مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

 درس ۱۳

آیندهٔ ادیان چه خواهد شد؟‏

آیندهٔ ادیان چه خواهد شد؟‏

۱.‏ آیا می‌توان هر دینی را درست خواند؟‏

در هر دینی،‏ انسان‌هایی صادق‌دل وجود دارند.‏ خدا به این انسان‌ها توجه دارد و به فکر آنان است.‏ اما متأسفانه بسیاری به نام دین،‏ اعمال زشتی انجام می‌دهند.‏ (‏۲قُرِنتیان ۴:‏۳،‏ ۴؛‏ ۱۱:‏۱۳-‏۱۵‏)‏ بر طبق گزارشات رسانه‌های گروهی،‏ برخی از ادیان در تروریسم،‏ قتل عام،‏ جنگ و سوءاستفاده از کودکان سهیم هستند!‏ می‌توان تصوّر کرد که این وقایع باعث دلشکستگی آنانی است که با خلوص نیّت به خدا معتقدند.‏—‏مَتّی ۲۴:‏۳-‏۵،‏ ۱۱،‏ ۱۲ خوانده شود.‏

دین حقیقی خدا را جلال می‌دهد،‏ اما دین دروغین او را می‌رنجاند.‏ دین دروغین عقایدی را ترویج می‌دهد که مطابق با تعالیم کتاب مقدّس نیست؛‏ برای مثال عقایدی نادرست در مورد خدا و وضعیت مردگان.‏ یَهُوَه می‌خواهد که انسان‌ها به آنچه که در خصوص او صحّت دارد،‏ پی برند.‏—‏جامعه ۹:‏۵،‏ ۱۰؛‏ ۱تیموتائوس ۲:‏۳-‏۵ خوانده شود.‏

۲.‏ آیندهٔ ادیان چه خواهد شد؟‏

مایهٔ خوشحالی است که ادیان دروغین نمی‌توانند خدا را فریب دهند؛‏ ادیانی که فقط ادعا می‌کنند او را دوست دارند،‏ اما در واقع دوستداران دنیای شیطان هستند.‏ (‏یعقوب ۴:‏۴‏)‏ کلام خدا تمام ادیان دروغین را «بابِل بزرگ» می‌خواند.‏ بابِل شهری باستانی بود که پس از توفان نوح بنا شد.‏ این شهر زادگاه تعالیم ادیان دروغین است.‏ در آینده‌ای نه چندان دور،‏ خدا ادیانی را که مردم را فریب می‌دهند و موجب رنج و آزار آنان می‌شوند،‏ از بین خواهد برد.‏—‏مکاشفه ۱۷:‏۱،‏ ۲،‏ ۵،‏ ۱۶،‏ ۱۷؛‏ ۱۸:‏۸ خوانده شود.‏

یَهُوَه تمام انسان‌های صادقی را که در سراسر دنیا در میان ادیان دروغین پراکنده شده‌اند،‏ به یاد دارد.‏ او آنان را به سوی خود می‌کشد و تعالیم حقیقی را به آنان می‌آموزد.‏—‏میکاه ۴:‏۲،‏ ۵ خوانده شود.‏

 ۳.‏ انسان‌های صادق‌دل چه کاری باید انجام دهند؟‏

دین حقیقی سبب اتحاد می‌شود

یَهُوَه به انسان‌هایی که حقیقت و راستی را دوست دارند و اعمالی نیکو انجام می‌دهند،‏ توجه دارد.‏ او آنان را ترغیب می‌کند که از ادیان دروغین دوری جویند.‏ دوستداران خدا،‏ با میل و رغبت تغییراتی در زندگی خود می‌دهند تا مورد قبول او قرار گیرند.‏—‏مکاشفه ۱۸:‏۴ خوانده شود.‏

در قرن اول،‏ رسولان عیسی تعالیم کتاب مقدّس را به مردم آموختند و انسان‌های صادق‌دل آن را با شادی پذیرفتند.‏ یَهُوَه به آنان آموخت که راه جدیدی در زندگی‌شان پیش گیرند؛‏ راهی پرمفهوم که سعادت،‏ شادی و امید به همراه دارد.‏ این انسان‌های صادق‌دل سرمشق خوبی برای ما هستند،‏ زیرا آنان تعالیم کتاب مقدّس را پذیرفتند و به آفریدگارشان بیش از هر کس و هر چیز اهمیت دادند.‏—‏۱تِسالونیکیان ۱:‏۸،‏ ۹؛‏ ۲:‏۱۳ خوانده شود.‏

یَهُوَه به تمام کسانی که ادیان دروغین را ترک می‌کنند و به جمع پرستندگانش می‌پیوندند،‏ خوش‌آمد می‌گوید.‏ شما نیز می‌توانید با پذیرفتن دعوت یَهُوَه،‏ پیوند دوستی با او برقرار کنید.‏ همچنین خانوادهٔ جدیدی خواهید یافت که دوشادوش شما یَهُوَه را می‌پرستند.‏ از این گذشته زندگی ابدی نصیبتان خواهد شد.‏—‏مَرقُس ۱۰:‏۲۹،‏ ۳۰؛‏ ۲قُرِنتیان ۶:‏۱۷،‏ ۱۸ خوانده شود.‏

۴.‏ خدا چگونه سعادت را به سراسر جهان خواهد آورد؟‏

در آینده‌ای نزدیک،‏ خدا بر ادیان دروغین داوری خواهد کرد.‏ مطمئناً که این خبری خوش است.‏ در آن زمان،‏ تمامی مردم از ظلم و ستم رها خواهند شد و ادیان دروغین،‏ دیگر هیچ گاه انسان‌ها را گمراه نخواهند کرد و در میان آنان تفرقه نخواهند انداخت.‏ همه در پرستش یَهُوَه،‏ تنها خدای حقیقی متحد خواهند بود.‏—‏مکاشفه ۱۸:‏۲۰،‏ ۲۱؛‏ ۲۱:‏۳،‏ ۴ خوانده شود.‏