مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

ارتباط با عالم روحی

ارتباط با عالم روحی

۱۳

ارتباط با عالم روحی

کتاب ماشینها بخش مربوط به رادیو را با این گفته آغاز می‌کند:‏ «علاقهٔ بسیاری برای ارتباط برقرار کردن وجود دارد.‏» به وسیلهٔ رادیو می‌توانیم با افراد در سراسر کرهٔ زمین ارتباط برقرار کنیم و حتی صدای فضانوردان را از فضا بشنویم.‏

۲ ارتباط رادیویی در حال حاضر بخشی پذیرفته‌شده از زندگی را تشکیل می‌دهد.‏ با این حال بسیاری از افراد گونه‌ای بسیار پراهمیت از ارتباطات را نادیده می‌گیرند و یا آن را سوء تعبیر می‌کنند —‏ آن عبارت است از ارتباط با عالم روحی.‏

صحبت با آفریدگار

۳ قرنها پیش از اختراع رادیو،‏ داوود پادشاه چنین نوشت:‏

‏«ای خداوند بسخنان من گوش بده .‏ .‏ .‏ ای پادشاه و خدای من بآواز فریادم توجّه کن،‏ زیرا که نزد تو دعا میکنم.‏» —‏ مزمور ۵:‏۱،‏۲‏.‏

آیا منطقی نیست که هوشمندترین شخص عالم اگر بخواهد می‌تواند به آنچه ما در هنگام دعا می‌گوییم ‹گوش فرا بدهد›؟‏ و آیا منطقی نیست که در پی دریافت کمک از جانب خدا باشیم،‏ کسی که می‌تواند به بهترین وجهی ما را هدایت کند؟‏ —‏ مزمور ۶۵:‏۲‏.‏

۴ برای ارتباط رادیویی به فرستنده و گیرنده نیاز داریم.‏ ولی برای اینکه بتوانیم توسط دعا با یَهُوَه تماس برقرار کنیم به چه نیازمندیم؟‏ نخستین شرط،‏ ایمان است.‏ «هر که تقرّب بخدا جوید لازمست که ایمان آورد بر اینکه او هست و جویندگان خود را جزا میدهد.‏» (‏عبرانیان ۱۱:‏۶‏)‏ همچنین فرد باید به معیارهای اخلاقی خدا و راههای او خو بگیرد.‏ وگرنه خدا دیگر به سخنان او گوش فرا نخواهد داد همانطوری که شخص درستکار اگر برنامهٔ رادیویی را از لحاظ اخلاقی نفرت‌انگیز بداند به آن گوش نمی‌دهد.‏ —‏ ۱یوحنا ۳:‏۲۲؛‏ اشعیا ۱:‏۱۵‏.‏

۵ یَهُوَه تشریفات ثابت و خشکی برای دعاهای پسندیده مقرر نکرده است.‏ چه بلند دعا بکنید و چه در سکوت،‏ او می‌تواند صدای شما را «بشنود».‏ شما می‌توانید در هنگام دعا بایستید،‏ بنشینید،‏ زانو بزنید و یا در بستر دراز بکشید.‏ (‏۱سموئیل ۱:‏۱۲،‏۱۳؛‏ ۱پادشاهان ۸:‏۵۴‏)‏ به هیچ واژهٔ مخصوصی یا زبان دینیی نیاز نیست.‏ از همه مهمتر،‏ خلوص نیت و روحیه‌ای فروتنانه است.‏ توجه کنید که عیسی چگونه این مطلب را در لوقا ۱۸:‏۱۰-‏۱۴ نشان داد.‏

۶ تک تک ما هر زمان که بخواهیم می‌توانیم بوسیلهٔ دعا با یَهُوَه صحبت کنیم.‏ با وجود این خدا دعاهای جمعی ما،‏ مانند دعا در جماعت مسیحی را نیز با کمال میل می‌پذیرد.‏ با گوش دادن به دعاهایی که در جلسه‌های جماعت انجام می‌گیرند،‏ بسیاری که هرگز پیش از آن دعا نکرده بودند فرا گرفتند که چگونه از این ارتباط حیاتی استفاده کنند.‏ گروههای خانوادگی نیز می‌توانند و باید با هم دعا بکنند.‏ با پیروی از سرمشق عیسی،‏ وقت غذا نیز فرصتی است برای اینکه از خدا بابت فراهم آوردن آن تشکر کنیم.‏ —‏ مرقس ۸:‏۶

۷ ممکن است افرادی را بشناسید که از اینکه دعاهایشان بی‌جواب می‌مانند شکایت دارند.‏ چرا؟‏ مسیح به پیروانش گفت:‏ «هر آنچه از پدر باسم من طلب کنید بشما عطا خواهد کرد.‏» عیسی مسیح،‏ راه نزدیک شدن به خداست،‏ نه کس دیگر.‏ آیا این مشکل می‌تواند به دلیل عدم درک این امر باشد؟‏ (‏یوحنا ۱۶:‏۲۳؛‏ ۱۴:‏۶‏)‏ همچنین منظور عیسی از «هر آنچه» چیست؟‏ یوحنای رسول نشان داد که این،‏ «هر آنچه» را که ‏‹مطابق خواست خدا باشد› در برمی‌گیرد.‏ از خدایی درستکار نمی‌توان توقع داشت که دعاهای نادرست،‏ غیراخلاقی و طمعکارانه را بپذیرد.‏ (‏۱یوحنا ۵:‏۱۴‏)‏ با این حال بسیاری برای ثروت فوری و یا قدرت بر دیگران دعا می‌کنند.‏ جای تعجب نیست که خدا به چنین دعاهایی پاسخ نمی‌هد.‏ درخواست در مورد نیازهای موجه شخص باید پس از امور مربوط به خواست خدا،‏ از قبیل انجام ارادهٔ او بر روی زمین،‏ عنوان شود.‏ —‏ متی ۶:‏۹-‏۱۱‏.‏

۸ دعا برای ما فرصت سخن گفتن با خدا را به عنوان پدری مهربان فراهم می‌آورد،‏ تا خوشیها،‏ ناراحتیها و نیازهای خود را اظهار کنیم.‏ اگر بطور مرتب دعا نمی‌کردید،‏ دیگر آن را عقب نیاندازید.‏ داشتن رابطه‌ای همراه با اطمینان با خدا و بیان افکار و احساسات خود به او،‏ هر زمان که بخواهید،‏ به شما آرامش خاطر بسیاری خواهد بخشید و برایتان سعادت به همراه خواهد داشت.‏ با اطمینان به علاقهٔ او به شما،‏ می‌توانید باری را از دوش خود بردارید.‏ —‏ مزمور ۸۶:‏۱-‏۶؛‏ فیلیپیان ۴:‏۶،‏۷‏.‏

پاسخ از عالم روحی

۹ یکی از موضوعهای اصلی دعا باید نیاز ما به حکمت و هدایت از جانب خدا باشد.‏ (‏مزمور ۲۷:‏۱۱؛‏ ۱۱۹:‏۳۴-‏۳۶؛‏ یعقوب ۱:‏۵‏)‏ خدا به چه طریقی پاسخ می‌گوید؟‏ در دوران باستان،‏ خدا با سخن گفتن از طریق فرشتگان و یا پیامبران بشری پیامهایی شفاهی می‌داد.‏ ولی پولس رسول می‌گوید که خدا حالا «بما بوساطت پسر خود متکلّم [شده است]»،‏ کسی که تعالیم و الگوی زندگیش در کتاب مقدس آمده است.‏ (‏عبرانیان ۱:‏۱،‏۲؛‏ ۲:‏۱-‏۳؛‏ یوحنا ۲۰:‏۳۱‏)‏ بنابراین،‏ بجای آنکه توقع داشته باشیم که خدا با ما بطور شخصی صحبت کند،‏ باید برای جویا شدن کمک او،‏ از وسیله‌ای که او خود انتخاب کرده است استفاده کنیم،‏ یعنی کتاب مقدس.‏ با به خاطر سپردن این مطلب،‏ بدنبال دعاهای خود برای دریافت راهنمایی،‏ باید کلام او را با پشتکار مطالعه کنیم.‏ (‏امثال ۲:‏۱-‏۵‏)‏ همچنین می‌توان از مسیحیان وقف‌شده‌ای که بطور مرتب برای مطالعه و بحث دربارهٔ کتاب مقدس گردهم می‌آیند کمک بیشتری دریافت کرد.‏ —‏ ۲تیموتاؤس ۲:‏۱،‏۲‏.‏

۱۰ در پاسخ به دعاهای ما،‏ خدا می‌تواند بوسیلهٔ روح خود ما را بطور انفرادی یاری کند.‏ با آن،‏ مسیحیان را یاری می‌کند تا کلام او را درک کنند و آن را بکار بندند.‏ (‏یوحنا ۱۶:‏۷-‏۱۳‏)‏ داوود چنین دعا کرد:‏ «مرا تعلیم ده تا ارادهٔ ترا بجا آورم .‏ .‏ .‏ روح مهربان تو مرا در زمین هموار هدایت بنماید.‏» —‏ مزمور ۱۴۳:‏۱۰‏.‏

آیا اشخاص پلیدی در عالم روحی وجود دارند؟‏

۱۱ کتاب مقدس نه فقط به ما اطمینان می‌دهد که یَهُوَه،‏ پسر او و فرشتگان در عالم روحی بسر می‌برند و اینکه ما امکان آن را داریم که با خدا ارتباط برقرار کنیم،‏ بلکه با اطمینان نشان می‌دهد که موجودات روحی هوشمندی نیز در حال حاضر وجود دارند که بسیار شریر هستند،‏ یعنی شیطان و دیوهای او.‏

۱۲ بعضی افراد احساس می‌کنند که «ابلیس» فقط بازماندهٔ خرافه یا افسانه‌ای قدیمی است.‏ دیگران فکر می‌کنند که منظور کتاب مقدس از «شیطان» صرفاً اصول شریرانه است.‏

۱۳ با این همه،‏ متی ۴:‏۱-‏۱۱ برای ما نقل می‌کند که شیطان سه وسوسهٔ بسیار مشخص را به عیسی ارائه کرد.‏ بطور حتم،‏ شیطان که در اینجا به او اشاره شده است نمی‌تواند اصول شریرانه‌ای باشد که در درون عیسی وجود داشته است،‏ زیرا پسر خدا از هر شرارت و گناهی مبرا است.‏ (‏عبرانیان ۷:‏۲۶؛‏ ۱:‏۸،‏۹‏)‏ خیر،‏ شیطان شخصی واقعی است.‏ شرح ایوب ۱:‏۶-‏۱۲ نیز که از پدیدار شدن شیطان در مقابل خدا سخن می‌گوید،‏ این مطلب را تأیید می‌کند.‏

۱۴ ولی شیطان از کجا آمد؟‏ می‌دانیم که یَهُوَه آفریدگار همه چیز است و «اعمال او کامل .‏ .‏ .‏ است.‏» (‏تثنیه ۳۲:‏۴؛‏ مکاشفه ۴:‏۱۱‏)‏ بنابراین،‏ آیا این امری منطقی نیست که شیطان نیز زمانی شخصی روحی و درستکار بوده است،‏ مانند دیگر فرشتگانی که یَهُوَه آفرید؟‏ پس چگونه به فساد کشیده شد؟‏ یعقوب ۱:‏۱۴،‏۱۵ به ما سرنخی می‌دهد:‏

‏«لکن هر کس در تجربه میافتد وقتیکه شهوت وی او را می‌کَشَد و فریفته میسازد.‏ پس شهوتْ آبستن شده گناهرا میزاید و گناه به انجام رسیده موترا تولید میکند.‏»‏

۱۵ از آنچه که در میان انسانها رخ داده است،‏ می‌توان دریافت که حتی کسی که از موقعیت خوبی برخوردار است نیز ممکن است در پی آن باشد که چگونه با سوءاستفاده از موقعیت خود به قدرت بیشتری دست یابد.‏ به نظ‍ر می‌آید که برای یکی از فرشتگان خدا چنین چیزی رخ داد.‏ این آفریدهٔ روحی که خودمختار بود،‏ راه نادرست را انتخاب کرد،‏ شاید به این باور که با دنباله‌روی انسانها از وی،‏ می‌تواند همانند خدا بشود.‏ آنچه را که روی داد بدون تردید می‌توان با تجربهٔ پادشاه صور همانطور که در حزقیال ۲۸:‏۱-‏۱۹ نقل شده است مقایسه کرد.‏ این مرد از موقعیت نسبتاً مطلوبی در جوار اسرائیل باستان برخوردار بود،‏ ولی به خود مغرور شد،‏ و همین باعث سقوط او شد.‏ به همین شکل،‏ غرور منجر به تباهی آن کسی شد که خود را شیطان،‏ یعنی مخالف خدا ساخت.‏

۱۶ درک وجود شیطان پرتوی نوری بر رویدادهای باغ عدن می‌افکند،‏ رویدادهایی که منجر به ناکاملی و گناهکاری ما شدند و ما را در معرض بیماری و مرگ قرار دادند.‏ شیطان با هوش فوق‌بشری خود از مار استفاده کرد تا پیشنهادی دروغ و مرگ‌آور به حوا بکند.‏ (‏پیدایش ۳:‏۱-‏۵‏)‏ به همین دلیل،‏ مکاشفه ۱۲:‏۹ شیطان را «مار قدیمی» می‌خواند.‏ و عیسی عنوان کرد که او ‹در راستی ثابت نماند›،‏ بلکه به «پدر دروغگویان» و «قاتل» مبدل شد.‏ —‏ یوحنا ۸:‏۴۴‏.‏

۱۷ شیطان تنها آفریدهٔ روحیی نبود که سرکشی کرد.‏ شرح حالی که در پیدایش ۶:‏۱-‏۳ آمده است می‌گوید که در دوران نوح تعدادی از فرشتگان —‏ که احتمالاً از نافرمانی شیطان تحریک شده بودند —‏ بدن انسانی به خود گرفتند تا بتوانند از لذت رابطهٔ جنسی با زنان برخوردار شوند.‏ این عمل،‏ غیرطبیعی و از روی فساد بود.‏ (‏یهودا ۶،‏۷‏)‏ هنگامی که خدا شرارت را با طوفانی جهانی از میان برد،‏ این فرشتگان نامطیع به عالم روحی بازگشتند،‏ ولی حالا دیگر به عنوان دیو در کنار شیطان بودند.‏ (‏۲پطرس ۲:‏۴،‏۵‏)‏ اسطوره‌های معروف یونانی و رومی در مورد خدایانی که در بین آسمان و زمین آمد و رفت می‌کردند نیز ممکن است اشکال تحریف‌شده‌ای از وقایع مربوط به فرشتگان نافرمانی باشد که در کتاب مقدس نقل شده است.‏

تأثیرات شریرانه از طرف عالم روحی

۱۸ ارواح شریر علاقه‌ای به رفاه ما ندارند بلکه در صددند که انسانها را فریب دهند و آنها را گمراه و از خدا دور کنند.‏ پولس رسول شیطان را «خدای اینجهان» خواند کسی که «فهمهای بی‌ایمانشانرا کور گردانیده است» تا آنان ‹بشارتی› را که در مورد مسیح است فرا نگیرند.‏ (‏۲قرنتیان ۴:‏۴‏)‏ شیطان در این راه بسی موفق بوده است.‏

۱۹ یکی از روشهایی که مورد استفادهٔ اوست،‏ ترویج این عقیده است که اصلاً ابلیس یا شیطان وجود ندارد.‏ او مانند تبه‌کاری است که مردم را با ترویج این عقیده که چیزی به نام سندیکای تبه‌کاری وجود ندارد با امنیتی دروغین فریب می‌دهد.‏ روش دیگر او در اعمال وحشتناکی که متعصبین مذهبی بدانها دست زده‌اند منعکس است —‏ جنگهای صلیبی،‏ دادگاههای تفتیش عقاید،‏ تبرک جنگ.‏ این اعمال سبب شده‌اند که بسیاری از افراد حساس تصور کنند که کلیساها نمایندگان یَهُوَه خدا هستند و بدین دلیل از وی روی برگرداندند.‏

۲۰ همچنین بیاد آورید که پولس رسول گفت که شیطان «خدای اینجهان» است.‏ بعضی افراد این عقیده را که شیطان ملتها را کنترل می‌کند به باد تمسخر می‌گیرند.‏ ولی هنگامی که شیطان اختیار بر ملتها را به مسیح پیشنهاد کرد،‏ عیسی منکر قدرت ابلیس بر پادشاهیهای سیاسی نشد.‏ (‏لوقا ۴:‏۵-‏۸‏)‏ و آیا اینطور به نظر نمی‌آید که نیرویی شریر در پشت پردهٔ وقایع دنیای امروز وجود دارد؟‏ با در نظر گرفتن این مطلب،‏ آنچه را که مکاشفه ۱۲:‏۹،‏۱۲ در مورد تلاشهای شیطان می‌گوید بخوانید.‏

پرهیز از تماس با ارواح شریر

۲۱ دانشمندان در مورد چیزی که آن را ادراک فراحسّی می‌نامند پژوهشهایی انجام داده‌اند.‏ این شامل پدیده‌هایی است مانند اینکه شخص از افکار دیگران باخبر باشد،‏ رویدادها و یا اشیائی را که هرگز نمی‌توانسته است دیده باشد و یا از آنها اطلاعی داشته باشد توصیف کند و از نیروی ذهنی مسلط بر ماده برای تأثیر بر اشیاء مثلاً طاس انداختن استفاده کند.‏ پژوهشگران امور روانی سعی کرده‌اند که امکان حقه و نیرنگ را در نظر بگیرند،‏ با این حال نمی‌توانند این کارهای فوق بشری را توضیح دهند.‏ آیا امکان دارد،‏ آنچه کتاب مقدس می‌گوید توضیح این امر باشد؟‏

۲۲ شیطان و دیوها می‌توانند بطور مستقیم بر انسانها و اعمالشان تأثیر بگذارند.‏ به عنوان مثال دختری در فیلِپی باستان،‏ در یونان،‏ توانائی پیشگویی داشت.‏ چگونه؟‏ شرح تاریخی آن می‌گوید که این «روح [دیو،‏ د ج‏] فالگیری و غیبگوئی» بود که دختر را به سخن گفتن وامی داشت.‏ پولس رسول به او کمک کرد تا از آن دیو رهایی یابد.‏ —‏ اعمال ۱۶:‏۱۶-‏۱۸‏،‏ ا ش‏.‏

۲۳ از آنجایی که دیوها واقعی و قدرتمند هستند،‏ کلام خدا بارها و بارها هشدار می‌دهد که خودمان را با آنها درگیر نکنیم.‏ کتاب مقدس استفاده از طلسم (‏مثلاً در مورد جادوی سیاه یا وُودو)‏ و مشورت با واسطه‌ها را،‏ کسانی که سعی می‌کنند با مردگان ارتباط برقرار کنند،‏ محکوم می‌کند.‏ (‏تثنیه ۱۸:‏۱۰-‏۱۲؛‏ لاویان ۲۰:‏۶،‏۲۷؛‏ غلاطیان ۵:‏۱۹-‏۲۱‏)‏ این هشدارها هنوز هم بجا هستند.‏ ممکن است علاقهٔ گسترده‌ای را که به پدیده‌های فراحسّی و موضوعات اسرارآمیز وجود دارد،‏ مشاهده کرده باشید.‏ بسیاری از فیلمها و رمانها تلاش مردم را برای دفع و اخراج دیوها نمایش می‌دهند.‏ استفاده از تختهٔ اویجا یا طالع‌بینی برای مشورت کردن معمول است.‏

۲۴ ارتباط با ارواح شریر خطرناک است.‏ گزارشها حاکی از آنند که وقتی دیوها بر کسی نفود پیدا کنند،‏ می‌توانند به شخص آسیب فراوانی برسانند —‏ آسیبهای جسمی،‏ مغزی و عاطفی.‏ (‏با متی ۸:‏۲۸-‏۳۳ مقایسه شود.‏)‏ آنها با تولید سر و صدا در شب،‏ حرکت دادن اشیاء،‏ لمس کردن اندامهای تناسلی و ایجاد بیماری،‏ افراد را به ستوه می‌آورند.‏ «آواهای» آنان حتی اشخاصی را به جنون،‏ قتل و یا خودکشی کشانده است.‏

۲۵ البته بعضی اتفاقهای «عجیب» ممکن است از ناراحتیهای جسمی ناشی شوند،‏ مثلاً اختلال در مواد شیمیایی بدن ممکن است بر مغز و حواس تأثیر بگذارد.‏ لکن ساده‌لوحانه خواهد بود که وجود شیطان و دیوها را رد کنیم.‏ جدیت هشدار کتاب مقدس را در مورد آنها دست‌کم نگیرید.‏

۲۶ اگر شخصی از دست دیوها به تنگ آمده باشد،‏ آیا راه رهایی برای او وجود دارد؟‏ خدا در حال حاضر از انسانها،‏ مانند رسولان،‏ برای شفای بیماران،‏ بیرون راندن دیوها یا زنده کردن مردگان استفاده نمی‌کند.‏ ولی به شخص برای رهایی از «قدرت شیطان» یاری خواهد کرد.‏ (‏اعمال ۲۶:‏۱۸؛‏ افسسیان ۶:‏۱۲‏)‏ روی آوردن به یَهُوَه بوسیلهٔ دعا،‏ به زبان آوردن نام او و از ته دل در پی کمک او بودن،‏ ضروری است.‏ ‏(‏امثال ۱۸:‏۱۰‏)‏ همچنین شخص باید در مقابل پیشنهادات شیطانی استقامت کند،‏ همانطور که عیسی استقامت کرد؛‏ و از اعمال مربوط به احضار روح و معاشرت بیهوده با کسانی که به دنبال دیوپرستی هستند دست بکشد.‏ —‏ متی ۴:‏۱-‏۱۱؛‏ ۲قرنتیان ۶:‏۱۴-‏۱۷‏.‏

۲۷ علاوه بر آن،‏ گزارشها نشان می‌دهند که دیوها اغلب از طریق یک شیء با شخص ارتباط برقرار می‌کنند،‏ بنابراین مهم است که اشیائی را که پیش از این به منظور ارتباط با ارواح از آنها استفاده می‌شده است (‏طلسمها،‏ گویهای بلوری و غیره)‏ دور بریزیم.‏ کتاب مقدس برای ما نقل می‌کند که بعضی از کسانی که در افسس باستان در کار سحر و جادو دست داشتند نیز چنین کردند.‏ —‏ اعمال ۱۹:‏۱۸-‏۲۰‏.‏

۲۸ با این وجود نیازی نیست که در هراس دائم از ارواح شریر بسر بریم.‏ در عوض،‏ کتاب مقدس ما را ترغیب می‌کند که زره روحانی به تن کنیم:‏

‏«پس کمر خود را براستی بسته و جوشن عدالترا در بر کرده بایستید.‏ و نعلین استعداد انجیل سلامتیرا در پا کنید.‏ و بر روی این همه سپر ایمانرا بکشید که بآن بتوانید تمام‍ئ تیرهای آتشین شریر را خاموش کنید.‏ و خُودِ نجات و شمشیر روح را که کلام خداست بردارید.‏ .‏ .‏ .‏ در هر وقت .‏ .‏ .‏ دعا کنید.‏» —‏ افسسیان ۶:‏۱۴-‏۱۸‏.‏

همانطور که کلام خدا در اینجا نشان می‌دهد،‏ حفاظ عالی در مقابل ارتباط ناخواسته با ارواح شریر،‏ ارتباط دائم با یَهُوَه از طریق دعاست.‏ کتاب مقدس بجا می‌گوید:‏ «پس خدا را اطاعت نمائید و با ابلیس مقاومت کنید تا از شما بگریزد.‏» —‏ یعقوب ۴:‏۷‏.‏

‏[سؤالات مقالهٔ مطالعه‌ای]‏

موضوع بحث‏:‏ چرا باید به ارتباط برقرار کردن با آفریدگار علاقه‌مند باشیم؟‏ (‏۱-‏۳)‏

برای آنکه دعاهایمان مورد قبول قرار گیرد به چه چیزی نیازمندیم؟‏ (‏۱پطرس ۳:‏۱۲‏)‏ (‏۴،‏ ۵)‏

از کتاب مقدس چه چیزی را می‌توانیم دربارهٔ ماهیت دعاهایمان بیاموزیم؟‏ (‏۶-‏۸)‏

چگونه می‌توانیم از خدا پیامی دریافت کنیم؟‏ (‏۹،‏ ۱۰)‏

چگونه می‌توان دریافت که شیطان وجود دارد؟‏ و منشأ او از کجاست؟‏ (‏۱۱-‏۱۵)‏

چگونه شناخت ما از شیطان و دیوها به ما یاری می‌رساند؟‏ (‏۱۶،‏ ۱۷)‏

ارواح شریر از چه راهی بر انسانها تأثیر می‌گذارند؟‏ (‏۲قرنتیان ۱۱:‏۱۳-‏۱۵‏)‏ (‏۱۸-‏۲۰)‏

چه کارهایی می‌توانند شخص را با ارواح شریر درگیر سازند؟‏ (‏۲۱-‏۲۳)‏

چگونه می‌توانید خود را از ارتباط زیان‌آور با عالم روحی حفظ کنید؟‏ (‏۲۴-‏۲۸)‏

‏[تصاویر در صفحهٔ ۱۲۳]‏

روزانه از طریق دعا می‌توانیم با خدا ارتباط برقرار کنیم