خبری خوش از سوی خدا

خبر خوش خداوند چیست؟‏ چرا می‌توان به آن اطمینان کرد؟‏ این بروشور به پرسش‌هایی رایج در مورد کتاب مقدّس پاسخ می‌دهد.‏

چگونه می‌توانید از این بروشور بهره گیرید؟‏

با کمک این بروشور می‌توانید تعالیم خدا را مستقیماً از کتاب مقدّس فراگیرید و ببینید که چگونه می‌توانید با استفاده از کتاب مقدّس‌تان آیات ارجاعی را بیابید.‏

درس ۱

خبر خوش خداوند چیست؟‏

بیایید ببینیم که خدا چه خبری برای ما دارد،‏ چرا این خبر پراهمیت است و چه کاری باید انجام دهیم.‏

درس ۲

خدای یکتا کیست؟‏

آیا خدا نامی دارد و به ما توجه دارد؟‏

درس ۳

آیا خبر خوش واقعاً از سوی خداست؟‏

چگونه می‌توانیم اطمینان یابیم که پیام کتاب مقدس حقیقت است؟‏

درس ۴

عیسی مسیح کیست؟‏

بیایید ببینیم که چرا عیسی کشته شد،‏ ما را از قید چه چیز رها کرد و او اکنون از چه قدرت و اختیاری برخوردار است.‏

درس ۵

مقصود خدا برای زمین چیست؟‏

کتاب مقدس توضیح می‌دهد که چرا خدا زمین را آفرید،‏ درد و رنج چه زمانی پایان خواهد یافت و آینده زمین و آنانی که بر روی آن زندگی خواهند کرد چه خواهد شد.‏

درس ۶

چه امیدی برای مردگان وجود دارد؟‏

پس از مرگ چه اتفاقی برای ما می‌افتد؟‏ آیا می‌توانیم عزیزان ازدست‌رفته خود را دوباره ببینیم؟‏

درس ۷

پادشاهی خدا چیست؟‏

چه کسی پادشاه حکومت خداست و این حکومت به چه موفقیت‌هایی خواهد رسید؟‏

درس ۸

چرا خدا جلوی مصیبت‌های بشر را نگرفته است؟‏

بدی و شرارت چگونه آغاز شد و چرا خدا جلوی مصیبت‌های بشر را نگرفته است و آیا روزی درد و مصیبت پایان می‌یابد؟‏

درس ۹

چگونه می‌توانید خانواده‌ای شاد و سعادتمند داشته باشید؟‏

یهوه،‏ خدای شاد دوست دارد که خانواده‌ها شاد باشند.‏ به پندهای عملی کتاب مقدس در مورد شوهران،‏ زنان،‏ والدین و فرزندان پی ببرید.‏

درس ۱۰

چگونه می‌توان راهی را که مورد قبول خداست تشخیص داد؟‏

آیا فقط یک راه مورد قبول خداست؟‏ به پنج مشخصهٔ پرستندگان واقعی خدا توجه کنید.‏

درس ۱۱

قوانین کتاب مقدّس چه فایده‌ای برای ما دارد؟‏

عیسی توضیح داد که چرا ما به راهنمایی نیازمندیم و دو تعلیم اصلی کتاب مقدس چیست.‏

درس ۱۲

چگونه می‌توانیم به خدا نزدیک شویم؟‏

بیابید ببینید که آیا خدا به تمامی دعاها گوش می‌دهد،‏ چگونه باید دعا کرد و از چه راه‌های دیگری می‌توانیم به خدا نزدیک شویم.‏

درس ۱۳

آیندهٔ ادیان چه خواهد شد؟‏

آیا زمانی فرا خواهد رسید که همه مردم در وحدت و یگانگی خدای یکتا را پرستش کنند؟‏

درس ۱۴

چرا خدا پرستندگانش را سازماندهی کرده است؟‏

کتاب مقدس نشان می‌دهد که چرا و چگونه پرستندگانش سازماندهی شده‌اند.‏

درس ۱۵

چرا باید همواره در مورد یَهُوَه خدا مطالبی بیاموزید؟‏

چگونه می‌توانید آموخته‌هایتان از خدا و کلامش را با دیگران سهیم شوید؟‏ چه رابطه‌ای می‌توانید با خدا داشته باشید؟‏