معیارهای او که در کتاب مقدس شرح داده شده‌اند سازگار سازیم.‏ (‏اعمال ۱۷:‏۳۰‏)‏ با این حال گناهان ما —‏ در گذشته و در حال حاضر —‏ باید پوشیده شوند.‏ در اینجاست که قربانی فدیهٔ عیسی به کار می‌آید.‏ پولس به این موضوع اشاره می‌کند هنگامی که می‌نویسد:‏ خدا ‹عیسی را از قبل معین کرد تا کفاره ‏[فدیه،‏ د ج‏] باشد بواسطهٔ ایمان بوسیلهٔ خون او‏.‏› —‏ رومیان ۳:‏۲۴،‏۲۵‏.‏

۱۴ این رسول در اینجا به چیزی اشاره می‌کند که خدا مدتها پیش تدارک آن را دیده بود و چیزی بود که مسیح را مجسم و به سوی او اشاره می‌کرد.‏ در اسرائیل باستان،‏ بطور مرتب،‏ قربانی حیوانی برای گناهان مردم تقدیم می‌شد.‏ و افراد،‏ خود در موارد بخصوصی از تخلف،‏ می‌توانستند قربانی جرم تقدیم کنند.‏ (‏لاویان ۱۶:‏۱-‏۳۴؛‏ ۵:‏۱-‏۶،‏۱۷-‏۱۹‏)‏ خدا این قربانیهای خونی را برای جبران یا باطل کردن گناهان بشر می‌پذیرفت.‏ ولی این رهایی دائمی را با خود به همراه نمی‌آورد،‏ زیرا کتاب مقدس می‌گوید که «محال است که خون گاوها و بزها رفع گناهانرا بکند.‏» (‏عبرانیان ۱۰:‏۳،‏۴‏)‏ با این وجود،‏ این صورتهای پرستش که مستلزم کاهنان،‏ معبدها،‏ محرابها و قربانیها بودند،‏ «مَثَلی» یا «سایهٔ نعمتهای آینده» بودند که شامل قربانی عیساست.‏ —‏ عبرانیان ۹:‏۶-‏۹،‏۱۱،‏۱۲؛‏ ۱۰:‏۱‏.‏

۱۵ کتاب مقدس نشان می‌دهد که این امر تا چه حد برای کسب آمرزش ما اهمیت دارد و می‌گوید:‏ «در وی بسبب خون او [عیسی] فدیه یعنی آمرزش گناهانرا .‏ .‏ .‏ یافته‌ایم.‏» (‏افسسیان ۱:‏۷؛‏ ۱پطرس ۲:‏۲۴‏)‏ بنابراین،‏ مرگ او علاوه بر فراهم آوردن فدیه،‏ می‌تواند گناهان ما را نیز بپوشاند؛‏ یعنی ما می‌توانیم از آمرزش گناهان خود بهره‌مند شویم.‏ ولی از ما چیزی درخواست شده است.‏ از آنجایی که ما خریده شده‌ایم،‏ آری،‏ توسط فدیهٔ مسیح «بقیمتی خریده» شده‌ایم،‏ باید مایل به پذیرش عیسی به عنوان سرور یا صاحب خود باشیم و از او اطاعت کنیم.‏ (‏۱قرنتیان ۶:‏۱۱،‏۲۰؛‏ عبرانیان ۵:‏۹‏)‏ در نتیجه،‏ باید از گناهان خود توبه کنیم و همراه با آن به قربانی عیسی،‏ سرور خود ایمان آوریم.‏

۱۶ اگر چنین کنیم،‏ نیازی نیست که برای آمرزش تأمل کنیم،‏ تا اینکه خدا بشر را از همهٔ اثرات گناه رهایی دهد و به بیماری و مرگ خاتمه بخشد.‏ نوشته‌های مقدس از این آمرزش به عنوان چیزی که هم‌اکنون می‌توانیم از آن برخوردار شویم سخن می‌گویند که به وجدانی پاک در مقابل خدا منتج می‌شود.‏ —‏ ۱یوحنا ۲:‏۱۲‏.‏

۱۷ بنابراین قربانی عیسی،‏ باید هر روزه برای ما معنایی بسیار شخصی داشته باشد.‏ بوسیلهٔ آن،‏ خدا می‌تواند خطاهایی را که مرتکب می‌شویم بیامرزد.‏ یوحنای رسول چنین شرح می‌دهد:‏ «اینرا بشما مینویسم تا گناه نکنید و اگر کسی گناهی کند شفیعی داریم نزد پدر یعنی عیسی مسیح عادل.‏» (‏۱یوحنا ۲:‏۱؛‏ لوقا ۱۱:‏۲-‏۴‏)‏ این تعلیمی اساسی از کتاب مقدس است و برای سعادت دائمی ما حیاتی می‌باشد.‏ —‏ ۱قرنتیان ۱۵:‏۳‏.‏

شما چه خواهید کرد؟‏

۱۸ در مقابل آنچه که کتاب مقدس در مورد علت بیماری و مرگ،‏ فدیه و تدارک آمرزش به وساطت عیسی مسیح،‏ می‌گوید،‏ چه واکنشی نشان می‌دهید؟‏ شخص ممکن است این جزئیات را بدون آنکه بر قلب و زندگی او تأثیر بگذارد به خاطر بسپارد.‏ ولی چیزی بیش از این برای ما لازم است.‏

۱۹ آیا از محبت خدا به دلیل فراهم آوردن فدیه تقدیر می‌کنیم؟‏ یوحنای رسول نوشت:‏ «زیرا خدا جهانرا اینقدر محبّت نمود که پسر یگانهٔ خود را داد تا هر که بر او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه حیات جاودانی یابد.‏» (‏یوحنا ۳:‏۱۶‏)‏ بخاطر داشته باشید که این انسانها افرادی گناهکار و با خدا بیگانه بودند.‏ (‏رومیان ۵:‏۱۰؛‏ کولسیان ۱:‏۲۱‏)‏ آیا شما عزیزترین کس خود را برای افرادی که اغلب آنها به شما علاقهٔ اندکی دارند و یا اصلاً علاقه‌ای ندارند،‏ خواهید داد؟‏ با این حال یَهُوَه پسر پاک و وفادار خود،‏ نخست‌زادهٔ عزیز خود را به زمین فرستاد که با تحقیر،‏ شرمساری و مرگ روبرو گردد تا رهایی بشر فراهم آید.‏ این مطلب،‏ پولس را وادار کرد که چنین بنگارد:‏ «خدا محبّت خود را در ما ثابت میکند از اینکه هنگامیکه ما هنوز گناهکار بودیم مسیح در راه ما مرد.‏» —‏ رومیان ۵:‏۸‏.‏

۲۰ پسر نیز چنین محبتی را نشان داد.‏ هنگامی که وقت آن فرا رسید،‏ با رضایت خود را کوچک و خوار کرد تا مبدل به انسان شود.‏ او برای انسانهای ناکامل بندگی کرد،‏ آنان را تعلیم و شفا داد.‏ و با آنکه بیگناه بود،‏ تمسخر،‏ شکنجه و مرگی شرم‌آور را بدست دشمنان حقیقت،‏ پذیرفت.‏ به عنوان کمکی برای درک و قدردانی این موضوع،‏ وقتی کنار بگذارید و شرح خیانت به او،‏ محاکمه،‏ بدرفتاری با او و اعدام وی را در لوقا ۲۲:‏۴۷ تا ۲۳:‏۴۷ مطالعه کنید.‏

۲۱ شما چگونه در مقابل همهٔ اینها واکنش نشان خواهید داد؟‏ البته شخص نباید اجازه دهد که پذیرش تدارک مهربانانهٔ فدیه برای او بصورت بهانه‌ای برای کردار نادرست درآید.‏ در اینصورت از مقصود دور شده است و این امر حتی می‌تواند منجر به گناهی شود که قابل آمرزش نخواهد بود.‏ (‏عبرانیان ۱۰:‏۲۶،‏۲۹؛‏ اعداد ۱۵:‏۳۰‏)‏ در عوض باید تلاش کنیم که به طریقی زندگی کنیم که برای آفریدگارمان عزت و احترام بیاورد.‏ و ایمان به این تدارک عظیم که به وساطت پسر او به تحقق پیوست باید ما را وادار کند که با دیگران راجع به آن صحبت کنیم و برای درک این موضوع که تا چه اندازه آنها نیز می‌توانند از این تدارک بهره‌مند شوند،‏ آنان را یاری کنیم.‏ —‏ اعمال ۴:‏۱۲؛‏ رومیان ۱۰:‏۹،‏۱۰؛‏ یعقوب ۲:‏۲۶؛‏ ۲قرنتیان ۵:‏۱۴،‏۱۵‏.‏

۲۲ هنگامیکه عیسی مسیح بر روی زمین بود گفت که می‌تواند از جانب خدا گناهان را آمرزش دهد.‏ بعضی دشمنان به این دلیل به او اعتراض کردند.‏ بنابراین عیسی با شفای مرد افلیج آن را ثابت کرد.‏ (‏لوقا ۵:‏۱۷-‏۲۶‏)‏ پس،‏ همانطور که گناه تأثیرات جسمانی بر بشر داشت،‏ از آمرزش گناهان نیز فوایدی می‌تواند منتج شود.‏ دانستن این امر پراهمیت است.‏ آنچه که عیسی بر روی زمین انجام داد نشانگر آن است که خدا می‌تواند به بیماری و مرگ پایان بخشد.‏ این امر با گفتهٔ عیسی مسیح که یَهُوَه خدا،‏ پسر خود را داد تا افراد باایمان بتوانند از «حیات جاودانی» برخوردار شوند هماهنگی دارد.‏ (‏یوحنا ۳:‏۱۶‏)‏ ولی چگونه؟‏ چه وقت؟‏ و عزیزان ما که مرده‌اند چطور؟‏

‏[سؤالات مقالهٔ مطالعه‌ای]‏

موضوع بحث:‏ چرا بیماری و مرگ حالت معما دارند؟‏ (‏۱،‏ ۲)‏

بیماری و مرگ چگونه بر ما عارض شدند؟‏ (‏۳-‏۵)‏

چرا راه حل بیماری و مرگ در دست خداست؟‏ (‏۶،‏ ۷)‏

چگونه فدیه‌ای فراهم شده است؟‏ (‏۸-‏۱۱)‏

چه مبنایی برای آمرزش گناهان ما وجود دارد؟‏ (‏۱۲-‏۱۷)‏

چگونه در مقابل آنچه که خدا و عیسی انجام داده‌اند واکنش نشان می‌دهید؟‏ (‏۱یوحنا ۴:‏۹-‏۱۱‏)‏ (‏۱۸-‏۲۱)‏

آمرزش گناهان ما چه دورنمایی را می‌تواند دربر داشته باشد؟‏ (‏۲۲)‏

‏[کادر در صفحهٔ ۱۰۳]‏

نویسندهٔ کتابهای علمی ایساک آسیموف توضیح می‌دهد که مولکولهای آر.‏اِن.‏اِی.‏ در مغز انسان «سیستم بایگانی کاملی را تشکیل می‌دهند که قادر هستند از عهدهٔ هرگونه بار فراگیری و حافظه که انسان بر آنها تحمیل کند برآیند —‏ حتی اگر یک میلیارد برابر آن باشد.‏» —‏ «مجلهٔ تایمز» نیویورک.‏

‏[تصویر در صفحهٔ ۱۰۸]‏

قربانی کردن حیوانات در اسرائیل،‏ به قربانی فدیهٔ عیسی اشاره می‌کردند.‏