مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

چگونه می‌توانید از این بروشور بهره گیرید؟‏

چگونه می‌توانید از این بروشور بهره گیرید؟‏

با کمک این بروشور می‌توانید تعالیم خدا را مستقیماً از کتاب مقدّس فراگیرید.‏ هر بند با پرسشی آغاز می‌شود و پاسخ آن را می‌توان در آیاتی یافت که در انتهای بند آمده است.‏

آیات را با دقت بخوانید تا بتوانید پاسخ را بیابید.‏ شاهدان یَهُوَه مایلند که به شما یاری رسانند تا مفهوم آیات را به خوبی درک کنید.‏—‏لوقا ۲۴:‏۳۲،‏ ۴۵ خوانده شود.‏

توجه:‏ تمام نشریاتی که در این بروشور به آن اشاره شده است،‏ چاپ شاهدان یَهُوَه می‌باشد.‏