مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

 ضمیمه

پیشگویی کتاب مقدّس در مورد سال ۱۹۱۴

پیشگویی کتاب مقدّس در مورد سال ۱۹۱۴

در اواخر قرن نوزدهم گروهی از مسیحیان که به محققان کتاب مقدّس معروف بودند اعلام نمودند که در سال ۱۹۱۴ تحوّلاتی اساسی در صحنهٔ جهان به وقوع خواهد پیوست.‏ چه تحوّلاتی در آن سال روی داد،‏ و چرا می‌توان گفت که در سال ۱۹۱۴ تاریخ جهان ورق خورد؟‏

عیسی اظهار نمود:‏ «اورشلیم تا آن زمان که دوران ملل بیگانه به پایان نرسد پایمال آنان خواهد بود.‏» (‏لوقا ۲۱:‏۲۴‏،‏ انجیل شریف‏)‏ اورشلیم پایتخت قوم یهود،‏ و مقر سلطنت سلسلهٔ پادشاهان پس از داود بود.‏ (‏مزمور ۴۸:‏۱،‏ ۲‏)‏ پادشاهان این سلسله،‏ برخلاف پادشاهان اقوام دیگر به نمایندگی از جانب یَهُوَه بر تخت سلطنت وی نشسته بودند.‏ (‏۱تواریخ ۲۹:‏۲۳‏)‏ به همین دلیل،‏ اورشلیم سمبول حکمرانی یَهُوَه محسوب می‌شد.‏

چه زمانی ملت‌ها حکمرانی خدا را پایمال کردند؟‏ این واقعه در سال ۶۰۷ ق.‏م.‏ هنگام فتح اورشلیم به دست بابلیان اتفاق افتاد.‏ در آن هنگام ‹کرسی یَهُوَه› خالی شد،‏ و سلسلهٔ پادشاهان یهودی منقطع گردید.‏ (‏۲پادشاهان ۲۵:‏۱-‏۲۶‏)‏ آیا کرسی یَهُوَه همچنان خالی باقی می‌ماند؟‏ خیر.‏ حِزْقِیال نبی در یکی از پیشگویی‌های خود در خصوص صِدِقیّا،‏ آخرین پادشاه اورشلیم چنین گفته بود:‏ «عمامه را دور  کن و تاج را بردار.‏ .‏ .‏ .‏ این دیگر واقع نخواهد شد تا آن کس بیاید که حقّ او می‌باشد.‏ و من آن را به وی عطا خواهم نمود.‏» (‏حِزْقِیال ۲۱:‏۲۶،‏ ۲۷‏)‏ تنها کسی که ‹حق او می‌بود› که بر تخت داود،‏ یا به عبارت دیگر تخت سلطنت یَهُوَه بنشیند عیسی مسیح است.‏ (‏لوقا ۱:‏۳۲،‏ ۳۳‏)‏ آری،‏ مطابق پیشگویی کتاب مقدّس یَهُوَه عیسی را بر کرسی خود می‌نشانْد.‏

آیا این واقعهٔ عظیم اتفاق افتاده است؟‏ بله،‏ عیسی اظهار نمود که کرسی یَهُوَه فقط برای مدتی معین خالی می‌ماند.‏ باب چهارم کتاب دانیال مدت آن را دقیقاً مشخص می‌کند.‏ این بابِ کتاب دانیال در مورد خواب نبوی نَبُوکدْنَصَّر،‏ پادشاه بابل است.‏ او در عالَم خواب درخت بسیار بلندی را دید که قطع شد و دور تنهٔ آن را حلقه‌ای از جنس آهن و مس بستند تا رشد نکند.‏ سپس فرشته‌ای اعلام نمود که این درخت می‌باید به مدت «هفت زمان» به همین حالت باقی بماند.‏—‏دانیال ۴:‏۱۰-‏۱۶‏.‏

کتاب مقدّس گاهی درخت را به عنوان سمبول حکمرانی به کار می‌برد.‏ (‏حِزْقِیال ۱۷:‏۲۲-‏۲۴؛‏ ۳۱:‏۲-‏۵‏)‏ قطع شدن آن درختِ سمبولیک،‏ نشانگر این موضوع بود که حکمرانی خدا،‏ که پادشاهان اورشلیم مظهر آن بودند،‏ برای مدتی قطع می‌شد.‏ به علاوه،‏ در کتاب مقدّس پیشگویی شده بود که «پایمال شدن اورشلیم» مدتی معین یعنی «هفت زمان» به طول خواهد انجامید.‏ «هفت زمان» چه مدت است؟‏

مکاشفه ۱۲:‏۶،‏ ۱۴ سه زمان و نیم را «هزار و دویست و شصت روز» تعیین کرده است.‏ به این ترتیب،‏ هفت زمان برابر با ۲۵۲۰ روز خواهد بود.‏ اما واضح است که «پایمال» شدن اورشلیم توسط «ملل بیگانه» خیلی بیشتر از ۲۵۲۰ روز به طول انجامید.‏ باید در نظر داشته باشیم که این ۲۵۲۰ روز مطابق قانونی است که در کتاب اعداد ۱۴:‏۳۴ و حِزْقِیال ۴:‏۶ بدان اشاره شده است؛‏ یعنی «یک سال به عوض هر روز.‏» مطابق این قانون «هفت زمان» برابر با ۲۵۲۰ سال خواهد بود.‏

این ۲۵۲۰ سال در ماه اکتبر سال ۶۰۷ ق.‏م.‏ یعنی زمانی که اورشلیم به دست بابلیان تسخیر شد و سلسلهٔ پادشاهان پس از داود منقطع گردید آغاز شد،‏ و در اکتبر سال ۱۹۱۴ به پایان رسید.‏ در آن تاریخ «دوران ملل بیگانه» خاتمه یافت،‏  و عیسی مسیح بر تخت سلطنت حکومت آسمانی خدا نشست.‏ *‏—‏مزمور ۲:‏۱-‏۶؛‏ دانیال ۷:‏۱۳،‏ ۱۴‏.‏

همان طور که عیسی خود پیشگویی کرده بود،‏ پس از «حضورش» در مقام پادشاه آسمانی،‏ رویدادها و امور بسیار وخیمی در دنیا به وقوع پیوست؛‏ رویدادهایی همچون جنگ،‏ قحطی،‏ زلزله و انواع امراض و بیماری‌ها.‏  ‏(‏متّیٰ ۲۴:‏۳-‏۸؛‏ لوقا ۲۱:‏۱۱‏)‏ همهٔ این وقایع گواهی محکم بر این واقعیت است که سال ۱۹۱۴ آغاز برقراری حکومت آسمانی خدا،‏ و همچنین آغاز دورانی است که کتاب مقدّس آن را «روزهای آخر» این نظام شریر خوانده است.‏—‏۲تیموتاؤس ۳:‏۱-‏۵‏.‏

^ بند 4 از اکتبر سال ۶۰۷ قبل از میلاد تا اکتبر سال ۱ قبل از میلاد برابر با ۶۰۶ سال است و به دلیل نبودن سال صفر از اکتبر سال ۱ قبل از میلاد تا اکتبر سال ۱۹۱۴ میلادی برابر با ۱۹۱۴ سال می‌باشد.‏ مجموع ۶۰۶ سال و ۱۹۱۴ سال می‌شود ۲۵۲۰ سال.‏ برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینهٔ سقوط اورشلیم در سال ۶۰۷ ق.‏م.‏ بخش ”Chronology“ را در کتاب «بینش بر نوشته‌های مقدّس» (‏انگل‍.‏)‏ مطالعه نمایید.‏ همچنین می‌توانید به جزوهٔ تمام کتب اصیل و مفید است ‏«مطالعهٔ شمارهٔ ۲» مقالهٔ تحت عنوان «زمان و کتاب مقدّس» بند ۲۶ مراجعه نمایید.‏ این نشریات چاپ شاهدان یَهُوَه می‌باشند.‏